Īn conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, Primăria Municipiului Tārgovişte supune dezbaterii publice proiectul de hotărāre privind majorarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de societăţile comerciale de salubrizare, in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste.
             Se instituie perioada 02-13.03.2009 in care se primesc propuneri si sugestii cu privire la acest proiect.

Propunerile, sugestiile sau opiniile se vor depune la Serv. Control, informatii publice si autoritate tutelara sau la Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Serv. Mediu.

Publicat pe data de 27.02.2009

 

 

H O T A R A R E

privind majorarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de

societăţile comerciale de salubrizare, in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.02.2009, avand in vedere:

§   Adresa nr. 1497/22.01.2009 a S.C. PRESCOM S.A.;

§   Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind majorarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de societăţile comerciale de salubrizare, in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 1051/2008 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat īn plată

§   Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor cu modificările şi completările ulterioare;

§   Norma Metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţi specifice serviciului de salubrizare a localităţilor emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;

§   Contractul nr. 27918/04.12.2008 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţilor prin concesiune;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

    Īn temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.04.2009 se majoreaza tarifele pentru serviciile prestate de de societăţile comerciale de salubrizare, in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste, după cum urmează :

   Pentru serviciile prestate către persoanele fizice : 2,52 lei/lună (fără TVA)

   Pentru serviciile prestate către persoanele juridice : 33,61 lei/mc (fără TVA)

Art. 2 Cu aducerea la inderplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, conducerea societatilor comerciale de salubrizare, si pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            SECRETAR MUNICIPIU

                                                                                  jr. Chiru Cătălin Cristea