H O T A R A R E

privind aprobarea  taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare in cuantum de 16 lei/luna/gospodarie

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi 24.06.2010, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgovişte prin care se susţine necesitatea adoptarii unei hotărâri privind aprobarea cunatumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare;

§    Prevederile art. 8 alin.2, lit. i şi art. 10 din Legea  nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 6 alin(1) lit. k din Legea  nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

§    Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului – cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice ;

§    Prevederile Hotărârii nr. 11/15.06.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare;

§    Raportele de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36 alin. 4, lit.”c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45 alin. 2, lit. din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.07.2010, pe raza Municipiului Targoviste se aproba taxa de habitat cu destinatia speciala de salubrizare in cuantum de 16 lei/ luna/gospodarie, aşa cum a fost stabilită prin Hotărârea nr. 11/15.06.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Reabilitarea colectării,  transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa”

Art. 2   In cazul persoanelor fizice care detin mai multe proprietati, taxa de habitat cu destinatia speciala de salubrizare se datoreaza doar pentru proprietatea la care declara ca are locuinta de domiciliu/ resedinta (locuinta secundara, alta decat cea principala) si pentru locuintele inchiriate unor persoane fizice.

Art. 3 Taxa instituita potrivit prevederilor art.1 al prezentei, va fi incasata în numele şi pe seama Consiliului Local Municipal Târgovişte de catre S.C. Compania de Apa Targoviste -  Dambovita  S.A şi virată către Consiliul Local Târgovişte într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, urmând a fi utilizată pentru achitarea serviciilor prestate de către S.C. SUPERCOM S.A.

Art. 4 Metodologia si procedurile de incasare a acestei taxe de catre S.C. Compania de Apa Targoviste -  Dambovita  S.A se vor stabili in concret printr-un protocol aprobat prin dispozitia primarului

Art. 5 Taxa de habitat poate fi incasata fara cheltuieli de administrare daca aceasta se achita pana la 30 ianuarie pentru tot anul in curs.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Economica  S.C. Compania de Apa Targoviste -  Dambovita  S.A., S.C. SUPERCOM S.A.,  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     SECRETAR MUNICIPIU

                          Ing. Ilie Valentin                                                       jr. Chiru Cătălin Cristea              

 

                                                           

 

  Nr.  108

  Tgv. 24.06.2010