ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

13.03.2017

 

88.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab” din Targoviste, jud. Dambovita"

89.    Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Targoviste, jud. Dambovita”

90.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

91.    Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

92.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE

93.    Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE

94.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA

ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

95.    Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

96.    Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

97.    Hotărâre privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

98.    Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - LOT 2"

 

                                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab” din Targoviste, jud. Dambovita"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab” din Targoviste, jud. Dambovita"

§ Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§ Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: “Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Targoviste, jud. Dambovita”, astfel:

 

“Indicatori tehnici:

Steren =  7909.00 mp

Constructie scoala (P+2E):

S c = 1150.00 mp / Sd = 1150 + 1136.00*2 =  3422.00 MP

Extindere P+2E:

Sc= 426.00 mp / Sd= 426.00*3 = 1278.00 mp

Extindere vestiare (Parter):

Sc = Sd= 157.00 mp

Sala sport (Parter):

Sc=Sd= 1217.50 mp

INTREG ANSAMBLUL:

S construita (EXTINDERI+REABILITARE) = 2950.50 mp

S desfasurata (TOTALA) = 6074.50 mp

POT propus = 37.30 %

CUT propus = 0.77

 

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š       Valoare investiție: 22.289.089 lei.

š       C+M: 17.272.723 lei.”

 

Art. 2  Sursele de finanțare ale proiectului sunt POR 2014-2020, Programul Național de Dezvoltare Locală si Bugetul local, dupa caz.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   88

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Targoviste, jud. Dambovita”

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Targoviste, jud. Dambovita”;

§ Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§ Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții „Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale „Matei Basarab”, din Targoviste, jud. Dambovita”, cu suma de 769,138 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Art. 2  Sursa cofinanțării proiectului este bugetul local al municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   89

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”;

§ Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§ Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”, astfel:

 

      Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š      Valoare investiție: 4.056.233 lei.

š      C+M: 3.344.391 lei.

 

Indicatori tehnici:

Suprafață teren = 4.328,00 mp

Construcție grădiniță (S+P+1E):

Sc = 904,57 mp

Sd = 2695,93 mp

Sopacă = 1980,00 mp

Svitrată = 315,00 mp

 

Art. 2  Sursele de finanțare ale proiectului sunt POR 2014-2020, Programul Național de Dezvoltare Locală si Bugetul local, dupa caz.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   90

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

                                                            

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”;

§ Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§ Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea și echiparea gradiniței cu program prelungit nr. 13, din Târgoviște, Județ Dâmbovița”, cu suma de 134,985 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Art. 2  Sursa cofinanțării proiectului este bugetul local al municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   91

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "“EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE;

§ Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea si consolidarea Liceului Tehnologic “Nicolae Mihăescu” Târgoviste”, astfel:

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š  Valoare investiție: 13.553.290 lei.

š  C+M: 12.425.517 lei.

 

Indicatori tehnici:

Suprafață teren = 18.978,00 mp

Construcție Liceu (S+P+3E):

Sc = 724,43 mp

Sd = 2.464,10 mp

Sopacă = 1.578,50 mp

Svitrată = 739,20 mp

Construcție Cămin (S+P+3E):

Sc = 742,50 mp       

Sd= 2.647,43 mp.

Sopacă = 894,00 mp

Svitrată = 320,00 mp

Construcție Ateliere (P):

Sc = 1.457,08 mp

Sd = 1.457,08 mp

Sopacă = 662,50 mp

Svitrată = 263,00 mp

Construcție Cantină (S+P):

Sc = 585,50 mp

Sd = 795,54 mp

Sopacă = 346,60 mp

Svitrată = 122,00 mp

Construcție Sală de sport (P):

Sc = 712,62 mp

Sd = 712,62 mp

Sopacă = 679,00 mp

Svitrată = 79,00 mp

 

Art. 2  Sursele de finanțare ale proiectului sunt POR 2014-2020, Programul Național de Dezvoltare Locală si Bugetul local, dupa caz.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   92

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “NICOLAE MIHĂESCU” TÂRGOVIȘTE;

§  Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§  Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții „ Eficientizarea energetică prin reabilitarea si consolidarea Liceului Tehnologic “Nicolae Mihăescu” Târgoviste”, cu suma de 457,233 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

Art. 2  Sursa cofinanțării proiectului este bugetul local al municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   93

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

             

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA

ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: "“EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”;

§  Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă documentația de avizare pentru lucrări de intervenții (DALI) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” – faza DALI.

 

      Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

Valoare investiție: 6.564.453 lei

Valoare C+M: 5.952.857 Lei

 

      „Indicatori tehnici:

Suprafață teren = 12.039 mp

Construcție școală (S+P+2E):

Sc = 1.503,50 mp

Scd = 5.562,95 mp

Svitrată = 820,00 mp

Sopacă = 4.094,00 mp

 

Sală de sport :

Sc = 645,00 mp

Scd = 645,00 mp

Svitrată = 167,00 mp

Sopacă = 415,00 mp

Ateliere :

Sc = 795,30 mp

Scd = 1.590,60 mp

Svitrată = 342,00 mp

Sopacă = 1.292,00 mp

 

Art. 2  Sursele de finanțare ale proiectului sunt POR 2014-2020, Programul Național de Dezvoltare Locală si Bugetul local, dupa caz.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   94

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”;

§  Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§  Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții „ EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ PRIN REABILITAREA ȘI CONSOLIDAREA LICEULUI TEHNOLOGIC “CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, cu suma de 265,278 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

Art. 2  Sursa cofinanțării proiectului este bugetul local al municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   95

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§  Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§ Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, astfel:

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š       Valoare investiție: 3.667.508 lei.

š       C+M: 3.345.234 lei.

 

Indicatori tehnici:

Suprafață teren= 4.922,00 mp

Construcție grădiniță (S+P+E):

Sc = 922,61

Scd = 922.61 + 895,83*2= 2.714,27 mp

Sopacă = 1.998,00 mp

Svitrată = 323,00 mp

Art. 2  Sursele de finanțare ale proiectului sunt POR 2014-2020, Programul Național de Dezvoltare Locală si Bugetul local, dupa caz.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   96

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție: “Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”;

§  Prevederile art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 referitoare la etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§  Prevederile art. 5 lit. c) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgoviște, Județ Dâmbovița- Grădinița cu program prelungit Nr. 15”, cu suma de 134,452 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

Art. 2  Sursa cofinanțării proiectului este bugetul local al municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   97

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - LOT 2"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.03.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - LOT 2";

§  Prevederile art. 3, 4 și 5 alin. (2) ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§  Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism

§  Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

§  Legea nr. 273/2006 privind finaele publice locale

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

      HOTĂRÂRE :

 

Art 1. Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul: "MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE – LOT 2 , conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă  Tema de proiectare pentru obiectivul: "MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE – LOT 2 , conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   98

Tgv. 13.03.2017   

Red. D.I./3ex                                    

  

                                                                                       Anexa 1 la HCL 98/13.03.2017

 

NOTA CONCEPTUALA pentru obiectivul

„ MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE – LOT 2”   1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus

   1.1. Denumirea obiectivului de investiții: 

„MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE – LOT 2”

   1.2. Ordonator principal de credite/investitor : UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE

   1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar) : -

   1.4. Beneficiarul investiției: UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE

 

   2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

   2.1. Scurtă prezentare privind:

a) deficiențe ale situației actuale: Obiectivul nominalizat mai sus are in vedere starea precara a mai multor strazi in Municipiul Targoviste, ceea ce determina neajunsuri si dificultati in trafic si duce la cresterea gradului de poluare.

 b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții: Imbunatatirea transportului in Municipiul Targoviste si crearea premiselor unei dezvoltari durabile in zona.

 c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții: Cresterea cheltuielilor necesare intretinerii si reparatiilor parcului auto si cresterea in continuare a gradului de poluare a aerului, solului si apelor.

  2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus: - „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE – LOT 1”, obiectiv pentru care procedura de achizitie a serviciilor de proiectare este in curs de derulare. In cadrul obiectivului se urmareste reabilitarea si modernizarea unui numar de 10 strazi, cu o lungime de 3.110 m si o suprafata de 20.030 mp.

   2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus: Proiectul nominalizat mai sus se inscrie pe linia principiilor cuprinse in cadrul documentelor strategice care guverneaza dezvoltarea Municipiului Targoviste in perioada urmatoare, respectiv in Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) si in Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD).

   2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții : Abordarea dezvoltarii urbane durabile, prevazuta la art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013.

   2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției: Realizarea obiectivului de investitie, respectiv modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere pe 10 strazi in Municipiul Targoviste (alaturi de reabilitarea celorlalte 10 strazi care constituie Lotul 1) va asigura imbunatatirea traficului in zonele respective si, in perspectiva, in intreg municipiul, prin reabilitarea si modernizarea succesiva a tuturor arterelor de circulatie.

 

   3. Estimarea suportabilității investiției publice

   3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții: 3.000.000 lei

   3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege: Documentatii cadastrale si documentatii tehnico-economice (Expertiza tehnica, DALI, PAC, POE, PT, CS, DE )  – 75.000 lei.

   3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată) : Finantare din Bugetul local – obiectivul este inclus ca investitie in Bugetul institutiei.

 

   4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente: 

Obiectul investitiei il costituie modernizarea si reabilitarea unui lot de 10 strazi din Municipiul Targoviste (Lot 2)

   Documentatiile cadastrale necesare intabularii si inscrierii in cartea funciara a strazilor care fac obiectul investitiei sunt in curs de intocmire de catre un prestator de servicii de specialitate pentru urmatoarele strazi: Lt. Viorel Marceanu, Miron Costin, Nifon, Crangului, Smaranda Gheorghiu, Cpt. Tudorica Popescu si Stolnicul Constantin Cantacuzino. Acestea vor fi puse la dispozitia proiectantului. Pentru celelalte strazi (Plantelor, Padurii si Ileana Sararoiu) este necesara intocmirea documentatiei cadastrale.

Strazile mentionate mai sus se afla in proprietatea si administrarea UAT Targoviste. Proiectantul care va elabora documentatia faza DALI va lua in considerare realizarea unor noi masuratori topografice si expertizarea fiecarei strazi.

 

   5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

            a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan):

Obiectul investitiei il constituie 10 strazi care se situeaza in Municipiul Targoviste, respectiv:

 

Nr. crt.

Denumire strada

Lungime

(ml)

Suprafata

(mp)

1

Lt. Viorel Marceanu

80,00

280,00

2

Miron Costin

144,80

868,80

3

Plantelor

420,00

-

4

Padurii

1.211,00

6.617,00

5

Nifon

300,00

2.100,00

6

Crangului

1.300,00

9.100,00

7

Smaranda Gheorghiu

40,00

320,00

8

Cpt. Tudorica Popescu - partial

580,00

8.120,00

9

Stolnicul Constantin Cantacuzino

160,00

1.180,00

10

Ileana Sararoiu

157,00

1.020,00

 

TOTAL

4.095,80

-

 

   b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: -

   c) surse de poluare existente în zonă: Municipiul Târgoviște se încadrează în categoria zonelor cu nivel de poluare mediu.

     d) particularități de relief: Municipiul Târgoviște este situat în Câmpia Subcolinară a Târgoviștei, parte a Câmpiei Piemontane înalte a Ialomiței (200-300 m altitudine), la zona de contact dintre Subcarpați și Câmpia Română propriu-zisă. Această străveche așezare urbană are o altitudine maximă de 295 m deasupra nivelului mării, cea minimă fiind de 263 m, iar altitudinea medie absolută este de 280 m.

   e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților:

Retele electrice de inalta si medie tensiune, retele de distributie apa rece si canalizare, alte tipuri de retele (telefonie, iluminat public, cablu recepție TV), retele de gaze naturale.

   f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: - 

   g) posibile obligații de servitute: -

   h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz: Modernizarea si reabilitarea strazilor mentionate presupune executarea de lucrari de interventii asupra unui sistem constructiv existent. Aceste lucrari vor fi cuprinse in documentatiile tehnico-economice care vor fi intocmite de proiectant si vor avea la baza expertizele tehnice.

   i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent: Planul Urbanistic General al Municipiului Targoviste este in curs de actualizare.

   j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate: Se va tine cont de prevederile si de cerintele Certificatului de urbanism care va fi emis in vederea realizarii investitiei

 

   6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:

   a) destinație și funcțiuni:         Luand in considerare faptul ca dezvoltarea in perspectiva a Municipiului Targoviste presupune si necesitatea imbunatatirii conditiilor si calitatii vietii, cu atingerea obiectivelor de dezvoltare a transportului prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere si prin realizarea unor cai de comunicatie moderne, este necesara reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes local in Municipiul Targoviste

   b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate:

Lucrările solicitate pentru reabilitarea si modernizarea sectoarelor de drum sunt urmatoarele:

a. Lucrări de drum:

-  supralargirile și supraînălțările drumului în curbe vor fi analizate și verificate, în cazul în care se constată că vor fi necorespunzătoare, vor fi  aduse la valorile necesare avându-se în vedere limitarea profilului transversal de către proprietățile adiacente

-  sistemul rutier propus spre reabilitare și modernizare este de tip flexibil

-  sistemul rutier propus spre reabilitare se va realiza  prin ranforsarea străzii

Pentru aplicarea soluțiilor se va ține cont de normativele în vigoare în ceea ce privește atât capacitatea portantă pentru traficul de perspectivă, cât și adâncimea de îngheț -dezgheț.

Noile tipuri de îmbrăcăminți vor trebui să asigure îmbunătățirea caracteristicilor de suprafață prin :

-  îmbunătățirea vizibilității pe timp de ploaie, datorită reducerii efectului de orbire prin reflecție, prin dispersia mai bună a luminii primate:

-  evacuarea mai rapidă a apelor pluviale;

-  diminuarea fenomenului de acvaplanare

b. Lucrări la trotuare :

Se vor executa refaceri de trotuare în conformitate cu normativele în vigoare aferente categoriei de importanță a drumului si in functie de lucrarile deja existente.

La trotuare, trecerile de pietoni vor fi amenajate astfel încât să poata fi utilizate  de către persoanele cu handicap, în conformitate cu Normativul indicativ NP 051-2001, aprobat prin Ordinul nr. 649/2011.

c. Lucrări la dispozitive de scurgere a apelor:

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale in conditii corespunzatoare vor fi prevazute guri de scurgere suplimentare, daca in urma unui calcul al debitului apelor meteorice vor rezulta suplimentari necesare. Va fi realizat un calcul pentru fiecare strada cu bazinul ei de recepție din care rezulta necesitatea si amplasarea gurilor de scurgere.

d. Marcaje rutiere :

Pe sectorul de drum reabilitat se va studia reglementarea circulației prin indicatoare și marcaje rutiere. Modul de realizare a marcajelor rutiere va fi conform cu traseul drumului, cu elementele geometrice ale acestuia, asigurarea vizibilității, etc.

e. Parcari laterale:

   Pe sectoarele de drum reabilitate se va studia posibilitatea realizarii de parcari laterale.

   c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse: 5 ani

  d) nevoi/solicitări funcționale specifice:

La elaborarea proiectului se va recomanda doar utilizarea de materiale agrementate tehnic și cu termene de garanție care să se încadreze în durata de viață estimată.

    Pentru reabilitarea și modernizarea străziilor trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

-  în principal strazile supuse reabilitării și modernizării sunt mărginite de proprietăți pe ambele părți ale drumului ;

-  viteza maximă de deplasare a autovehiculelor adoptată pentru aceste drumuri este de 50 km/h.

În profil longitudinal:

La baza stabilirii liniei roșii vor sta următoarele criterii:

·  urmărirea aliurii niveletei străzii existente pe baza cotelor minime rezultate prin amenajarea profilului transversal, pentru o cât mai rațională utilizare a materialelor de acoperire necesare sporirii capacității portante a sistemului rutier și protejării acestuia la agenții atmosferici;

·  corelarea noilor cote cu posibilitățile de colectare și evacuare a apelor pluviale;

·  corelarea noilor cote cu zonele adiacente străzii.

În profil transversal, pentru partea carosabilă se va urmări scurgerea apelor pluviale în lungul străzii, evitarea băltirilor și totodată sporirea confortului și siguranței circulației.

 

   7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:

   - studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții: -

   - expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente: Avand in vedere starea actuala a strazilor care urmeaza sa fie modernizate si reabilitate, in cadrul proiectului care va fi intocmit se vor include si expertize tehnice pentru aceste strazi.

   - unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.

   

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

                                                            

                                                             Anexa 2 la HCL nr. 98/13.03.2017

 

 

TEMA DE PROIECTARE  pentru obiectivul

„ MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE – LOT 2”

 

 

1. Informații generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE SI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL TARGOVISTE – LOT 2”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE

1.3. Ordonator de credite (secundar, terțiar): -

1.4. Beneficiarul investiției: UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE – Directia Managementul Proiectelor

 

2. Date de identificare a obiectivului de investiții

2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală: Documentatiile cadastrale necesare intabularii si inscrierii in cartea funciara a strazilor care fac obiectul investitiei sunt in curs de intocmire de catre un prestator de servicii de specialitate pentru urmatoarele strazi: Lt. Viorel Marceanu, Miron Costin, Nifon, Crangului, Smaranda Gheorghiu, Cpt. Tudorica Popescu si Stolnicul Constantin Cantacuzino. Acestea vor fi puse la dispozitia proiectantului. Pentru celelalte strazi (Plantelor, Padurii si Ileana Sararoiu) este necesara intocmirea documentatiei cadastrale. Strazile mentionate mai sus se afla in proprietatea si administrarea UAT Targoviste. Proiectantul care va elabora documentatia (etapa DALI) va lua in considerare realizarea unor noi masuratori topografice si expertizarea fiecarui drum.

 

2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan):

Obiectul investitiei il constituie 10 strazi care se situeaza in Municipiul Targoviste, respectiv:

 

Nr. crt.

Denumire strada

Lungime

(ml)

Suprafata

(mp)

1

Lt. Viorel Marceanu

80,00

280,00

2

Miron Costin

144,80

868,80

3

Plantelor

420,00

-

4

Padurii

1.211,00

6.617,00

5

Nifon

300,00

2.100,00

6

Crangului

1.300,00

9.100,00

7

Smaranda Gheorghiu

40,00

320,00

8

Cpt. Tudorica Popescu - partial

580,00

8.120,00

9

Stolnicul Constantin Cantacuzino

160,00

1.180,00

10

Ileana Sararoiu

157,00

1.020,00

 

TOTAL

4.095,80

 

 

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile: -

c) surse de poluare existente în zonă: Municipiul Târgoviște se încadrează în categoria zonelor cu nivel de poluare mediu.

d) particularități de relief: Municipiul Târgoviște este situat în Câmpia Subcolinară a Târgoviștei, parte a Câmpiei Piemontane înalte a Ialomiței (200-300 m altitudine), la zona de contact dintre Subcarpați și Câmpia Română propriu-zisă. Această străveche așezare urbană are o altitudine maximă de 295 m deasupra nivelului mării, cea minimă fiind de 263 m, iar altitudinea medie absolută este de 280 m.

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților: Retele electrice de inalta si medie tensiune, retele de distributie apa rece si canalizare, alte tipuri de retele (telefonie, iluminat public, cablu recepție TV), retele de gaze naturale.

f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/ protejare, în măsura în care pot fi identificate: -

g) posibile obligații de servitude: -

h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz: Modernizarea si reabilitarea strazilor mentionate presupune executarea de lucrari de interventii asupra unui sistem constructiv existent. Aceste lucrari vor fi cuprinse in documentatiile tehnico-economice care vor fi intocmite de proiectant si vor avea la baza expertizele tehnice.

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent: Planul Urbanistic General al Municipiului Targoviste este in curs de actualizare.

j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție: Se va tine cont de prevederile si de cerintele Certificatului de urbanism care va fi emis in vederea realizarii investitiei.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:

   a) destinație și funcțiuni: Luand in considerare faptul ca dezvoltarea in perspectiva a Municipiului Targoviste presupune si necesitatea imbunatatirii conditiilor si calitatii vietii, cu atingerea obiectivelor de dezvoltare a transportului prin modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere si prin realizarea unor cai de comunicatie moderne, este necesara reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes local in Municipiul Targoviste

   b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate:

Lucrările solicitate pentru reabilitarea si modernizarea sectoarelor de drum sunt urmatoarele:

a. Lucrări de drum:

-  supralargirile și supraînălțările drumului în curbe vor fi analizate și verificate, în cazul în care se constată că vor fi necorespunzătoare, vor fi  aduse la valorile necesare avându-se în vedere limitarea profilului transversal de către proprietățile adiacente

-  sistemul rutier propus spre reabilitare și modernizare este de tip flexibil

-  sistemul rutier propus spre reabilitare se va realiza  prin ranforsarea străzii

Pentru aplicarea soluțiilor se va ține cont de normativele în vigoare în ceea ce privește atât capacitatea portantă pentru traficul de perspectivă, cât și adâncimea de îngheț -dezgheț.

Noile tipuri de îmbrăcăminți vor trebui să asigure îmbunătățirea caracteristicilor de suprafață prin :

-  îmbunătățirea vizibilității pe timp de ploaie, datorită reducerii efectului de orbire prin reflecție, prin dispersia mai bună a luminii primate:

-  evacuarea mai rapidă a apelor pluviale;

-  diminuarea fenomenului de acvaplanare

b. Lucrări la trotuare :

Se vor executa refaceri de trotuare în conformitate cu normativele în vigoare aferente categoriei de importanță a drumului si in functie de lucrarile deja existente.

La trotuare, trecerile de pietoni vor fi amenajate astfel încât să poata fi utilizate  de către persoanele cu handicap, în conformitate cu Normativul indicativ NP 051-2001, aprobat prin Ordinul nr. 649/2011.

c. Lucrări la dispozitive de scurgere a apelor:

Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale in conditii corespunzatoare vor fi prevazute guri de scurgere suplimentare, daca in urma unui calcul al debitului apelor meteorice vor rezulta suplimentari necesare. Va fi realizat un calcul pentru fiecare strada cu bazinul ei de recepție din care rezulta necesitatea si amplasarea gurilor de scurgere.

d. Marcaje rutiere :

Pe sectorul de drum reabilitat se va studia reglementarea circulației prin indicatoare și marcaje rutiere. Modul de realizare a marcajelor rutiere va fi conform cu traseul drumului, cu elementele geometrice ale acestuia, asigurarea vizibilității, etc.

e. Parcari laterale:

  Pe sectoarele de drum reabilitate se va studia posibilitatea realizarii de parcari laterale.

c) nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare: Vor fi respectate documentatia tehnico-economica ce va fi intocmita si prevederile avizelor detinatorilor de utilitati

d) număr estimat de utilizatori: Numarul de utilizatori va fi de aproximativ 100.000 persoane, avand in vedere atat populatia municipiului, cat si persoanele aflate in tranzit in zona

e) durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;f) nevoi/solicitări funcționale specific: 5 ani

g) corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului: Vor fi respectate condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului cuprinse in documentatia tehnico-economica ce va fi intocmita si in avizele detinatorilor de utilitati

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului: Necesitatea executarii de lucrari de modernizare si reabilitare pentru strazile nominalizate are in vedere starea precara a acestora, ceea ce le face improprii desfasurarii circulatiei in conditii de siguranta.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia:

Achiziția serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările si completările ulterioare.

In elaborarea documentatiilor tehnico-economice se va respecta de catre prestatorul de servicii cel putin legislatia de mai jos:

a.    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modifcarile si completariel ulterioare

b.    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modifcarile si completarile ulterioare

c.    Normative tehnice si STAS-uri incidente

d.   Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările șl completarile ulterioare;

e.    Regulamentul privind conținutul, modul de întocmire și recepție a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare;

f.     Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014;

g.        Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ANCPI nr. 534/2001, cu modificările ulterioare;

h.        Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, cu modificările și completările ulterioare.

i.          Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

j.          HG nr. 717/14.07.2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

k.        Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism

l.          Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

m.      Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

n.        Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

               

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     jr. Cătălin Rădulescu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea