Inapoi

Normă metodologică

din 17/03/2009

 

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 27/03/2009

 

Actul a intrat in vigoare la data de 27 martie 2009

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

 

   Art. 1. - Prin prezentele norme metodologice se reglementează modul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor locale, precum şi conţinutul-cadru al contractului de mandat şi al documentelor pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie.

 

   CAPITOLUL II
  Acţiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării
programelor de creştere a performanţei energetice la
blocurile de locuinţe   SECŢIUNEA 1
  Etapa I - Identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe

 

   Art. 2. - (1) În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, coordonatorul local desfăşoară următoarele acţiuni:

   a) identificarea blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 în cadrul unităţii administrativteritoriale, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti;

   b) completarea fişei tehnice pentru fiecare bloc de locuinţe identificat conform lit. a), după modelul prevăzut în anexa nr. 1;

   c) inventarierea blocurilor de locuinţe identificate, pe cartiere/cvartale/puncte termice.

   (2) Blocurile de locuinţe inventariate potrivit alin. (1) lit. c) se grupează, de obicei, pe regimuri de înălţime - până la P+4 etaje inclusiv şi, respectiv, peste P+4 etaje. În cadrul acestei grupări, inventarierea se poate realiza pe tipuri de blocuri cu soluţii constructive similare ale anvelopei, în funcţie de perioadele de proiectare.

   Art. 3. - (1) În vederea implementării programelor multianuale local şi naţional, coordonatorul local realizează şi actualizează lunar baza de date specifice prin includerea şi gestionarea datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 2.

   (2) Datele şi informaţiile incluse în bazele de date sunt de interes public.

   (3) Coordonatorul local pune la dispoziţia Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei datele şi informaţiile din baza de date specifice.   SECŢIUNEA a 2-a
  Etapa a II-a - Înştiinţarea asociaţiei de proprietari
privind înscrierea în programul local multianual

 

   Art. 4. - (1) Coordonatorul local înştiinţează asociaţiile de proprietari asupra posibilităţii înscrierii în programul local multianual şi transmite proiectul de contract de mandat semnat de acesta, în două exemplare originale.

   (2) Modelul înştiinţării şi conţinutul-cadru al contractului de mandat sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.

   Art. 5. - (1) Preşedintele fiecărei asociaţii de proprietari înştiinţate afişează la avizierul asociaţiei înştiinţarea şi proiectul contractului de mandat şi convoacă, în condiţiile legii, adunarea generală a proprietarilor.

   (2) Adunarea generală a proprietarilor hotărăşte, cu acordul majorităţii proprietarilor, înscrierea în programul local, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, şi semnarea contractului de mandat transmis de coordonatorul local.

   (3) Modelul hotărârii adunării generale a proprietarilor este prevăzut în anexa nr. 4.   SECŢIUNEA a 3-a
  Etapa a III-a - Hotărârea adunării generale a proprietarilor
de înscriere în programul local

 

   Art. 6. - (1) În temeiul hotărârii adunării generale a proprietarilor, preşedintele asociaţiei de proprietari semnează contractul de mandat şi solicită, în scris, coordonatorului local înscrierea în programul local.

   (2) Solicitarea asociaţiei de proprietari este însoţită de documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009. Modelul-cadru al solicitării privind înscrierea în programul local şi modelul listei proprietarilor din imobil sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6.

   (3) Coordonatorul local centralizează solicitările asociaţiilor de proprietari şi întocmeşte programul local.

   (4) Programul local cuprinde date şi informaţii privind blocurile de locuinţe inventariate, precum şi solicitările asociaţiilor de proprietari de includere în program şi stadiul acţiunilor întreprinse.

   (5) Coordonatorul local actualizează lunar programul local.   SECŢIUNEA a 4-a
  Etapa a IV-a - Proiectarea lucrărilor de intervenţie

 

   Art. 7. - (1) Proiectarea lucrărilor de intervenţie se realizează printr-un singur contract de servicii, atribuit printr-o procedură unică de achiziţie publică.

   (2) Caietul de sarcini al procedurii de atribuire a contractului de servicii privind executarea lucrărilor de intervenţie conţine în mod obligatoriu următoarele cerinţe:

   a) efectuarea expertizei tehnice;

   b) înştiinţarea, după caz, a coordonatorului local asupra necesităţii efectuării lucrărilor de reparaţii/consolidări care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie;

   c) efectuarea auditului energetic, cu elaborarea certificatului de performanţă energetică a blocului de locuinţe, corespunzător stării tehnice iniţiale, precum şi după realizarea lucrărilor de intervenţie;

   d) elaborarea documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie;

   e) elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie şi obţinerea avizelor şi acordurilor necesare emiterii autorizaţiei de construire;

   f) întocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie şi verificarea acestora pentru respectarea cerinţei esenţiale "rezistenţă mecanică şi stabilitate", precum şi pentru respectarea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu";

   g) elaborarea caietului de sarcini aferent documentaţiei de atribuire de către coordonatorul local a contractului pentru executarea lucrărilor de intervenţie;

   h) asigurarea asistenţei tehnice pe perioada executării lucrărilor de intervenţie, inclusiv participarea la inspecţie în fazele determinante;

   i) elaborarea raportului privind terminarea lucrărilor, cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor, precum şi punerea la dispoziţia coordonatorului local a certificatului de performanţă energetică corespunzător blocului de locuinţe izolat termic.

   (3) Contractul de servicii prevede în mod expres obligativitatea efectuării plăţilor numai după finalizarea şi recepţia de către coordonatorul local a fiecărei faze cerute şi înscrise în contract.

   Art. 8. - (1) Prima fază a proiectării lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe este expertizarea tehnică pentru analiza structurii de rezistenţă a blocului de locuinţe cuprins în programul local.

   (2) Expertiza tehnică se realizează de către un expert tehnic, persoană fizică atestată pentru cerinţa esenţială "rezistenţă mecanică şi stabilitate".

   (3) Conţinutul-cadru al expertizei tehnice este prevăzut în anexa nr. 7.

   Art. 9. - (1) În cazul în care expertiza tehnică nu prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, se trece la cea de-a doua fază a proiectării lucrărilor de intervenţie, respectiv la efectuarea auditului energetic.

   (2) Auditul energetic se realizează de către un auditor energetic pentru clădiri, persoană fizică atestată gradul I, specialitatea construcţii şi/sau construcţii şi instalaţii.

   (3) Conţinutul-cadru al auditului energetic este prevăzut în anexa nr. 8.

   Art. 10. - (1) După efectuarea auditului energetic se trece la cea de-a treia fază a proiectării lucrărilor de intervenţie, şi anume la întocmirea documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie.

   (2) Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe este prevăzut în anexa nr. 9.

   Art. 11. - (1) După elaborarea documentaţiei de avizare prevăzute la art. 10, coordonatorul local propune spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii, indicatorii tehnico-economici pentru fiecare obiectiv de investiţii.

   (2) Indicatorii tehnico-economici aprobaţi stau la baza completării, prin act adiţional, a contractului de mandat cu valoarea şi durata executării lucrărilor de intervenţie, precum şi cu sumele aferente cotelor de participare la finanţarea acestora, în condiţiile legii.

   Art. 12. - (1) După aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, coordonatorul local notifică asociaţia de proprietari cu privire la aprobarea acestora şi transmite semnat, în două exemplare originale, proiectul actului adiţional la contractul de mandat.

   (2) Odată cu notificarea, coordonatorul local comunică asociaţiei de proprietari documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici, cu specificarea cotei-părţi ce revine asociaţiei de proprietari pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie, precum şi a duratei de execuţie a acestora.

   (3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 10.

   Art. 13. - (1) Preşedintele asociaţiei de proprietari notificate afişează la avizierul asociaţiei notificarea şi proiectul actului adiţional la contractul de mandat şi convoacă, în condiţiile legii, adunarea generală a proprietarilor.

   (2) Adunarea generală a proprietarilor hotărăşte, cu acordul majorităţii proprietarilor, semnarea actului adiţional la contractul de mandat de către preşedintele asociaţiei de proprietari pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie şi stabileşte cota de participare la fondul de reparaţii ce revine fiecărui proprietar, proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate.

   (3) În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării, preşedintele asociaţiei de proprietari transmite coordonatorului local actul adiţional la contractul de mandat, semnat şi însoţit de hotărârea adunării generale a proprietarilor.

   (4) Netransmiterea actului adiţional la contractul de mandat coordonatorului local, semnat, în termenul prevăzut la alin. (3), conduce la rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociaţia de proprietari.

   (5) În cazuri temeinic motivate, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit, cu acordul scris al coordonatorului local, cu cel mult 15 zile lucrătoare. La expirarea celor 15 zile lucrătoare, contractul de mandat se reziliază, în condiţiile în care preşedintele asociaţiei de proprietari nu transmite coordonatorului local, semnat, actul adiţional la contractul de mandat.

   (6) Modelul hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari este prevăzut în anexa nr. 11.

   Art. 14. - După semnarea şi transmiterea actului adiţional la contractul de mandat, coordonatorul local emite autorizaţia de construire şi se trece la faza a patra a proiectării lucrărilor de intervenţie, şi anume la întocmirea şi verificarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, precum şi la elaborarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de execuţie.   SECŢIUNEA a 5-a
  Etapa a V-a - Executarea lucrărilor de intervenţie

 

   Art. 15. - Contractarea executării lucrărilor de intervenţie se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

   Art. 16. - (1) Materialele şi sistemele izolante utilizate de contractorul executării lucrărilor de intervenţie trebuie să fie însoţite de declaraţiile de conformitate ale producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificaţiile tehnice recunoscute în condiţiile legii.

   (2) Declaraţiile de conformitate se anexează la documentele ce completează cartea tehnică a construcţiei.

   Art. 17. - Coordonatorii locali, asociaţiile de proprietari şi executanţii lucrărilor de intervenţie sunt obligaţi să ia toate măsurile tehnico-organizatorice şi financiare care le revin, potrivit legii, pentru continuarea lucrărilor conform graficului de execuţie stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaţi şi în durata de execuţie stabilită prin autorizaţia de construire.

   Art. 18. - (1) Urmărirea şi verificarea executării lucrărilor de intervenţie se realizează prin diriginţi de şantier autorizaţi conform legislaţiei în vigoare. Obligaţiile şi răspunderile diriginţilor de şantier sunt cele prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

   (2) Programul de control al executării lucrărilor de intervenţie cuprinde inspecţia în următoarele faze determinante:

   a) inspecţia suprafeţelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinţe pregătite în vederea aplicării sistemului termoizolant;

   b) inspecţia suprafeţelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinţe privind modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzător specificaţiei producătorului.   SECŢIUNEA a 6-a
  Etapa a VI-a - Recepţia la terminarea lucrărilor
şi eliberarea certificatului de performanţă energetică,
cu evidenţierea consumului anual specific de energie
calculat pentru încălzire

 

   Art. 19. - La terminarea lucrărilor de intervenţie, coordonatorul local organizează recepţia la terminarea lucrărilor, cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari, şi pune la dispoziţia acesteia certificatul de performanţă energetică a blocului de locuinţe, cu evidenţierea consumului anual specific pentru încălzire al blocului de locuinţe izolat termic.

   Art. 20. - Recepţia finală se organizează de către coordonatorul local, după expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 3 ani, cu participarea reprezentantului desemnat al asociaţiei de proprietari.

 

   CAPITOLUL III
  Finanţarea lucrărilor de intervenţie din alocaţii
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei   SECŢIUNEA 1
  Fundamentarea necesarului de alocaţii de la bugetul de stat

 

   Art. 21. - Autorităţile administraţiei publice locale centralizează blocurile de locuinţe cu indicatori tehnicoeconomici aprobaţi conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 12 şi incluse în programele locale, pe care le înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.

   Art. 22. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei examinează centralizatoarele cu blocurile de locuinţe care au indicatori tehnico-economici aprobaţi şi sunt cuprinse în programul local, fundamentează şi prezintă Ministerului Finanţelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumei necesare pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie în condiţiile prevăzute la art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.

   Art. 23. - În limita sumelor aprobate prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei repartizează şi comunică coordonatorilor locali sumele aprobate pentru finanţarea de la bugetul de stat a executării lucrărilor de intervenţie.

   Art. 24. - În limita sumelor aprobate pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei definitivează lista de priorităţi a blocurilor de locuinţe şi elaborează programul naţional privind executarea lucrărilor de intervenţie, care se aprobă prin ordin al ministrului.   SECŢIUNEA a 2-a
  Finanţarea de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

 

   Art. 25. - Coordonatorul local asigură cu prioritate, din bugetul local, cota-parte ce îi revine pentru executarea şi finalizarea lucrărilor de intervenţie potrivit prevederilor art. 13 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, pentru blocurile de locuinţe cuprinse în programul naţional multianual.

   Art. 26. - Lunar, contractorul executării lucrărilor de intervenţie prezintă coordonatorului local, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă, situaţia lucrărilor executate şi situaţia de plată lunară, verificate şi avizate conform legislaţiei specifice în vigoare.

   Art. 27. - Coordonatorul local aprobă decontul justificativ întocmit conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 13 şi îl înregistrează, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.

   Art. 28. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei:

   a) examinează deconturile justificative;

   b) întocmeşte nota de fundamentare, conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 14, în vederea deschiderii de credite bugetare;

   c) solicită Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata de la bugetul de stat, în condiţiile art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de intervenţie.

   Art. 29. - În limita creditelor bugetare deschise, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei virează sumele aprobate în contul de venituri al bugetului local 21.42.02.12 "Venituri ale bugetului local - Subvenţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

   Art. 30. - (1) Concomitent cu transmiterea lunară a decontului justificativ la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, coordonatorul local solicită fiecărei asociaţii de proprietari virarea sumei corespunzătoare cotei-părţi de participare pentru lucrările executate în luna precedentă, înaintându-se, în copie, factura emisă de contractorul executării lucrărilor de intervenţie şi situaţia de lucrări executate, verificată şi avizată conform legislaţiei specifice.

   (2) Asociaţia de proprietari virează suma prevăzută la alin. (1), până la data de 25 a lunii în curs, unităţii administrativteritoriale în contul de sume de mandat deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.

   Art. 31. - Pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie, coordonatorii locali deschid la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului contul 50.02.40 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe", în care se virează sumele corespunzătoare primite din alocaţii de la bugetul de stat, sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul local şi sumele aferente cotei-părţi de participare ce revine fiecărei asociaţii de proprietari, în condiţiile şi cu respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.

   Art. 32. - (1) Sumele din alocaţii de la bugetul de stat şi din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari se virează de coordonatorul local în contul prevăzut la art. 31, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării acestora în conturile prevăzute la art. 29 şi art. 30 alin. (2).

   (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor în contul prevăzut la art. 31, coordonatorul local virează sumele în conturile contractorilor nominalizaţi în deconturile justificative.

   Art. 33. - Coordonatorii locali răspund, în condiţiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, precum şi a celor primite de la asociaţiile de proprietari pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenţie.

   Art. 34. - Sumele alocate de la bugetul de stat pentru cofinanţarea executării lucrărilor de intervenţie neutilizate până la închiderea anului se restituie la bugetul de stat.

 

   CAPITOLUL IV
  Dispoziţii finale

 

   Art. 35. - (1) Înainte de efectuarea recepţiei finale, coordonatorul local preia toate documentele de la contractorii proiectării şi, respectiv, ai executării lucrărilor de intervenţie şi le predă asociaţiei de proprietari, împreună cu actele de recepţie, în vederea completării cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

   (2) Documentele necesare pentru completarea cărţii tehnice a construcţiei se predau asociaţiei de proprietari pe bază de proces-verbal şi sunt prevăzute în anexa nr. 15.

   Art. 36. - Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

   ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

 

    Judeţul ........................

    Municipiul/Oraşul/Comuna ........../Sectorul ...... al municipiului Bucureşti

 

    FIŞA TEHNICĂ A BLOCULUI DE LOCUINŢE
nr. ....... din .............*)

 

    ___________

   *) Numărul şi data înregistrării fişei tehnice la autoritatea administraţiei publice.   1. Identificare generală:

   

+----------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|Adresa blocului de locuinte:|str. ............. nr. ......, bl. ....., cartier/cvartal ...........|

+----------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|Zona climatica:             |                                                                     |

+----------------------------+---------------------------------------------------------------------+

 

 

   2. Date generale tehnice:

   

+---------------------------------------------+--------------------------------+

|Anul construirii:                            |                                |

+---------------------------------------------+--------------------------------+

|Perioada de proiectare:                      |                                |

+---------------------------------------------+--------------------------------+

|Tipul proiectului:                           |unicat, tip, refolosibil        |

+---------------------------------------------+--------------------------------+

|Regimul de inaltime:                         |(S)+P+(mezanin)+nE+(mansarda)   |

+---------------------------------------------+--------------------------------+

|Aria construita: (m2)                        |                                |

+---------------------------------------------+--------------------------------+

|Aria desfasurata: (m2)                       |                                |

+---------------------------------------------+--------------------------------+

|Aria utila: (m2)                             |                                |

+---------------------------------------------+--------------------------------+

|Nr. total apartamente:                       |                                |

|din care:                                    |                                |

|                                     1 camera|........................        |

|                                     2 camere|........................        |

|                                     3 camere|........................        |

|                                     4 camere|........................        |

|                                     5 camere|........................        |

+---------------------------------------------+--------------------------------+

|Spatii cu alta destinatie (la parter/mezanin,|DA/NU                           |

|dupa caz):                                   |                                |

+---------------------------------------------+--------------------------------+

|Numar si tip tronsoane (de capat, de mijloc):|........................        |

+---------------------------------------------+--------------------------------+

 

 

   3. Alcătuirea generală constructivă şi de arhitectură

   

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Subsol:                                                                                           |

|[] tehnic vizitabil                                                                               |

|[] canal termic                                                                                   |

|[] spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta                                                |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Forma in plan:                                                                                    |

|[] simetrica                                                                                      |

|[] nesimetrica                                                                                    |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Pozitia in ansamblu:                                                                              |

|[] Izolata                                                                                        |

|[] Cu vecinatati                                                                                  |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Terasa:                                                                                           |

|[] Circulabila                                                                                    |

|[] Necirculabila                                                                                  |

|[] Acoperis tip sarpanta                                                                          |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Structura anvelopei opace (peretii exteriori):                                                    |

|[] Caramida plina (37,5 cm);                                                                      |

|[] Caramida cu goluri (37,5 cm);                                                                  |

|[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) si BCA (27 cm);                                         |

|[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) si vata minerala (vm) (22 cm);                          |

|[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) si BCA GBN (27 cm);                                     |

|[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) si polistiren expandat (polist.) (27 cm);               |

|[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) si vm (27 cm);                                          |

|[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) si BCA (30 cm);                                         |

|[] Alta: .................................................................                        |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Structura de rezistenta:                                                                          |

|- verticala:                                                                                      |

|[] Zidarie simpla;                                                                                |

|[] Zidarie cu stalpisori si centuri de beton armat;                                               |

|[] Grinzi si stalpi de beton armat;                                                               |

|[] Cadre din beton armat;                                                                         |

|[] Pereti structurali din beton armat monolit;                                                    |

|[] Panouri mari prefabricate;                                                                     |

|[] Structura mixta (cadre si pereti structurali);                                                 |

|- orizontala:                                                                                     |

|[] Plansee din beton armat monolit;                                                               |

|[] Plansee din beton armat prefabricat.                                                           |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Instalatia interioara de incalzire:                                                               |

|[] Sistem de incalzire districtuala;                                                              |

|[] Centrala termica de bloc care utilizeaza:                                                      |

|   [] gaz metan;                                                                                  |

|   [] combustibil lichid (CLU, motorina):                                                         |

|   [] lemn;                                                                                       |

|   [] carbune;                                                                                    |

|[] Centrale de apartament (centrale murale cu gaz metan) in proportie de ........% din numarul    |

|total de apartamente.                                                                             |

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

 

    Întocmit
..................................................
(numele şi prenumele persoanei desemnate
de coordonatorul local să completeze fişa tehnică)

 

   ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

 

    - model -

 

    Judeţul ........................

    Municipiul/Oraşul/Comuna ........./Sectorul .... al municipiului Bucureşti

 

    Către
Asociaţia de proprietari
localitatea ..........., judeţul/sectorul ........., str. ..............
nr. ........, bl. ........., cod poştal ...................

 

    Dnei/Dlui Preşedinte
ÎNŞTIINŢARE

 

    În aplicarea prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin prezenta vă înştiinţăm asupra posibilităţii de înscriere în programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

    Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin realizarea unor lucrări de izolare termică a blocurilor de locuinţe, are ca efect reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, respectiv reducerea costurilor de întreţinere cu încălzirea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, se realizează şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii.

    Prin actul normativ sus-menţionat se stabilesc:

   - lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990;

   - etapele necesare realizării lucrărilor de intervenţie;

   - modul de finanţare a lucrărilor de intervenţie;

   - obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari.

    Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie menţionate anterior se asigură astfel:

   a) 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;

   b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite;

   c) 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.

    Anexat la prezenta înştiinţare vă transmitem contractul de mandat, semnat, în două exemplare originale.

    Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de către asociaţia de proprietari în vederea stabilirii măsurilor şi acţiunilor ce se impun în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe.

    În cazul în care solicitaţi înscrierea în programul local privind creşterea performanţei energetice şi semnaţi contractul de mandat anexat, după aprobarea conform legii a indicatorilor tehnico-economici veţi fi notificat/notificată asupra valorii investiţiei şi a sumelor corespunzătoare cotei ce revine asociaţiei de proprietari.

    În cazul în care veţi fi de acord cu valoarea investiţiei, va trebui să transmiteţi, semnat, actul adiţional la contractul de mandat, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la notificare.

    Vă rugăm să afişaţi contractul de mandat şi prezenta înştiinţare la avizierul asociaţiei şi să convocaţi, cu respectarea prevederilor legale, adunarea generală a proprietarilor pentru a hotărî asupra înscrierii în programul local, precum şi asupra semnării contractului de mandat de către preşedintele asociaţiei de proprietari.

    Înscrierea în programul local se face prin solicitare scrisă înregistrată la coordonatorul local, însoţită de:

   - contractul de mandat semnat de ambele părţi;

   - hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală a asociaţiei de proprietari, cu acordul majorităţii proprietarilor;

   - lista proprietarilor din imobil.

 

    Primar (coordonator local),
..............................................
(numele şi semnătura)
L.S.

 

   ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

 

    - conţinut-cadru -

 

    CONTRACT DE MANDAT*)
Nr. ........./..........

 

    ___________

   *) Prezentul contract de mandat reprezintă un model care cuprinde clauzele minime şi obligatorii, părţile având libertatea să-l completeze cu alte clauze, după caz.

 

    Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil, ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în baza înştiinţării primarului (coordonator local) al .......... (municipiul/oraşul/comuna/sectorul ........ al municipiului Bucureşti) nr. ............. din data ...... şi a Hotărârii adunării generale a proprietarilor ........................ nr. .............. din data ........ .

    Prezentul contract se încheie între următoarele părţi:

   1. Municipiul/Oraşul/Comuna ............../Sectorul ... al municipiului Bucureşti, cu sediul în localitatea/sectorul......, judeţul/municipiul Bucureşti ....................., str. .................. nr. ...., telefon ..................., fax, reprezentat de dna/dnul ........................, primar (coordonator local), în calitate de mandatar,

    şi

   2. Asociaţia de proprietari ......................., cu sediul în localitatea .................., judeţul ..../sectorul ......., str. ........................ nr. ...., bl. ......, telefon ..................., fax ..................., cont IBAN .......................... deschis la ................................, cod fiscal ............................................., reprezentată prin dna/dnul ..............................., în calitate de preşedinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate tip ...... seria ......... nr. ....................., eliberat de ....................... la data de ................................, domiciliată/domiciliat în (localitatea) ......................................., str. ............... nr. .........., bl. .........., sc. ......, et. ......, ap. ........, sectorul/judeţul .................., născută/născut la data de (ziua, luna, anul) .................... în (localitatea) ............................., sectorul/judeţul ............., fiica/fiul lui ......................... şi a/al ...................., cod numeric personal .................................. în calitate de mandant.

 

   CAPITOLUL I
  Obiectul contractului

 

   Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie mandatarea de către asociaţia de proprietari (mandant), beneficiar al investiţiei, a coordonatorului local (mandatar) să stabilească şi să efectueze, în numele şi pentru mandant, cu titlu gratuit, măsurile şi acţiunile ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe.

 

   CAPITOLUL II
  Obligaţiile părţilor contractante

 

   Art. 2. - Obligaţiile mandatarului (coordonator local) sunt următoarele:

   a) să elaboreze documentaţia de atribuire a contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de intervenţie;

   b) să organizeze procedurile de achiziţie publică, să semneze şi să gestioneze contractele de achiziţie publică pentru prestarea serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de intervenţie;

   c) să asigure întocmirea documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie şi să supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenţie;

   d) să notifice mandantului documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici care stau la baza completării contractului de mandat, prin act adiţional, cu valorile şi durata lucrărilor de intervenţie şi sumele aferente cotelor de participare ale celor două părţi;

   e) să transmită mandantului actul adiţional la prezentul contract de mandat, cuprinzând valoarea lucrărilor de intervenţie, cota-parte ce revine mandantului pentru executarea lucrărilor şi durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie;

   f) să contracteze executarea lucrărilor de intervenţie după semnarea actului adiţional la contractul de mandat;

   g) să emită certificatul de urbanism, autorizaţia de construire şi ordinul de începere a lucrărilor;

   h) să organizeze recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală după expirarea garanţiei de bună execuţie;

   i) să predea mandantului documentaţia legală pentru completarea cărţii tehnice a construcţiei;

   j) să deschidă un cont separat în numele unităţii administrativ-teritoriale la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru finanţarea execuţiei lucrărilor de intervenţie, în condiţiile legii;

   k) să efectueze plata lucrărilor de intervenţie executate, în cotele şi în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, conform documentelor de plată;

   l) să solicite mandantului virarea sumei aferente părţii ce îi revine, pe baza deconturilor de plată a lucrărilor executate;

   m) să desfăşoare orice acţiuni necesare executării în condiţii de eficienţă a lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe;

   n) să înştiinţeze mandantul asupra existenţei oricărei situaţii de natură să îi prejudicieze interesele, precum şi asupra acţiunilor întreprinse.

   Art. 3. - Actele juridice încheiate de către mandatar, în limitele mandatului, sunt opozabile terţilor.

   Art. 4. - Obligaţiile mandantului (asociaţia de proprietari) sunt următoarele:

   A. Obligaţiile membrilor asociaţiei de proprietari sunt:

   a) să îşi însuşească valorile şi durata de execuţie cuprinse în documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie şi în indicatorii tehnico-economici;

   b) să împuternicească preşedintele asociaţiei de proprietari să semneze actul adiţional la contractul de mandat;

   c) să constituie suma necesară cofinanţării corespunzătoare cotei-părţi prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009;

   d) să desemneze un reprezentant pentru recepţia la terminarea lucrărilor şi pentru recepţia finală.

   B. Obligaţiile preşedintelui asociaţiei de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

   a) să informeze membrii asociaţiei de proprietari, prin afişarea la avizierul asociaţiei a tuturor documentelor primite/transmise de la/la mandatar;

   b) să convoace, conform legii, adunarea generală a proprietarilor imediat după primirea de la mandatar a documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici, în vederea aducerii la cunoştinţă a valorilor şi a duratei de execuţie, precum şi pentru stabilirea cotelor de participare în sarcina fiecărui proprietar;

   c) să supună aprobării adunării generale a proprietarilor:

   - lucrările de intervenţie fundamentate în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie;

   - cuantumul sumei necesare cofinanţării executării lucrărilor de intervenţie, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009;

   - cotele de participare la fondul de reparaţii stabilite în sarcina fiecărui proprietar, direct proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate, pentru constituirea sumei necesare cofinanţării executării lucrărilor de intervenţie;

   d) să semneze şi să transmită coordonatorului local, în maximum 30 de zile lucrătoare, actul adiţional la prezentul contract de mandat, în care se prevede valoarea lucrărilor de intervenţie;

   e) să vireze pe numele mandatarului suma ce îi revine, conform legii, pentru plata lucrărilor de intervenţii executate.

   Art. 5. - Mandantul nu poate solicita modificări ale proiectului în baza căruia s-a emis autorizaţia de construire.

   Art. 6. - În cazul în care adunarea generală a asociaţiei de proprietari nu aprobă executarea lucrărilor de intervenţie fundamentate în documentaţia de avizare, hotărârea motivată a adunării generale a proprietarilor va fi transmisă mandatarului.

 

   CAPITOLUL III
  Termenul contractului

 

   Art. 7. - (1) Prezentul contract de mandat intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.

   (2) Contractul are valabilitate până la data procesului-verbal de recepţie finală.

 

   CAPITOLUL IV
  Încetarea contractului

 

   Art. 8. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără somaţie şi fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul în care:

   a) în urma raportului de expertiză tehnică se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, iar coordonatorul local dispune încetarea contractului;

   b) mandantul hotărăşte că nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenţie, după luarea la cunoştinţă a documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici;

   c) la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe nr. ...... .

 

   CAPITOLUL V
  Forţa majoră

 

   Art. 9. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

   Art. 10. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de mandat, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

   Art. 11. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

   Art. 12. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

   Art. 13. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

   CAPITOLUL VI
  Notificări

 

   Art. 14. - În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi depusă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

   Art. 15. - În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

   Art. 16. - Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în ziua expediată, dacă aceasta a fost zi lucrătoare şi dacă transmiterea s-a făcut până la ora 17, sau în prima zi lucrătoare, dacă ziua expedierii faxului era nelucrătoare.

   Art. 17. - Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la articolele precedente.

 

   CAPITOLUL VII
  Litigii

 

   Art. 18. - În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din România.

 

   CAPITOLUL VIII
  Clauze finale

 

   Art. 19. - (1) În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

   (2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare, dacă nu se specifică în mod diferit.

   Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

   Art. 21. - Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe:

   - anexa nr. 1 - Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. ...... din data de ........ (în original);

   - anexa nr. 2 - Lista proprietarilor din blocul de locuinţe.

   Art. 22. - Prezentul contract de mandat constituie titlu executoriu pentru sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 şi nerecuperate de la mandatar (asociaţiile de proprietari) până la recepţia finală a lucrărilor de intervenţie executate.

   Art. 23. - Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voinţa părţilor.

   Art. 24. - Limba care guvernează contractul este limba română.

   Art. 25. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

   Art. 26. - Prezentul contract de mandat a fost încheiat astăzi, ........., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.

   

Mandant (asociatia de proprietari, prin presedinte),          Mandatar (coordonator local, primar),

      .......................................                .......................................

               (numele si semnatura)                                  (numele si semnatura)

                        L.S.                                                  L.S.

 

     Nr. ............. din data ...............           Nr. ............. din data ..................

 

 

   ANEXĂ
  la contractul de mandat

 

    ACT ADIŢIONAL Nr. 1*)
la Contractul de mandat nr. ................/...

    ___________

   *) Prezentul act adiţional reprezintă un model care cuprinde clauzele minime şi obligatorii, părţile având libertatea să-l completeze cu alte clauze, după caz.

 

    Prezentul act adiţional la contractul de mandat se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în baza notificării primarului (coordonator local) al .......... (municipiul/oraşul/comuna/sectorul ... al municipiului Bucureşti) nr. ............. din data ................ şi a Hotărârii adunării generale a proprietarilor ............................................................ nr. .............. din data ........ .

    Prezentul act adiţional se încheie între următoarele părţi:

   1. Municipiul/Oraşul/Comuna ...................../Sectorul ........ al municipiului Bucureşti, cu sediul în localitatea ........................, judeţul/sectorul ................, str. .................. nr. ........, telefon ..................., fax .................., reprezentat de dna/dnul ........................, primar (coordonator local), în calitate de mandatar,

    şi

   2. Asociaţia de proprietari .................., cu sediul în localitatea ........................................, judeţul/sectorul ...................., str. ............................................. nr. ............., bl. ..................., telefon ..................., fax ..................., cont IBAN .......................... deschis la .........................., cod fiscal ................., reprezentată prin dna/dnul .........................., în calitate de preşedinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate tip ...... seria .......... nr. ..................., eliberat de ....................... la data de .............., domiciliată/domiciliat în (localitatea) .............................., str. ................................................. nr. .............., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., sectorul/judeţul ..............................., născută/născut la data de (ziua, luna, anul) ............................ în (localitatea) ..................., sectorul/judeţul ............., fiica/fiul lui ............. şi a/al ...................., cod numeric personal ..................................., în calitate de mandant.

   Art. 1. - Obiectul prezentului act adiţional îl constituie exprimarea acordului mandantului (asociaţia de proprietari) pentru executarea lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe.

   Art. 2. - (1) Mandantul a luat act de conţinutul documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie, de indicatorii tehnico-economici aprobaţi, aferenţi blocului de locuinţe situat în ............, precum şi de durata de execuţie a lucrărilor şi cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari pentru finanţarea executării lucrărilor.

   (2) Mandantul îşi exprimă acordul privind valoarea lucrărilor de intervenţie şi aprobă constituirea sumei necesare cofinanţării corespunzătoare cotei-părţi prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 şi aprobă executarea lucrărilor de intervenţie.

   Art. 3. - (1) Valoarea lucrărilor de intervenţie este de ......... mii lei.

   (2) Cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari este de ........ mii lei.

   (3) Durata de executare a lucrărilor de intervenţie este de .... luni.

   Art. 4. - Cofinanţarea în cuantum de .......... se constituie prin contribuţii ale proprietarilor la fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari direct proporţional cu cota-parte indiviză deţinută.

   Art. 5. - Mandantul (asociaţia de proprietari) îl mandatează pe mandatar (coordonatorul local) să contracteze executarea lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe la valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1) şi în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3).

   Art. 6. - Mandantul este de acord cu virarea sumei aferente cotei-părţi ce îi revine pe baza deconturilor lunare de plată a lucrărilor executate.

   Art. 7. - Prezentul act adiţional completează Contractul de mandat nr ...... încheiat în data de ............ .

   Art. 8. - Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, ........., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.

   

                  Mandant,                                           Mandatar,

(Asociatia de proprietari, prin presedinte),               (coordonator local, primar),

   .......................................            .......................................

            (numele si semnatura)                              (numele si semnatura)

                    L.S.                                               L.S.

 

Nr. ............. din data ..................      Nr. ............. din data ..................

 

 

   ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

 

    - model -

 

    ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

    Localitatea .....................

    Judeţul (sectorul) .............................

    Str. ................... nr. ......, bl. .........., codul poştal ................, codul de înregistrare fiscală: ......................

 

    HOTĂRÂREA
Adunării generale a proprietarilor
nr. ............ din data de ........................

 

    În baza Înştiinţării municipiului/oraşului/comunei ............../ sectorului .... al municipiului Bucureşti nr. ......... din ...............,

    luând cunoştinţă de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi de conţinutul contractului de mandat afişat la avizierul Asociaţiei de proprietari începând cu data de .................,

    Adunarea generală a proprietarilor, în şedinţa ordinară/extraordinară din data de ..............., în prezenţa a .............. membri din totalul de .................. membri ai asociaţiei,

 

    HOTĂRĂŞTE:

 

    înscrierea Asociaţiei de proprietari din localitatea ......................., judeţul/sectorul ........., str. ................. nr. ......, bl. ...., codul poştal ..................., codul de înregistrare fiscală ....., în Programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.

    Drept care îl împuterniceşte pe preşedintele asociaţiei de proprietari, dna/dnul ........................, să semneze, în numele şi pentru fiecare dintre proprietarii înscrişi în lista anexată, contractul de mandat transmis de către coordonatorul local şi să solicite în scris acestuia înscrierea în programul local.

    Prezenta hotărâre se afişează la avizierul asociaţiei de proprietari şi va însoţi documentaţia ce urmează a fi transmisă coordonatorului local.

   

                                  Presedinte,

                    ........................................

                             (numele si semnatura)

                                      L.S.

 

   Contrasemneaza:

   ----------------

   Secretarul Asociatiei de proprietari .........................

   Comitetul executiv al Asociatiei de proprietari ..............

 

 

   ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

 

    - model-cadru -

 

    ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

    Localitatea ......................, judeţul (sectorul) ..............

    Str. ................. nr. ......., bl. ............

    Codul fiscal ........................................

    Nr. ........................../.............................

 

    Către
Municipiul/Oraşul/Comuna ....................../Sectorul ...
al municipiului Bucureşti

 

    SOLICITARE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAMUL LOCAL

 

    Domnule Primar,

 

    Ca urmare a Înştiinţării dumneavoastră nr. ........... din .................. cu privire la posibilitatea înscrierii în Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,

    având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,

    în temeiul împuternicirii acordate de adunarea generală a asociaţiei de proprietari prin Hotărârea nr. ........... din data de .........,

    Asociaţia de proprietari din localitatea .........................., judeţul/sectorul ..............., str. ................. nr. ......., bl. ............, codul fiscal ........................................, codul poştal ............., prin prezenta, solicită înscrierea blocului de locuinţe de la adresa susmenţionată în programul local, în condiţiile şi cu respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.

    În susţinerea cererii se anexează:

   - hotărârea adunării generale a proprietarilor;

   - lista proprietarilor şi destinaţia spaţiilor din clădire;

   - contractul de mandat semnat de ambele părţi.

 

    Preşedinte,
.......................................
(numele şi semnătura)
L.S.

 

   ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

 

    - model -

 

    ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

    Localitatea ......................, judeţul (sectorul) .........

    Str. ................. nr. ......., bl. .......

    Codul poştal ............... codul fiscal ...............

    Nr. ............... din ..........................

 

    LISTA PROPRIETARILOR*)
- situaţie la data de ............... -

    ___________

   *) Se anexează la Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. ...... din ............. .

 

    Asociaţia de proprietari, prin preşedintele acesteia, declară următoarele:

   

+----+--------------+-------------------+--------------------------+-----------------------+----------+

|Nr. |              |    Proprietar     |     Suprafata utila      |Cota-parte indiviza din|          |

|crt.|Nr. apartament+-------------------+in proprietate individuala|  proprietatea comuna  |Observatii|

|    |              |Numele si prenumele|          - m2 -          |         - % -         |          |

+----+--------------+-------------------+--------------------------+-----------------------+----------+

| 0  |      1       |         2         |            3             |           4           |    5     |

+----+--------------+-------------------+--------------------------+-----------------------+----------+

| 1  |              |                   |                          |                       |          |

+----+--------------+-------------------+--------------------------+-----------------------+----------+

|    |              |                   |                          |                       |          |

+----+--------------+-------------------+--------------------------+-----------------------+----------+

| n  |              |                   |                          |                       |          |

+----+--------------+-------------------+--------------------------+-----------------------+----------+

|                 TOTAL                 |                          |         100%          |    X     |

+---------------------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+

 

   Raspundem pentru realitatea si exactitatea datelor inscrise.

 

                 Presedinte,                                                 Administrator,

   .......................................                          .............................. .

            (numele si semnatura)                                        (numele si semnatura)

                    L.S.

 

 

   ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

 

    - conţinut-cadru -

 

    EXPERTIZA TEHNICĂ   1. Scopul

    Analiza structurii de rezistenţă a blocului de locuinţe din punctul de vedere al asigurării cerinţei esenţiale "rezistenţă mecanică şi stabilitate" în vederea realizării lucrărilor de intervenţie pentru izolarea termică a blocului de locuinţe ................. din localitatea ..........................., judeţul/ sectorul ........, str. ............... nr ......

    Expertiza tehnică se efectuează de către expert tehnic .................................................................... (numele şi prenumele) atestat pentru cerinţa esenţială ............... (rezistenţă mecanică şi stabilitate), posesor al Certificatului de atestare seria ................... nr. ................................ .

   2. Metoda de investigare

    Metoda de evaluare calitativă E1*) (conform Normativului pentru proiectare antiseismică, Indicativ P100-92, cap. 11 şi 12, revizuite în anul 1996)

   3. Conţinutul expertizei tehnice:

   a) imagini foto ale anvelopei blocului şi, după caz, ale avariilor constatate la elementele structurale;

   b) descrierea blocului de locuinţe din punct de vedere:

   (i) arhitectural;

   (ii) al structurii de rezistenţă;

   (iii) funcţional;

   c) analiza comportării în timp la acţiuni seismice a blocului de locuinţe şi, după caz, la evenimente accidentale - explozii, incendii, tasări, care pot afecta stabilitatea blocului de locuinţe şi/sau condiţionează realizarea măsurilor de izolare termică a anvelopei acestuia, luându-se în considerare:

   (i) condiţiile locale ale amplasamentului;

   (ii) perioada de proiectare/execuţie a clădirii;

   (iii) starea tehnică actuală a elementelor de construcţie - fundaţie, stâlpi, grinzi, diafragme -, inclusiv ale anvelopei blocului - partea opacă, partea vitrată, balcoane, atice, terase/şarpante, socluri, trotuare de protecţie etc.;

   d) aprecieri asupra nivelului de confort şi uzură al blocului;

   e) descrierea lucrărilor de intervenţie executate în trecut, motivul şi tipul intervenţiei (reparaţii, reconstrucţie, consolidări ca urmare a avariilor provocate de seisme, tasări, coroziune, accidente tehnice -, transformare, extindere în plan, supraetajare etc.).

   4. Concluzii şi recomandări:

   . ..............................................................................................................................

   . ..............................................................................................................................

    NOTĂ:

   1. În cazul în care expertiza tehnică prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie informează în scris coordonatorul local în vederea dispunerii de către acesta a măsurilor ce se impun.

   2. În cazul în care expertul tehnic se pronunţă asupra necesităţii consolidării structurii blocului de locuinţe, coordonatorul local dispune, în condiţiile legii, măsurile ce se impun pentru reducerea riscului seismic al acestuia, situaţie în care poate rezilia contractul de servicii de proiectare pentru realizarea izolării termice a blocului de locuinţe, cu plata corespunzătoare a expertizei tehnice efectuate şi, implicit, rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociaţia de proprietari.

    Data ............

   

                                                           Intocmit

                                                    Expert tehnic atestat,

                                               .................................

                                                     (numele si prenumele)

                                                             L.S.

 

 

    ___________

   *) Evaluarea calitativă urmăreşte să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurilor şi de detaliere a elementelor structurale şi nestructurale sunt respectate în construcţiile analizate. Acţiunea de evaluare este precedată de culegerea informaţiilor necesare în acest scop vizând calitatea concepţiei de realizare a construcţiei şi a proiectului pe baza căruia s-a construit clădirea, calitatea execuţiei şi a materialelor puse în operă şi starea de afectare fizică a construcţiei.

 

   ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

 

    - conţinu-cadru -

 

    AUDITUL ENERGETIC   1. Informaţii generale privind blocul de locuinţe ......................... - conform anexei la certificatul de performanţă energetică al clădirii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 la Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor - partea a III-a "Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 şi 126 bis din 21 februarie 2007.

   2. Evaluarea performanţei energetice a blocului de locuinţe

    (Se utilizează Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 şi 126 bis din 21 februarie 2007.)

    Auditul energetic se efectuează de către un auditor energetic pentru clădiri .......................(numele şi prenumele) atestat gradul I, specialitatea ............... (construcţii/construcţii şi instalaţii), posesor al Certificatului de atestare seria ......... nr. .......... .

   3. Certificatul de performanţă energetică*)

    ___________

   *) Se completează certificatul de performanţă energetică al blocului de locuinţe, corespunzător stării iniţiale.   4. Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, care au ca scop scăderea consumului specific pentru încălzire sub 100 kWh/m2 şi an, în condiţii de eficienţă economică

   5. Analiza eficienţei economice a lucrărilor de intervenţie

    Date necesare:

   • costul unităţii de căldură nesubvenţionat, conform datelor comunicate de furnizorul agentului termic (lei/kWh, lei/GJ), în cazul racordării blocului de locuinţe la sistemul centralizat de încălzire;

   • costul specific al fiecărei lucrări de intervenţie, cu indicarea surselor de informare (lei/m2);

   • estimarea costurilor în lei, pentru realizarea lucrărilor de intervenţie (pentru fiecare lucrare de intervenţie în parte).

    Date de calcul şi rezultate obţinute:

   

+-------------------+---------------+-----------------+-------------------+--------------------+

|      Masuri       |Costul specific|Costul lucrarilor|Economie de energie|Durata de recuperare|

| (conform pct. 4)  |   (lei/m2)    | de interventie  |     (kWh/an)      |a investitiei, N(R) |

|                   |               |    (mii lei)    |                   |       (ani)        |

+-------------------+---------------+-----------------+-------------------+--------------------+

|a) ................|               |                 |                   |                    |

+-------------------+---------------+-----------------+-------------------+--------------------+

|b) ................|               |                 |                   |                    |

+-------------------+---------------+-----------------+-------------------+--------------------+

|c) ................|               |                 |                   |                    |

+-------------------+---------------+-----------------+-------------------+--------------------+

|d) ................|               |                 |                   |                    |

+-------------------+---------------+-----------------+-------------------+--------------------+

 

 

   6. Concluzii: ...............................................................

   7. Recomandări: ..........................

    (măsuri recomandate în sarcina proprietarilor pentru:

   - adaptarea şi reglarea sistemului de încălzire al blocului de locuinţe la necesarul de căldură redus ca urmare a executării lucrărilor de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe;

   - scăderea consumului de energie pentru apă caldă de consum şi iluminat;

   - menţinerea/realizarea ventilării corespunzătoare a spaţiilor ocupate.)

    NOTĂ:

    Se realizează calculul transferului de masă prin elementele de construcţie pentru blocul de locuinţe izolat termic (verificarea asigurării confortului termic interior din punct de vedere termotehnic şi evitarea apariţiei condensului pe elementele anvelopei blocului de locuinţe).

    În scopul atingerii ţintei de reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de sub 100 kWh/m2 arie utilă şi an, se recomandă utilizarea materialelor/sistemelor izolante cu rezistenţa termică unidirecţională de minimum:

   - pereţi exteriori - 2,5 m2 K/W;

   - soclu şi, după caz, pereţii verticali ai subsolului tehnic - 2,5 m2 K/W şi prezintă permeabilitate foarte redusă în raport cu apa;

   - terasa/planşeul peste ultimul nivel în cazul existentei şarpantei - 3,5 m2 K/W şi prezintă permeabilitate foarte redusă în raport cu apa;

   - planşeul peste subsol/canal termic (în cazul în care prin proiectarea blocului de locuinţe sunt prevăzute apartamente la parter) - 1,25 m2 K/W;

   - ferestre şi uşi exterioare performante energetic, dotate cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi spaţiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor şi al altor zone cu rezistenţă termică scăzută).

    Data ....................

   

                                                         Intocmit

                                            Auditor energetic pentru cladiri,

                                         .......................................

                                                  (numele si prenumele)

                                                           L.S.

 

 

   ANEXA Nr. 9
la normele metodologice

 

    - conţinut-cadru -

 

    DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE
pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe   A. Piese scrise

   A.1 . Date generale:

   

1. identificarea blocului de locuinte:                  _______________________;

2. localitatea:                                         _______________________;

3. titularul investitiei:                               _______________________;

4. beneficiarul lucrarilor de interventie:              _______________________;

5. contractorul proiectarii lucrarilor de interventie:  _______________________;

6. date tehnice: - anul construirii                     _______________________;

                 - regim de inaltime                    _______________________;

                 - numar apartamente                    _______________________;

                 - aria utila totala - m2               _______________________;

                 - sistem constructiv anvelopa          _______________________.

 

 

   A.2 . Descrierea lucrărilor de intervenţie

   1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe:

   1.1. starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale:

   - rezistenţă mecanică şi stabilitate _______________________________;

   - economie de energie şi izolare termică ___________________________;

   1.2. valoarea de inventar a blocului de locuinţe: ________-_______mii lei.

   2. Concluziile expertizei tehnice şi auditului energetic

   

2.1. expertiza tehnica:

a) elaborator-expert tehnic:      Numele si prenumele___________________

                                  Certificat de atestare: seria ___ nr. ______ domeniul constructii civile, cerinta A1

b) concluzii:                     _____________________________________________

2.2. auditul energetic:

a) elaborator-auditor energetic:  Numele si prenumele__________________

                                  Certificat de atestare: seria ___ nr. ____, gradul  I, specialitatea C/C + I

b) concluzii:

+-----------------------------+-----------------------------+-------------------+----------------------------------+

|   Lucrari de interventie    |      Costul estimat al      |                   |                                  |

|[prevazute la art.4 lit.a)-d)|  lucrarilor de interventie  |Economie de energie|Durata de recuperare a investitiei|

|  din Ordonanta de urgenta   |            (lei)            |     (kWh/an)      |              (ani)               |

|  a Guvernului nr. 18/2009]  |                             |                   |                                  |

+-----------------------------+-----------------------------+-------------------+----------------------------------+

|a)                           |                             |                   |                                  |

+-----------------------------+-----------------------------+-------------------+----------------------------------+

|b)                           |                             |                   |                                  |

+-----------------------------+-----------------------------+-------------------+----------------------------------+

|c)                           |                             |                   |                                  |

+-----------------------------+-----------------------------+-------------------+----------------------------------+

|d)                           |                             |                   |                                  |

+-----------------------------+-----------------------------+-------------------+----------------------------------+

|            TOTAL            |                             |                   |                                  |

+-----------------------------+-----------------------------+-------------------+----------------------------------+

 

 

   A.3 . Datele tehnice ale investiţiei

   1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009):

   - izolarea termică a pereţilor exteriori: _________________;

   - înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în blocul de locuinţe cu tâmplărie performantă energetic: ________________;

   - termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei: ____________________;

   - izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter: ______________________.

   2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009):

   - lucrări de demontare şi remontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe: ______________________;

   - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: __________________________.

   3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenţie prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009):

   - lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în zonele de intervenţie: _________________________;

   - lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune ale blocului de locuinţe: _____________.

   A.4 . Durata de realizare şi etapele principale

    Graficul de realizare a lucrărilor de intervenţie (luni)

   A.5 . Costurile estimative ale investiţiei

   1. Valoarea totală a investiţiei

    (în preţuri - luna ... anul ....,

    1 euro = ...... lei, cursul Băncii Naţionale a României la data de .........)

    Total: _________ mii lei,

    din care:

    construcţii-montaj (C + M) _________ mii lei

    (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 şi 5.1.1 din devizul general)

   2. Detalierea valorii totale a investiţiei se realizează pe structura devizului general prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, astfel:

   

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului:

     1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea

          initiala, dupa demontarea schelelor                                    _________ mii lei

                                                             Total cap. 1:       _________ mii lei

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:

     3.2. Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii                _________ mii lei

     3.3. Proiectare si inginerie - total:                                       _________ mii lei

          din care:

          3.3.1. expertiza tehnica                                               _________ mii lei

          3.3.2. auditul energetic si elaborarea certificatului de performanta

                 energetica aferent situatiei existente a blocului de locuinte   _________ mii lei

          3.3.3. documentatia de avizare a lucrarilor de interventie             _________ mii lei

          3.3.4. documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor   _________ mii lei

                 de interventie

          3.3.5. proiectul tehnic                                                _________ mii lei

          3.3.6. verificarea tehnica la cerinta esentiala "rezistenta mecanica

                 si stabilitate", precum si la cerinta esentiala "securitate la

                 incendiu" a documentatiei tehnice si a proiectului tehnic       _________ mii lei

          3.3.7. detaliile de executie                                           _________ mii lei

     3.4. Organizarea procedurilor de achizitie - total:                         _________ mii lei

          din care:

          3.4.1. pentru proiectarea lucrarilor de interventie                    _________ mii lei

          3.4.2. pentru executarea lucrarilor de interventie                     _________ mii lei

     3.6. Asistenta tehnica - total:                                             _________ mii lei

          din care:

          3.6.1. asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de

                 executie a lucrarilor si elaborarea certificatului de

                 performanta energetica al blocului de locuinte izolat termic    _________ mii lei

          3.6.2. plata dirigintelui de santier                                   _________ mii lei

                                                             Total cap. 3:       _________ mii lei

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza:

     4.1. Constructii si instalatii                                              _________ mii lei

                                                             Total cap. 4:       _________ mii lei

Cap. 5 - Alte cheltuieli:

     5.1. Organizare de santier

          5.1.1. lucrari de constructii                                          _________ mii lei

     5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din cheltuielile inscrise la

          cap./subcap. 1.3, 3 si 4 ale devizului general)                        _________ mii lei

                                                             Total cap. 5:       _________ mii lei

 

 

   A.6 . Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

   

1. Indicatori valorici

   1.1. valoarea totala a lucrarilor de interventie, inclusiv TVA - total,      _________ mii lei

        din care:

                   constructii-montaj (C + M)                                   _________ mii lei

                   (insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcap. 1.3,

                   4.1 si 5.1.1 din devizul general)                            _________ mii lei

   1.2. investitia specifica                                                    ____ mii lei/m2 (a.u.)

        (constructii-montaj/aria utila a blocului)

2. Indicatori fizici

   2.1. durata de executie a lucrarilor de interventie                          ____________ luni

   2.2. durata perioadei de garantie a lucrarilor de interventie (ani de la

        data receptiei la terminarea lucrarilor)                                            3 ani

   2.3. durata de recuperare a investitiei, in conditii de eficienta economica  ____________ ani

   2.4. consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator

        blocului izolat termic                                                  __ kwh/m2 (a.u.) si an

   2.5. economia anuala de energie:                                             _________ kwh/an

        in tone echivalent petrol                                               ____________ tep

   2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2    ______ kg CO2/an

3. Esalonarea investitiei - total INV/C+M in mii lei

 

 

   A.7 . Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie

    Defalcarea valorii de construcţii-montaj (C+M) pe surse de finanţare:

   

1. buget de stat: 50% din C+M                                                  _________ mii lei

2. buget local: 30% din C+M                                                    _________ mii lei

3. fondul de reparatii al asociatiei de proprietari: 20% din C+M               _________ mii lei

 

 

   A.8 . Avize şi acorduri

   1. Certificatul de urbanism

   2. Acordul deţinătorilor de utilităţi pentru realizarea lucrărilor de intervenţie:

   - gaz metan;

   - energie electrică;

   - telecomunicaţii.

   B. Piese desenate

   1. Plan general de amplasare a blocului de locuinţe în localitate - scările 1:2000 - 1:500

   2. Planşe cu planuri, secţiuni şi elevaţii, pe specialităţi necesare executării lucrărilor de intervenţie - situaţie existentă şi situaţie propusă - scara recomandată 1:100.

   

              Contractorul proiectarii lucrarilor de interventie,

                               _________________

                                      L.S.

 

Expert tehnic atestat,                         Auditor energetic pentru cladiri,

  _________________                                    _________________

         L.S.                                                L.S.

 

 

    Data _________________

 

    OPISUL
documentelor anexate la documentaţia de avizare pentru
lucrări de intervenţie   1. [ ] Devizul general al investiţiei

   2. [ ] Graficul de realizare a lucrărilor de intervenţie

   3. [ ] Certificatul de urbanism

   4. [ ] Aviz energie electrică

   5. [ ] Aviz gazul metan

   6. [ ] Aviz telecomunicaţii

   7. [ ] Raportul de expertiză tehnică

   8. [ ] Raportul de audit energetic

   9. [ ] Certificatul de performanţă energetică

   10. [ ] Planşe

 

   ANEXA Nr. 10
la normele metodologice

 

    - model -

 

    Judeţul ........................

    Municipiul/Oraşul/Comuna ............./Sectorul .... al municipiului Bucureşti

 

    Către

 

    Asociaţia de proprietari
localitatea ......................., judeţul/sectorul .............,
str. ................. nr. ...., bl. ....., codul poştal .............

 

    NOTIFICARE

 

    În aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,

    prin prezenta vă notificăm:

    Consiliul Local al ....... (municipiului, oraşului, comunei, sectorului ... al municipiului Bucureşti) a aprobat prin hotărâre indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de intervenţii din str. .................. nr. ........., bl. ..............., corespunzători lucrărilor de intervenţie ce urmează a fi executate pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

    Indicatorii tehnico-economici aprobaţi cuprind:

   1. indicatori valorici:

   - valoarea totală a investiţiei: .... mii lei, din care construcţii-montaj (C+M): .... mii lei, din care:

   - cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari, din fondul de reparaţii: ... mii lei, conform art. 13 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.

   2. indicatori fizici:

   - durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie: .... luni;

   - economia de energie anuală: .... kWh/an;

   3. datele tehnice ale investiţiei:

   - descrierea lucrărilor de bază: lucrări de intervenţie finanţabile în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 4 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009;

   - descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază: lucrări de intervenţie finanţabile în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 4 lit. e) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009;

   - descrierea lucrărilor suplimentare justificate din punct de vedere tehnic, finanţabile în condiţiile şi cu respectarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.

    Anexat la prezenta notificare vă transmitem proiectul actului adiţional la Contractul de mandat nr. ........... din ................., în care este prevăzută schema de finanţare, în vederea semnării şi transmiterii lui în maximum 30 de zile de la primirea prezentei.

    Vă rugăm să afişaţi aceste documente la avizierul asociaţiei de proprietari şi să convocaţi, cu respectarea prevederilor legale, adunarea generală a proprietarilor pentru a hotărî şi semna actul adiţional la contractul de mandat de către preşedintele asociaţiei de proprietari.

 

    Primar (coordonator local),
..............................................
(numele şi semnătura)
L.S.

 

   ANEXA Nr. 11
la normele metodologice

 

    - model -

 

    ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI

    Localitatea ...........................................

    Judeţul (sectorul) ....................................

    Str. ...................................................... nr. ...........,

   bl. ............, codul poştal ................

    codul de înregistrare fiscală: ......................

 

    HOTĂRÂREA
Adunării generale a proprietarilor nr. ........ din data de ...........

 

    În baza Notificării municipiului/oraşului/comunei/sectorului .... al municipiului Bucureşti nr. ......... din ..................,

    luând cunoştinţă de conţinutul documentaţiei de avizare care fundamentează indicatorii tehnicoeconomici privind creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe aprobaţi, respectiv:

   a) indicatori valorici:

   - valoarea totală a investiţiei: .............................

    din care: - construcţii-montaj (C+M): .............................

    din care cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari, din fondul de reparaţii, conform art. 13 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe: .....,

   b) indicatori fizici:

   - durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie: .....;

   - economia de energie anuală: ..... kWh/ an,

    precum şi conţinutul actului adiţional la contractul de mandat,

    Adunarea generală a proprietarilor din cadrul Asociaţiei de proprietari din localitatea ...................., judeţul/sectorul ........., str. ............................ nr. ..............., bl. ............., codul poştal ................, codul de înregistrare fiscală: ......................, în şedinţa ordinară/extraordinară din data de ..............., în prezenţa a ......... membri din totalul de .................. membri ai asociaţiei,

 

    HOTĂRĂŞTE:

 

   Art. 1. - Se aprobă cofinanţarea în cuantumul valoric de ........ lei comunicat de coordonatorul local, corespunzător cotei-părţi ce revine asociaţiei de proprietari din valoarea lucrărilor de intervenţie, astfel cum este fundamentată în documentaţia de avizare în baza căreia consiliul local a aprobat indicatorii tehnico-economici, prin Hotărârea nr. ...... din ................, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009.

   Art. 2. - Se aprobă constituirea sumei prevăzute la art. 1 în contul fondului de reparaţii pentru plata executării lucrărilor de intervenţie.

   Art. 3. - Cota de participare în sarcina fiecărui proprietar este de ....., proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate, conform tabelului anexat.

    Având în vedere cele de mai sus, se împuterniceşte preşedintele asociaţiei de proprietari, dna/dnul ................................., să semneze în numele şi pentru asociaţia de proprietari actul adiţional la contractul de mandat transmis de coordonatorul local.

    Prezenta hotărâre se afişează la avizierul asociaţiei de proprietari.

   

                                  Presedinte,

                    .......................................

                             (numele si semnatura)

                                      L.S.

 

   Contrasemneaza:

   ---------------

   Secretarul Asociatiei de proprietari .............

   Comitetul executiv al Asociatiei de proprietari ................

 

 

   ANEXA Nr. 12
la normele metodologice

 

    - conţinut-cadru -

 

    Judeţul ................................................

    Municipiul/Oraşul/Comuna ................./Sectorul .... al municipiului Bucureşti

    Cod SIRUTA..................

    Nr. ................... din ..........................

   

                                                             Aprobat

                                                             Primar,

                                                  ..............................

                                                      (numele si semnatura)

                                                               L.S.

 

    CENTRALIZATORUL
blocurilor de locuinţe cu indicatorii tehnico-economici aprobaţi

   

+----+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------------------+----------------------------------------+

|    |               |           |           | Nr. si data |  Indicatori valorici    |           Indicatori fizici            |

|    |               |           |           |  Hotararii  +-------------+-----------+---------------+----------+-------------+

|    |               |           |Aria utila | consiliului |             |           |  Investitia   |          |             |

|Nr. |Adresa blocului| Numar de  |a blocului |  local de   |             | Din care, |   specifica   | Economia |  Durata de  |

|crt.|  de locuinte  |apartamente|de locuinte| aprobare a  |Total valoare|    C+M    |(col. 6/col. 3)|  anuala  | recuperare  |

|    |               |           | - m2 arie |indicatorilor| - mii lei - |- mii lei -| - mii lei/m2  |de energie|a investitiei|

|    |               |           |  utila -  |  tehnico-   |             |           | arie utila -  |- kWh/an -|   - ani -   |

|    |               |           |           |  economici  |             |           |               |          |             |

+----+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------+

| 0  |       1       |     2     |     3     |      4      |      5      |     6     |       7       |    8     |      9      |

+----+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------+

| 1. |               |           |           |             |             |           |               |          |             |

+----+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------+

| n. |               |           |           |             |             |           |               |          |             |

+----+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------+

|                          TOTAL:                          |             |           |               |          |             |

+----------------------------------------------------------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------+

 

   Raspundem pentru legalitatea, realitatea, necesitatea si exactitatea datelor inscrise.

 

Compartiment tehnic - investitii/eficienta energetica           Compartiment economic

                  Sef compartiment,                               Sef compartiment,

 ..................................................      ...................................

 

   Intocmit

 

    NOTĂ:

    Listarea se face în ordinea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.

 

   ANEXA Nr. 13
la normele metodologice

 

    - conţinut-cadru -

 

    Judeţul ................................................

    Municipiul/Oraşul/Comuna ................./Sectorul .... al municipiului Bucureşti

    Nr. ................... din ..........................

   

                                                               Aprobat

                                                               Primar,

                                                     ...........................

                                                        (numele si semnatura)

                                                                L.S.

 

 

 

    DECONT JUSTIFICATIV*)
în luna ............................ anul .................

 

    pentru plata lucrărilor de intervenţie executate în luna precedentă
întocmirii prezentului decont justificativ la blocurile de locuinţe
nominalizate în Programul naţional multianual privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în conformitate cu
prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 18/2009

    ___________

   *) Pentru fiecare bloc de locuinţe nominalizat în decontul justificativ se anexează, în copie, factura emisă de antreprenor şi confirmată de coordonatorul local.

   

+----+--------+-------------------------------------------------+-------------------------+---------------------+--------------+---------------+----------+

|    |        |                                                 |                         |  Factura emisa de   |              |               |          |

|    |        |                                                 |                         | antreprenor pentru  |     Suma     |   Suma din    |          |

|    |        |                                                 | Valoarea lucrarilor de  | plata lucrarilor de |  solicitata  |alocatii de la |          |

|    |        |         Date din contractele incheiate          |  interventie realizate  |interventie executate| din alocatii |bugetul de stat|          |

|    |        |                                                 |     (inclusiv TVA)      | in luna precedenta  |de la bugetul | existenta in  |          |

|    |        |                                                 |                         |intocmirii decontului|  de stat1)   |contul separat |          |

|    |        |                                                 |                         |    justificativ     | pentru plata |  deschis pe   |          |

|    | Adresa +------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+----------+----------+lucrarilor de |     seama     |          |

|Nr. |blocului|            |           |            | Valoarea  |            |            |          |          | interventie  |coordonatorului|Observatii|

|crt.|   de   |            |           |            |contractata|            | Cumulat de |          |          | executate in |local la finele|          |

|    |locuinte|            |           | Durata de  |  pentru   |  In luna   |     la     |          | Valoarea |     luna     |     lunii     |          |

|    |        |Nr. si data |           | executie a |executarea | precedenta | incheierea |  Nr. si  |facturarii|  precedenta  |  precedente   |          |

|    |        |contractului|Antreprenor|lucrarilor, |lucrarilor | intocmirii |contractului|   data   |(inclusiv |  intocmirii  |  intocmirii   |          |

|    |        |  incheiat  |           |  conform   |    de     | decontului |de executie | emiterii |   TVA)   |  decontului  |  decontului   |          |

|    |        |            |           |contractului|interventie|justificativ|a lucrarilor| facturii | - lei -  | justificativ | justificativ  |          |

|    |        |            |           |  - luni -  | (inclusiv |  - lei -   |  - lei -   |          |          |(inclusiv TVA)|    - lei -    |          |

|    |        |            |           |            |   TVA)    |            |            |          |          |   - lei -    |               |          |

|    |        |            |           |            |  - lei -  |            |            |          |          |              |               |          |

+----+--------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+----------+----------+--------------+---------------+----------+

| 0  |   1    |     2      |     3     |     4      |     5     |     6      |     7      |    8     |    9     |10=col 6 x 50%|      11       |    12    |

+----+--------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+----------+----------+--------------+---------------+----------+

| 1  |        |            |           |            |           |            |            |          |          |              |               |          |

+----+--------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+----------+----------+--------------+---------------+----------+

| 2  |        |            |           |            |           |            |            |          |          |              |               |          |

+----+--------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+----------+----------+--------------+---------------+----------+

| n  |        |            |           |            |           |            |            |          |          |              |               |          |

+----+--------+------------+-----------+------------+-----------+------------+------------+----------+----------+--------------+---------------+----------+

|                      TOTAL:                       |           |            |            |    X     |          |              |               |    X     |

+---------------------------------------------------+-----------+------------+------------+----------+----------+--------------+---------------+----------+

 

   Raspundem pentru legalitatea, realitatea, regularitatea, necesitatea si exactitatea datelor inscrise.

 

Compartiment tehnic-investitii/eficienta energetica                                Vizat                                      Compartiment economic

                 Sef compartiment,                                      Control financiar preventiv                             Sef compartiment,

..................................................                ........................................               ...............................

 

   Intocmit

 

 

    ___________

   1) În conformitate cu prevederile art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

 

   ANEXA Nr. 14
la normele metodologice

 

    MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI

    Nr. ........... din .....................

   

                                                             Aprobat

                                                  Ordonator principal de credite

                                                  .............................

 

   Propun aprobarea.

   ........................

 

    NOTĂ DE FUNDAMENTARE
în luna ............. anul .................

 

    privind aprobarea transferurilor din alocaţii de la bugetul de stat
către bugetele locale pentru plata*) cotei-părţi ce revine
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei din valoarea
lucrărilor de intervenţie executate la blocurile de locuinţe
nominalizate în Programul naţional multianual privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

    ___________

   *) În conformitate cu prevederile art. 13 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

   

+----+----------+-------------------------+--------------------------+-------------------------+-------------+----------+

|    | Judetul  | Nr. si data decontului  |                          |   Sume solicitate de    |             |          |

|    |          |      justificativ       |  Valoarea lucrarilor de  | coordonatorul local din |             |          |

|    +----------+-------------+-----------+ interventie realizate in |alocatii de la bugetul de|             |          |

|Nr. |          |             |           |luna precedenta intocmirii|   stat pentru plata*)   |Sume aprobate|Observatii|

|crt.|          |   Emis de   |Inregistrat| decontului justificativ  |cotei-parti din valoarea |   - lei -   |          |

|    |Localitate|coordonatorul|  la MDRL  |      (inclusiv TVA)      |lucrarilor de interventie|             |          |

|    |          |    local    |           |         - lei -          |executate (inclusiv TVA) |             |          |

|    |          |             |           |                          |         - lei -         |             |          |

+----+----------+-------------+-----------+--------------------------+-------------------------+-------------+----------+

| 0  |    1     |      2      |     3     |            4             |            5            |      6      |    7     |

+----+----------+-------------+-----------+--------------------------+-------------------------+-------------+----------+

| 1  |          |             |           |                          |                         |             |          |

+----+----------+-------------+-----------+--------------------------+-------------------------+-------------+----------+

|    |          |             |           |                          |                         |             |          |

+----+----------+-------------+-----------+--------------------------+-------------------------+-------------+----------+

| n  |          |             |           |                          |                         |             |          |

+----+----------+-------------+-----------+--------------------------+-------------------------+-------------+----------+

|                 TOTAL:                  |                          |                         |             |          |

+-----------------------------------------+--------------------------+-------------------------+-------------+----------+

 

 Directia generala/Directia de specialitate                                  Directia economica si financiara

         Director general/Director,                                                     Director,

............................................                         ................................................

 

   Intocmit

 

 

   ANEXA Nr. 15
la normele metodologice

 

    LISTA
documentelor pentru completarea cărţii tehnice a construcţiei

 

   . ......................................................(1)

   

 1. [] Contractul de mandat                                                           (anexa nr. 1 la lista)

 2. [] Raportul de expertiza tehnica                                                  (anexa nr. 2 la lista)

 3. [] Raportul de audit energetic                                                    (anexa nr. 3 la lista)

 4. [] Certificatul de performanta energetica initiala a cladirii, inainte de         (anexa nr. 4 la lista)

       executarea lucrarilor de interventie

 5. [] Certificatul de urbanism                                                       (anexa nr. 5 la lista)

 6. [] Documentatia de avizare pentru lucrari de interventie  in vederea cresterii

       performantei energetice a blocului de locuinte                                 (anexa nr. 6 la lista)

 7. [] Hotararea consiliului local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

       ai investitiei                                                                 (anexa nr. 7 la lista)

 8. [] Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii,

       vizata spre neschimbare                                                        (anexa nr. 8 la lista)

 9. [] Avizele emise pentru executarea lucrarilor de interventie                      (anexa nr. 9 la lista)

10. [] Autorizatia de construire                                                      (anexa nr. 10 la lista)

11. [] Proiectul tehnic pentru lucrarile de interventie                               (anexa nr. 11 la lista)

12. [] Detaliile de executie                                                          (anexa nr. 12 la lista)

13. [] Procesele-verbale la fazele determinante                                       (anexa nr. 13 la lista)

14. [] Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de interventie            (anexa nr. 14 la lista)

15. [] Punctul de vedere al contractorului proiectului, intocmit si prezentat in

       fata comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, cu privire la executarea

       lucrarilor de interventie                                                      (anexa nr. 15 la lista)

16. [] Certificatul de performanta energetica a cladirii, dupa executarea lucrarilor

       de interventie                                                                 (anexa nr. 16 la lista)

17. [] Procesul-verbal de receptie finala, la expirarea perioadei de garantie a

       lucrarilor de interventie                                                      (anexa nr. 17 la lista)

18. [] Declaratii de conformitate cu specificatii tehnice recunoscute, in conditiile

       legii, pentru produsele de constructii utilizate                               (anexa nr. 18 la lista)

 

         Predat                                                              Primit

   Coordonator local,                                               Asociatia de proprietari

         primar                                                            Presedinte,

.........................                                           .........................

      (semnatura)2)                                                       (semnatura)2)

          L.S.                                                                L.S.

 

   Data .......................................

 

 

    ___________

   1) Se completează datele de identificare a blocului de locuinţe, adresa poştală, localitatea, judeţul.

   2) La rubrica "Semnătura" se vor înscrie în clar numele şi prenumele persoanei fizice care predă/primeşte documentele cuprinse în listă.

 

              Inapoi