AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

organizează concurs de recrutare

pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef din cadrul din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

 

Programat la data: 02.08.2012, ora 11:00
Locatie desfasurare concurs: Bucuresti, sediul ANFP (Strada Eforie, Nr. 5, sector 5)

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Conditii de participare

Candidaţii trebuie îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializările arhitectură sau urbanism.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Bibliografie

Legea nr. 215/2001 -Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
O.G. nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

 

Dosarul de inscriere

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
- adeverinţă care ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care ateste nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici si la nr. de telefon: 0374112726.

http://www.anfp.gov.ro/concursuriconducereprogramate.aspx#