Anexa nr. 1

                                                                                    la Hotărârea nr.134/ 28.07.2010

 

 

 

REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL

„TEATRULUI MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE”

 

Capitolul I – DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. -  Teatrul Municipal Târgovişte este o instituţie publică de cultură, constituită din comasarea prin reorganizare a Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, Teatrului Municipal pentru Copii şi Tineret „Mihai Popescu” şi a Casei Municipale de Cultură „I.G. Vasiliu” din Târgovişte.

Art. 2. -  Teatrul Municipal Târgovişte este o instituţie de spectacol de repertoriu, care realizează şi prezintă producţii artistice conform legii.

Art. 3. -  Teatrul Municipal Târgovişte are personalitate juridică proprie, este înfiinţată şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Art. 4. -  Teatrul Municipal Târgovişte, funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte şi este finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul local şi din alte surse potrivit prevederilor legale.

Art. 5. -  Teatrul Municipal Târgovişte, denumit în continuare Teatrul, funcţionează în acord cu prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.

Art. 6. -  (1) Sediul administrativ al Teatrului  este în Municipiul Târgovişte, Bd. Regele Carol I, nr. 43;  

(2) Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. emise de Teatru vor conţine denumirea completă a instituţiei, alături de indicarea sediului, a siglei, precum şi a denumirii autorităţii locale în a cărei subordine funcţionează.

Art. 7. -  Teatrul dispune de colective structurate după cum urmează :

(1) un colectiv de teatru dramatic si unul de teatru de copii  

(2) - personal tehnic (de scenă şi producţie),

(3) - personal administrativ (serviciul financiar-contabilitate, juridic, resurse umane, achiziţii),

(4) - personal de specialitate (secţiunea Evenimente culturale şi Centrul de Informare).

 

 

Capitolul II – OBIECTIVUL ŞI ACTIVITATEA TEATRULUI MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE

 

Art. 8. -  Teatrul are deplină autonomie în stabilirea repertoriului precum şi în realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale şi artistice proprii sau în colaborare, în acord cu politicile şi strategiile culturale elaborate de către autorităţii locale, pentru a răspunde nevoilor comunităţii.

Art. 9. -  (1) Teatrul are ca obiectiv principal promovarea valorilor culturale locale şi naţionale, ale artelor interpretative de Teatru, creşterea accesului publicului la spectacole şi concerte, susţinerea iniţiativei pentru diversificarea artelor spectacolului, în concordanţă cu necesităţile comunităţii;

(2) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (1), Teatrul desfăşoară următoarele activităţi principale:

a)      produce spectacole pentru adulţi şi copii;

b)      realizează sau dezvoltă proiecte culturale naţionale şi internaţionale, programe, proiecte şi acţiuni în parteneriat cu artişti, organizaţii neguvernamentale, instituţii de spectacole din ţară şi din străinătate;

c)    co-produce sau participă la organizarea de spectacole în colaborare cu alte instituţii artistice, cu persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate;

d)   dezvoltă programe şi proiecte menite să favorizeze accesul comunităţii locale şi regionale la spectacole şi concerte;

e)   sprijină debutul şi afirmarea tinerilor creatori şi interpreţi;

f)     se implică în educarea prin artă a publicului;

g)   dispune de colective artistice, necesare pentru realizarea de producţii artistice;

h)   are un portofoliu de minimum trei producţii artistice diferite şi realizează, în fiecare stagiune, cel puţin două producţii noi care completează programele şi reconfigurează repertoriul existent;

i)     are asigurat şi dispune, potrivit legii, de bugetul necesar pentru remunerarea personalului şi pentru realizarea şi prezentarea cel puţin a producţiilor artistice din cadrul programului minimal.

j)     realizează şi editează cărţi, studii, publicaţii specifice pe orice tip de suport, înregistrări audio şi video;

k)   comunică şi promovează producţii şi evenimente culturale pentru comunitatea locală;

l)     organizează şi impresariază spectacole sau artişti ai Teatrului, în condiţile legii;

m) prestează servicii sau alte activităţi ecomonice în vederea creşterii veniturilor proprii, în acord cu reglementările legale în vigoare.

Art. 10. -                   Teatrul Municipal Târgovişte poate recurge la externalizarea, în condiţiile legii, a unor servicii, inclusiv a celor tehnice, administrative şi de producţie.

Art. 11. -                   Teatrul Municipal Târgovişte îndeplineşte orice alte activităţi şi atribuţii prevăzute de legile în vigoare în domeniul său de activitate.

Art. 12. -                   Teatrul Municipal Târgoviște se organizează ca teatru de repertoriu, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

 

Capitolul III – PATRIMONIUL

 

Art. 13. -   Patrimoniul Teatrului este format din drepturi şi obligaţii asupra bunurilor aflate în proprietatea publică şi/sau privată a autorităţii locale, pe care le administrează cu diligenţa unui bun proprietar şi/sau asupra bunurilor deţinute de Teatru, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 14. -   La înfiinţare, patrimoniul Teatrului se constituie din patrimoniile institutiilor comasate, respectiv Teatrul Municipal ,, Tony Bulandra”, Teatrul Municipal pentru Copii si Tineret ,, Mihai Popescu” şi   a  Casei  Municipale  de Cultura ,, I.Gh. Vasiliu”.

Art. 15. -   Patrimoniul poate fi completat prin achiziţii, transferuri, donaţii ale persoanelor fizice sau juridice, sponsorizări şi prin alte modalităţi, în condiţiile legii.

Art. 16. -             Bunurile aflate în patrimoniu se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea Teatrului, fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.

 

Capitolul IV –STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A TEATRULUI

    

Art. 17 (1) Structura organizatorică şi nunărul de posturi a Teatrului se aprobă de către autoritate în raport cu sarcinile, obiectivele şi programele stabilite, astfel încât să se asigure în mod corespunzător realizarea atribuţiilor şi activităţilor specifice.

            (2) Structura Teatrului cuprinde: servicii, birouri, ateliere şi compartimente funcţionale   conform organigramei.

            (2) Organigrama Teatrului ataşată ca Anexa 1, cuprinde 79 posturi:

A - Secţiunea Teatru Dramatic „Tony Bulandra”

B - Secţiunea Teatru pentru Copii „Mihai Popescu”

C - Secţiunea Evenimente Culturale

D - Centrul de Informare şi Marketing

E - Serviciul Administrativ

F – Serviciul Financiar-Contabil

G – Biroul Resurse Umane, Salarizare

H – Oficiul Juridic

I – Biroul Achiziţii

J - Serviciul Tehnic

            (3) Secţiunile Teatru Dramatic «Tony Bulandra» şi Secţiunea Teatru pentru Copii «Mihai Popescu» îşi organizează activitatea pe stagiuni a căror durată şi data de începere se stabilesc de către managerul general, în conformitate cu prevederile legale. Stagiunea este perioada în care instituţia publică de spectacole pregăteşte şi prezintă direct publicului producţiile sale.

            (4) Stagiunea începe la 1 septembrie şi se încheie la 30 iunie din anul calendaristic următor, conform legii.

Art. 18 Secţiunea Teatru Dramatic „Tony Bulandra”

este subordonată Directorului Adjunct Artistic şi are ca obiectiv principal promovarea valorilor artelor de teatru autohtone şi universale, ale artelor interpretative, pe plan naţional şi regional, în concordanta cu necesităţile comunităţii,  precum şi creşterea accesului publicului la spectacole.

a)    organizează şi susţine spectacole de teatru proprii sau în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii;

b)   promovează piese şi texte de teatru reprezentative pentru dramaturgia românească universală, clasică şi contemporană;

c)    pune în valoare talentul artiştilor din domeniul artelor interpretative, al regiei şi scenografiei;

d)   sprijină debutul şi afirmarea tinerilor artişti şi se implică în educarea prin teatru;

e)    face parteneriate cu alte instituții din țară în vederea îmbogățirii programelor teatrale și a ofertei din domeniul artelor spectacolului

Art. 19 Secţiunea Teatru pentru Copii „Mihai Popescu”

este subordonată Directorului Adjunct Artistic şi are ca obiectiv principal promovarea valorilor artelor de teatru pentru copii, autohtone şi universale, ale artelor interpretative, în concordanta cu necesităţile comunităţii,  precum şi creşterea accesului publicului tânăr la spectacole.

a)    organizează şi susţine spectacole proprii de teatru pentru copii, sau în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii similare;

b)   promovează piesele şi textele de teatru reprezentative pentru dramaturgia românească şi universală, clasică şi contemporană din domeniul literaturii şi teatrului pentru copii;

c)    pune în valoare talentul artiştilor din domeniul artelor interpretative, al regiei şi scenografiei;

d)   sprijină debutul şi afirmarea tinerilor artişti şi se implică în educarea prin teatru a copiilor;

e)    face parteneriate cu instituţii de învăţământ primar şi secundar în vederea dezvoltării unor programe educaţionale dedicate copiilor;

Art. 20 Secţiunea Evenimente Culturale

se află în subordinea Managerului General, este condusă de un coordonator şi derulează evenimentele culturale de pe raza Municipiului Târgovişte şi al judeţului Dâmboviţa.

a)    evenimentele culturale derulate de secţiunea “Evenimente Culturale” constau în proiecte de tipul: festivaluri, serbări publice, concerte în aer liber, orice alt fel de manifestări cultural-artistice publice;

b)   proiectele pot fi finanţate de autorităţile locale şi de alte persoane juridice publice sau private;

c)    poate folosi pentru proiectele pe care le gestionează, personal contractual în baza unor convenţii reglementate prin codul civil sau contracte pe perioadă determinată, în condiţiile legii;

Art. 21 Centrul de Informare şi Marketing

se află în subordinea Managerului General, este condus de un coordonator şi desfăşoară următoarele activităţi principale:

a)    promovează şi distribuie producţii artistice, turnee şi evenimente realizate sau prezentate în cadrul Teatrului, pe piaţa internă locală sau regională şi pe piaţa culturală internaţională, după caz;

b)   comunică cu media în vederea promovării repertoriului curent, a evenimentelor, turneelor şi proiectelor în lucru ale Teatrului;

c)    organizează campanii de promovare a producţiilor şi evenimentelor speciale produse sau găzduite de Teatru;

d)   realizează şi reactualizează pagina web a Teatrului;

e)    concepe şi diversifică strategiile de distribuţie a biletelor de spectacole;

f)     monitorizează media cu privire la activitatea Teatrului;

g)    asigură legătura dintre Teatru şi celelalte instituţii similare din ţară şi din străinătate;

h)    elaborează materialelor publicitare ale spectacolelor, evenimentelor sau ale artiştilor, ansamblurilor etc.;

i)      organizează activităţi de protocol în relaţiile cu mass- media şi cu invitaţii interni şi internaţionali;

j)     stabileşte politici de preţuri pe fiecare producţie artistică / turneu / eveniment şi strategii de marketing pentru optimizarea  repertoriului, a numărului de spectatori şi a biletelor vândute;

k)   identifică segmentul / segmentele ţintă în vederea adaptării repertoriului şi a preţurilor de distribuţie

l)      planifică şi stabileşte necesarul de bilete pentru stagiunea următoare; gestiunea şi fiscalitatea biletelor de spectacole, abonamentelor şi invitaţiilor

m)  răspunde direct de atragerea de fonduri din sponsorizări sau donaţii;

n)    întreţine şi gestionează arhiva artistică, inclusiv baza de date în sistem electronic care reflectă istoria în sunet şi imagini a Teatrului: pliante, CD-uri, casete video, casete demo, afişe, programe, poze, statistici, articole din presă, diverse alte materiale documentare;

o)   alcătuieşte dosarele de spectacol şi arhivează materialele documentare ale Teatrului (CD-uri, casete video, fotografii, articole din presă etc.);

p)   răspunde solicitărilor referitoare la orice informaţii privind Teatrul, conform obligaţiilor stabilite prin Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

q)   asigură comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public, conform obligaţiilor stabilite prin Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Art. 22 Serviciul Administrativ

se alfă în subordinea Directorului Economic, este condus de un administrator şi are în responsabilitatea sa:

a)    administrarea, întreţinerea şi repararea clădirii şi a inventarului gospodăresc din dotare;

b)   întocmirea unui calendar anual al lucrărilor de reparaţii curente, renovări şi amenajări şi prezentarea acestui calendar directorului general;

c)    coordonarea şi urmărirea lucrărilor de reparaţii ce se execută în Teatru, în antrepriză sau în regie proprie;

d)   organizarea şi verificarea pazei instituţiei şi a bunurilor acesteia;

e)    organizarea şi verificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;

f)     asigurarea curăţeniei în spaţiile administrative ale Teatrului;

g)    administrarea, întreţinerea şi repararea parcului de autovehicule;

h)    organizarea activităţii de secretariat - dactilografie, registratură, curierat;

i)      administrarea mijloacelor de telecomunicaţii, IT şi multiplicare şi a serviciilor de întreţinere pentru acestea;

Art. 23 Serviciul Financiar-Contabil

se află în subordinea Directorului Economic, este condus de un şef de serviciu, care coordonează, economişti, contabili, referenţi şi casieri.

(2) Serviciul Financiar - Contabilitate are următoarele atribuţii:

a)    coordonează întocmirea şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;

b)   organizează şi conduce contabilitatea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate, potrivit bugetului aprobat şi a mijloacelor bugetare;

c)    coordonează realizarea operaţiunilor financiare şi de cassă;

d)   întocmeşte şi ţine la zi:

·        evidenţele contabile şi financiare;

·        contul de execuţie bugetară, potrivit actelor normative în vigoare;

·        bilanţul şi dările de seamă şi statistice,conform normelor legale;

·        ordinele de plată şi dispoziţiile de încasare şi de plată;

·        ordinele de plată pentru plata obligaţiilor către bugetul statului conform legislaţiei în vigoare;

·        declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată pentru asigurări de sănătate, fondul de şomaj, C.A.S.etc.;

e)      urmăreşte ca încasările şi plăţile să fie efectuate la termen, cu respectarea dispoziţiilor legale;

f)        răspunde de operaţiunile financiare efectuate pentru derularea cheltuielilor de capital;

g)      verifică deconturile cu actele de încasări şi plăţi ale spectacolelor;

h)      asigură virarea la timp a tuturor taxelor şi impozitelor datorate;

i)        urmăreşte, cu ajutorul evidenţei operative curente, realizarea indicatorilor prevăzuţi în „Bugetul de venituri şi cheltuieli“;

j)        efectuează periodic verificarea gestiunilor băneşti şi a altor valori materiale;

k)      ţine evidenţa lucrărilor executate şi răspunde de arhivarea lor în conformitate cu dispoziţiile legale;

l)        îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;

m)    urmăreşte permanent soldurile de debitori şi creditori, pe care le comunică Biroului Juridic, după caz, în vederea luării măsurilor care se impun.

Art. 24 Biroul Resurse Umane, Salarizare

se află în subordinea Managerului General; atribuţiile specifice acestui compartiment sunt:

a)    asigură încadrarea şi promovarea personalului, potrivit legii, în limita posturilor şi în limita fondurilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului;

b)   asigură aplicarea dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă, condiţiile de lucru, salarizarea personalului, pensionarea etc.;

c)    asigură executarea hotărârilor organelor de jurisdicţie a muncii;

d)   răspunde de întocmirea, conform legislaţiei în vigoare, a statelor de plată, în baza documentelor care atestă legalitatea acestora (pontaje, referate de necesitate, de plată etc.);

e)    răspunde de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea operaţiilor efectuate;

f)     răspunde de păstrarea tuturor documentelor întocmite în cadrul compartimentului;

g)    întocmeşte situaţiile statistice referitoare la numărul de personal, structura acestuia, fondul de salarii, câştigurile realizate etc.;

h)    întocmeşte documentaţiile de fundamentare a numărului de personal şi a fondului de salarii în vederea aprobării;

i)      întocmeşte şi păstrează documentele de personal ale angajaţilor (angajări, pensionări, plecări, promovări etc.);

j)     întocmeşte statul de funcţii;

k)   efectuează şi răspunde de înregistrările din carnetele de muncă ale personalului;

l)      calculează vechimea în muncă a salariaţilor şi stabileşte cuantumul sporului de vechime, potrivit legii;

m)  întocmeşte contractele de muncă şi centralizează fişele de evaluare a personalului, potrivit legii;

n)    organizează şi urmăreşte programul de pregătire profesională, în condiţiile legii;

o)   elaborează note de fundamentare activităţile care vizează acţivităţile compartimentului;

p)   exercită orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.

q) organizează şi răspunde de arhiva instituţiei.

Art. 25 Oficiul Juridic

se află în subordinea Managerului general şi are ca obiectiv principal asigurarea legalităţii activităţilor desfăşurate în cadrul Teatrului, inclusiv apărarea intereselor patrimoniale ale acesteia.

Pentru realizarea obiectivelor sale, Oficiul juridic îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)    asigură şi răspunde de elaborarea proiectelor de norme şi procedurilor de lucru pentru domeniul său de activitate;

b)   face propuneri formalizate privind reglementarea activităţilor desfăşurate în cadrul Teatrului;

c)    poate supune spre dezbatere şi formulare de opinii Consiliului administrativ externalizarea unor activităţi specifice domeniului său de activitate;

d)   reprezintă instituţia în baza delegaţiei şi în limita competenţelor date de către directorul general;

e)    întocmeşte / redactează toate actele specifice pentru susţinerea în instanţă a intereselor legitime ale Teatrului;

f)     asigură, urmăreşte, răspunde şi raportează de modul de exercitare a tuturor căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti care privesc activitatea Teatrului, inclusiv în cazul externalizării activităţii de reprezentare în instanţă;

g)    răspunde de recuperarea / acordarea debitelor / creditelor rezultate din hotărârile judecătoreşti definitive;

h)    formulează propuneri legale pentru urmărirea şi încasarea debitelor, face demersuri pentru primirea titlurilor executorii şi solicită luarea măsurilor asiguratorii privind bunurile celor care au prejudiciat Teatrului;

i)      răspunde împreună cu conducerea executivă de redactarea şi încheierea contractelor pentru toate activităţile care implică patrimonial instituţia;

j)     certifică din punct de vedere al legalităţii:

·  actele juridice producătoare de efecte juridice la care Teatrul este parte;

·  orice măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Teatrului sau care aduc atingere drepturilor acesteia;

·     deciziile, contractele, procedurile şi alte documente propuse spre semnare directorului general.

k)   asigură legalitatea actelor întocmite şi apără interesele patrimoniale ale instituţiei;

l)      asistă din punct de vedere al legalităţii deciziile luate de directorul general, la cererea acestuia, în toate problemele legate de activitatea Teatrului;

m)  sintetizează şi informează pe directorul general şi conducerea executivă cu privire la actele normative care reglementează domeniul de activitate al Teatrului; informează cu privire la eventualele neconcordanţe între prevederile actelor normative aplicabile şi face demersurile necesare pentru remedierea acestora;

n)    fundamentează şi susţine propunerile de angajamente bugetare din domeniul lor de activitate;

o)   răspunde de integritatea documentelor şi a bazei de date gestionată, de predarea acestora la arhiva Teatrului;

p)   răspunde de întocmirea şi gestionarea registrelor impuse de legislaţia aplicabilă, precum şi de reglementările interne;

q)   este membru în comisia de etică şi disciplină şi în această calitate asigură încadrarea din punct de vedere juridic a faptelor comise de salariaţi; emite deciziile de sancţionare; asigură întocmirea dosarului şi acţiunii pentru promovarea în instanţă, după caz;

r)     colaborează pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă cu compartimentul de specialitate pentru definirea riscurilor pe fiecare activitate în parte;

s)    ia măsuri pentru respectarea cerinţelor formulate de către compartimentul de prevenire şi protecţie a muncii, privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.

t)     răspunde de planificarea şi realizarea concediilor de odihnă, conform planului aprobat de directorul general ;

u)    îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia care reglementează domeniul sau de activitate.

Art. 26 Biroul Achiziţii

se află în subordinea Managerului General, iar atribuţiile specifice acestui compartiment sunt:

a)   solicită tuturor serviciilor şi compartimentelor din Teatru, necesarul de lucrări, servicii şi produse cu justificarea necesităţii şi oportunităţii acestora, propuse pentru un an calendaristic;

b)   pe baza centralizării necesarului de lucrări, servicii şi produse, întocmeşte programul anual de achiziţii publice de lucrări, servicii şi produse pe care îl supune aprobării conducătorului autorităţii contractante;

c)    estimează valoarea contractului de achiziţie publică pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului;

d)   după aprobarea bugetului propriu, definitivează programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;

e)   pe baza aprobării procedurii de achiziţie publică biroul de achiziţii publice elaborează documentaţia de atribuire, pe care o înaintează conducerii spre aprobare;

f)     după elaborarea, definitivarea şi aprobarea documentaţiei de atribuire, publică în SEAP şi, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene anunţurile de intenţie şi de participare;

g)   propune conducerii constituirea comisiei de evaluare a ofertelor;

h)   în perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a ofertelor, asigură oricărui operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire şi răspunde în termenele legale la toate solicitările de clarificare cu privire la prevederile documentaţiei de atribuire;

i)     la data, ora şi locul indicate în anunţul de participare, prezintă comisiei de evaluare a ofertelor documentaţia de atribuire, verifică la Registratură ofertele depuse şi faptul că toate ofertele au fost prezentate comisiei de evaluare a ofertelor;

j)     în măsura în care comisia de evaluare a ofertelor solicită acest lucru, participă la analiza, verificarea şi evaluarea ofertelor, astfel încât stabilirea ofertei câştigătoare de către comisia de evaluare să nu fie viciată de neconcordanţe şi nelămuriri;

k)   urmăreşte ca înainte de preluarea atribuţiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare să semneze, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile legale în vigoare;

l)     sprijină comisia de evaluare a ofertelor ca după finalizarea evaluării ofertelor să elaboreze şi să propună spre aprobare raportul procedurii de atribuire;

m) informează candidaţii şi ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică;

n)   după expirarea perioadei de contestaţie, întocmeşte împreună cu compartimentul juridic contractul de achiziţie publică, îl propune câştigătorului, şi publică în SEAP anunţul de atribuire;

o)   întocmeşte dosarul de achiziţie publică pentru fiecare contract atribuit;

p)   transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor publice un raport anual privind contractele atribuite în anul anterior;

q)   propune şi urmăreşte modul de efectuare a investiţiilor în Teatru;

r)    obţine toate avizele şi autorizaţiile cerute de lege pentru acestea.

Art. 27 Serviciul Tehnic

se află în subordinea Managerului General, este condus de un coordonator tehnic şi este format din Servicii de scenă şi Servicii de producţie:

(1) serviciile de scenă asigură:

a)   planificarea şi coordonarea activităţii formaţiilor de tehnicieni şi muncitori care deservesc scena şi instalaţiile ei precum şi serviciile „cabine, machiaj, coafura”;

b)   coordonarea compartimentelor şi serviciilor care contribuie la asigurarea desfăşurării normale a reprezentaţiilor.

(2) serviciile de producţie execută la termenele stabilite decorurile şi costumele spectacolelor:

a)   lucrări de tâmplărie, confecţii metalice, mecanică, tapiţerie, pictură, croitorie, butaforie a decorurilor şi mobilierului spectacolelor conform schiţelor aprobate şi de întreţinere ale acestora;

b)   orice alte lucrări necesare Teatrului.

 

Capitolul V – CONDUCEREA TEATRULUI

 

Art. 28 (1) Conducerea Teatrului este asigurată de un Manager General desemnat în urma concursului de proiecte de management, pe baza contractului de management încheiat, în condițiile legii.

(2) Managerul General este asistat în activitatea sa de un Consiliu artistic şi un Consiliu administrativ cu rol deliberativ, conform legii.

            (3) Activitatea Managerului General este sprijinită de un Director Artistic şi un Director Economic, angajaţi potrivit legii.

            (4) Managerul General, Directorul Artistic şi Directorul Economic sunt asistaţi în activitatea lor de coordonatori (şefi servicii).

 

Art. 29 (1) Managerul General îşi structurează activitatea în acord cu Caietul de obiective elaborat de autoritate, proiectului de management aprobat prin concursul de ocupare a postului şi a programului minimal anual negociat cu reprezentantul autorităţii, conform legii.

 (2) Managerul General are în coordonare directă următoarele Secţiuni/Birouri:

·         Biroul Resurse Umane, Salarizare;

·         Oficiul Juridic;

·         Biroul Achiziţii;

·         Secţiunea Evenimente Culturale

·         Centrul de Informare şi Marketing

·         Servicul Tehnic

            (3) Managerul General are următoarele atribuţii principale:

a)   reprezintă instituţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate,

b)  coordonează şi răspunde de buna desfăşurare a activităţii precum şi de administrarea şi gestionarea patrimoniului Teatrului  în conformitate cu prevederile legale,

c)   încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, în limitele de competenţă stabilite prin contractul de management;

d)  elaborează şi aplică strategiile specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii de performanţă a activităţii curente şi de perspectivă a Teatrului, în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate, precum şi a obiectivelor şi indicatorilor prevăzuţi în anexele contractului de management;

e)   în exercitarea atribuţiilor sale Managerul General emite decizii;

f)     propune proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Teatrului, organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului, pe care le propune spre aprobare autorităţii, potrivit legii;

g)  avizează şi transmite în vederea aprobării proiectele de bugete de venituri şi cheltuieli, cu respectarea termenelor şi cerinţelor transmise de autoritate;

h)  verifică şi răspunde, în calitate de ordonator terţiar de credite, de respectarea destinaţiei fondurilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit legii;

i)     este ordonator terţiar de credite şi în această calitate angajează, lichidează şi ordonanţează cheltuielile pe parcursul exerciţiului bugetar;

j)     răspunde de derularea în condiţii de legalitate a achiziţiilor publice ale Teatrului;

k)   decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, în limita competenţelor acordate şi în corelare cu legislaţia în domeniu;

l)     asigură, prin Directorul Economic, respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite, inclusiv respectarea controlului financiar preventiv propriu din instituţie;

m)poate delega calitatea de ordonator terţiar de credite, înlocuitorului de drept sau altor persoane pe care le împuterniceşte în acest scop să semneze pentru şi în numele său;

n)  ia măsuri pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare în condiţiile reglementărilor în vigoare;

o)  iniţiază şi asigură, după caz, în condiţiile legii, negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul Teatrului;

p)  configurează repertoriul din perioada de referinţă, în acord cu prevederile contractului de management, astfel:

· planifică stagiunea cu luarea în considerare a propunerilor directorului artistic şi a coordonatorilor celorlalte secţiuni;

·      stabileşte programul exploatării producţiilor artistice (producţii noi şi în reluare).

q)  supune spre analiză şi dezbatere Consiliului administrativ procedurile de avizare privind următoarele decizii:

·      rolurile din cadrul noilor producţii artistice distribuite fără selecţie;

·      păstrarea sau scoaterea unor producţii artistice din repertoriu;

·      deciziile de punere în scenă;

r)    informează Consiliului administrativ asupra activităţilor pe care le delegă precum şi limitele acestora, potrivit legii;

s)   avizează propunerile privind formarea profesională a personalului din subordine;

t)     aprobă standardele de performanţă ale postului; aprobă în condiţiile legii fişele de post şi stabileşte atribuţiile de serviciu ale personalului din directa sa subordine;

u)  asigură solicitarea în scris a sprijinului agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, în vederea redistribuirii salariaţilor ca urmare a apariţiei unor situaţii care, potrivit legii, pot determina disponibilizări de personal;

v)   negociază şi încheie contracte civile privind drepturile de autor şi alte drepturi conexe sau după caz contracte de prestări de servicii conform codului civil;

w) aprobă angajarea, promovarea, sancţionarea, încetarea raporturilor individuale de muncă sau concedierea personalului Teatrului, în condiţiile legii;

x)   aprobă propunerile nominale, privind beneficiarii premiilor anuale şi periodice ce se acordă personalului Teatrului, potrivit legii;

y)   aprobă centralizatorul anual al concediilor de odihnă şi planul anual de formare profesională a personalului Teatrului întocmite în baza propunerilor coordonatorilor fiecărei secţiuni;

z)   organizează activitatea de control financiar preventiv, precum şi cea de audit public intern, potrivit legii;

aa)   aprobă măsurile de asigurare a pazei şi pazei contra incendiilor;

bb)  avizează propunerile de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe pe care le transmite în vederea aprobării, reprezentantului autorităţii; aprobă propunerile de casare a obiectelor de inventar şi a celorlalte materiale, altele decât cele care se înscriu în categoria mijloacelor fixe;

cc)   aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al instituţiei;

dd)  îndeplineşte orice atribuţii date în competenţa sa prin lege sau dispoziţie a ordonatorului principal de credite.

Art. 30 (1) Consiliul administrativ, este un organism deliberativ înfiinţat în condiţiile legii, prin decizia Managerului General pe o durată egală cu aceea a contractului său de management.

(2) Consiliul administrativ este condus de Managerul General, în calitate de preşedinte, şi are în componenţă următorii membrii titulari:

a)   un reprezentant al autorităţii;

b)  Directorul Artistic;

c)   Directorul Economic;

d)  Coordonatorul Centrului de Informare şi Marketing;

e)    Coordonatorul secţiunii Evenimente;

f)     Coordonatorul tehnic

g)  Consilierul juridic;

h)  şi, după caz, delegatul sindicatului reprezentativ sau al salariaţilor, propus de aceştia.

(3) La şedinţele Consiliului administrativ pot fi invitate, cu rol consultativ, şi alte persoane cu funcţii de conducere, personalităţi ale vieţii culturale, artistice, precum şi reprezentanţi ai autorităţii.

(4) Membrii, precum şi invitaţii la şedinţele Consiliului administrativ nu sunt remuneraţi pentru participarea la acestea.

(5) Consiliul administrativ îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, convocate de Managerul General ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de o dată pe trimestru.

(6) Consiliul administrativ îşi desfăşoară activitatea după cum urmează:

a)   se întruneşte la sediul Teatrului la convocarea Managerului General în calitate de preşedinte;

b)   ordinea de zi se întocmeşte în baza propunerilor formalizate în proiecte de hotărâri elaborate de conducerea executivă şi / sau Managerul General;

c)    dezbaterile Consiliului administrativ au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin 24 de ore înainte de şedinţă;

d)   propunerile de hotărâri ale Consiliului administrativ se iau cu majoritate simplă de voturi din numărul total al participanţilor;

e)   hotărârile se consemnează în procesul verbal al şedinţei şi se semnează de către participanţii la lucrările şedinţei.

(7) Secretariatul Consiliului administrativ se asigură de personalul desemnat de către managerul general.

Art. 31 Consiliul administrativ are în principal, următoarele atribuţii:

a)Dezbate şi formulează opinii asupra proiectului de Regulament de Organizare şi Funcţionare propus de Managerul General spre aprobare, autorităţii;

b)dezbate şi formulează opinii privind Regulamentul Intern al Teatrului;

c)dezbate şi formulează opinii privind bugetului de venituri şi cheltuieli propus de Managerul General;

d)dezbate şi avizează normele, procedurile de lucru şi proiectele avizate de Consiliul artistic;

e)dezbate şi face propuneri privind problemele tehnice şi administrative legate de stabilirea repertoriului, de achiziţii sau operaţiuni de activitate curentă;

f)dezbate şi face propuneri de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi de casare a bunurilor materiale;

g)dezbate şi face propuneri privind cuantumul indemnizaţiilor de conducere specifice, altul decât cel pentru personalul administrativ de specialitate;

h)alte atribuţii pentru aplicarea prevederilor legale în domeniu.

Art. 32 - (1) Consiliul artistic este un organism colegial cu rol consultativ înfiinţat prin decizia managerului general pe o durată egală cu aceea a contractului său de management.

(2) Consiliul artistic este alcătuit din Managerul General, în calitate de preşedinte, Managerul General al Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Managerul Complexului Muzeal „Curtea Domnească”, Managerul Bibliotecii Judeţene „I.H. Rădulescu” şi din alte personalităţi culturale din Teatru şi din afara acestuia.

(3) Membrii, precum şi invitaţii la şedinţele Consiliului artistic nu sunt remuneraţi pentru participarea la acestea.

(4) Consiliul artistic îşi desfăşoară activitatea în şedinţe convocate de Managerul General, ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de o dată pe trimestru, astfel:

a)   dezbaterile Consiliului artistic au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi cu cel puţin 24 de ore înainte de şedinţă;

b)  avizele acordate de Consiliul artistic se iau cu majoritate simplă de voturi din numărul total al participanţilor;

c)   hotărârile se consemnează în procesul verbal al şedinţei şi se semnează de către participanţii la lucrările şedinţei.

(5) Secretariatul Consiliului artistic se asigură de personalul desemnat de către managerul general.

Art. 33 Consiliul artistic se reuneşte, în principal, pentru:

a)   dezbaterea şi pronunţarea asupra unor probleme privind alcătuirea repertoriului, structura programelor şi proiectelor artistice ale Teatrului, trimestrial şi pentru fiecare stagiune în parte;

b)  avizarea obligatorie a următoarelor decizii cu privire la:

-       păstrarea sau scoaterea unor producţii artistice din repertoriu;

-       planificarea programelor şi proiectelor anuale precum şi a datelor evenimentelor speciale.

c)   dezbaterea problemelor legate de stimularea şi promovarea unor prestaţii artistice de valoare, afirmarea creativităţii şi talentului, pe principiul libertăţii de creaţie, al primordialităţii valorii;

d)  emiterea de propuneri pentru atragerea de noi talente în colectivul Teatrului, în condiţiile legii;

e)   dezbaterea altor probleme de ordin artistic.

Art. 34 (1) Conducerea executivă a Teatrului este constituită din:

a)   managerul general;

b)  directorul adjunct artistic;

c)   directorul economic;

d)  şefii de servicii (coordonatori secţiuni);

e)   şefii de birouri / ateliere.

Art. 35 (1) Directorul adjunct artistic este numit de către managerul general în baza rezultatului concursului organizat de Teatru, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Directorul adjunct artistic este subordonat managerului general şi coordonează Secţiunile Teatru.

(3) Directorul adjunct artistic exercită următoarele atribuţii principale:

a)coordonează, conduce, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată în cadrul structurilor subordonate prevăzute în organigramă, în concordanţă cu repertoriul Teatrului şi cu standardele de performanţă stabilite de managerul general;

b)asigură şi răspunde de elaborarea de norme şi proceduri de lucru privind activităţile coordonate;

c)prezintă managerului general propuneri pentru alcătuirea repertoriului şi răspunde de planificarea artistică a spectacolelor;

d)  propune planificarea spectacolelor, repetiţiilor şi distribuţiilor, asigurând legătura cu celelalte compartimente artistice sau tehnice legate de această planificare;

e)   participă la repetiţiile de scenă ale producţiilor artistice, consemnează şi informează conducerea despre problemele constatate;

f)fundamentează şi susţine propunerile de angajamente bugetare din domeniul său de activitate;

g)  vizează propunerile regizorilor artistici şi coregrafilor, privind distribuţia spectacolelor şi a personalului pe producţii artistice, în vederea promovării către managerul general şi respectiv avizării de către Consiliul administrativ sau artistic, după caz;

h)  asigură şi răspunde de personalul artistic necesar pentru realizarea repertoriului, prin formalizarea şi fundamentarea cerinţelor, prin stabilirea de relaţii şi contacte cu ofertanţii; negociază contractele din punct de vedere al calităţii interpretative; efectuează demersuri pentru obţinerea cesiunilor de reprezentare; obţine toate avizele obligatorii, pentru respectarea legislaţiei în vigoare privind aceste drepturi;

i) prezintă propuneri pentru desemnarea echipei de realizatori ai montării spectacolelor;

j) asigură şi răspunde de testarea profesională a personalului artistic subordonat ori de câte ori consideră necesar;

k)   avizează propunerile privind formarea profesională a personalului din subordine;

l) ia măsuri şi răspunde pentru soluţionarea situaţiilor create de indisponibilitatea interpreţilor; propune managerului general deciziile de dublare sau înlocuire în rol;

m)avizează propunerile de angajare, promovare, sancţionare sau desfacere a contractelor de muncă pentru personalul din structurile subordonate;

n)  asigură şi răspunde de întocmirea / actualizarea fişelor de post pentru personalul din cadrul structurilor subordonate, precizând atribuţiile, sarcinile şi activităţile aferente pentru perioada de referinţă, în conformitate cu legislaţia aplicabilă domeniilor aflate în subordine;

n)   răspunde de planificarea şi realizarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine, conform planului aprobat de managerul general.

o)   asigură şi răspunde de participarea colaboratorilor la realizarea spectacolelor şi evenimentelor interne şi externe ale Teatrului la standardele de calitate impuse;

p)   comunică colaboratorilor informaţiile generale privind organizarea spectacolelor în care aceştia sunt implicaţi şi programările emise;

q)   asigură şi răspunde de întreaga activitatea privind fundamentarea şi încheierea contractelor cu colaboratorii implicaţi în producţiile artistice; asigurară şi răspunde de îndeplinirea tuturor clauzelor contractuale;

Art. 36(1) Directorul economic este numit de către managerul general în baza rezultatului concursului organizat de Teatru, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Directorul economic este subordonat managerului general şi coordonează următoarele servicii:

-       servicul administrativ

-       serviciul financiar-contabil

Art. 37 Directorul economic exercită următoarele atribuţii principale:

a.    coordonează, conduce, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată în cadrul structurilor subordonate prevăzute în organigramă, în concordanţă cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat al Teatrului, cu reglementările aplicabile în domeniu şi în corelaţie cu standardele de performanţă stabilite de managerul general;

b.    organizează contabilitatea în cadrul institutiei si asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrarilor contabile, potrivit Legii contabilitătii şi a celorlalte acte în domeniu;

c.    asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a instituţiei;

d.    asigură şi răspunde de elaborarea de norme şi proceduri de lucru privind activităţile coordonate, inclusiv controlul financiar preventiv propriu;

e.    coordonează şi răspunde de elaborarea proiectului bugetului anual şi trimestrial al Teatrului; întocmeşte, lunar, rapoarte către conducerea Teatrului, privind execuţia bugetară şi modul de respectare a procedurilor de lucru privind domeniul său de activitate;

f.     elaborează şi supune spre avizare managerului general şi spre dezbatere şi formulare de opinii Consiliului administrativ proiectul de buget al Teatrului pentru fiecare producţie artistică;

g.    verifică din punct de vedere al eficienţei economice fundamentările propunerilor de angajamente bugetare ale Teatrului făcute de conducerea executivă, urmărind încadrarea în bugetul aprobat;

h.    gestionează bilanţul Teatrului, monitorizând riscul de lichiditate, încadrarea în indicatorii bugetului de venituri şi cheltuieli; propune măsuri de prevenire şi remediere dacă este cazul;

i.      valorifică rezultatele inventarierii conturilor din bilanţ;

j.      propune şi susţine utilizarea veniturilor proprii şi subvenţionate, în concordanţă cu BVC aprobat;

k.   asigură şi răspunde de respectarea reglementărilor financiar–contabile, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, exercitarea CFPP cu respectareea pprevederilor legale în vigoare;

l.      răspunde şi asigură încadrarea în termenele legale a depunerilor declaraţiilor fiscale ale Teatrului;

m.  coordonează şi răspunde de activităţile de raportare contabilă, prudenţială şi statistică către organismele locale de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor de spectacole şi concerte, de repertoriu;

n.    coordonează înregistrarea şi evidenţa contabilă a operaţiunilor de gestiune internă referitor la obligaţiile şi plăţile privind furnizorii, impozitele şi taxele legale, deconturile de deplasări şi cheltuieli diverse, operaţiunilor de capital, imobilizări corporale, necorporale şi în curs, stocuri şi alte operaţiunilor proprii ale instituţiei;

o.    avizează propunerile privind formarea profesională a personalului din subordine;

p.    răspunde de gestionarea contractele încheiate la nivelul Teatrului;

q.    urmăreşte realizarea veniturilor proprii ale Teatrului;

r.     asigură şi răspunde de întocmirea / actualizarea fişelor de post pentru personalul din cadrul structurilor subordonate, precizând atribuţiile, sarcinile şi activităţile aferente pentru perioada de referinţă, în conformitate cu atribuţiile cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi legislaţia aplicabilă domeniilor aflate în subordine;

s.    acordă asistenţă şi face observaţii, la formalizarea şi fundamentarea cerinţelor economice pentru diferite proiecte;

t.     organizează, coordonează şi răspunde de activitatea de post calcul, pe producţii artistice; urmăreşte şi raportează încadrarea în prevederile contractului de management şi BVC aprobat;

u. analizează evoluţia cheltuielilor generale şi urmăreşte derularea bugetului pe proiecte de investiţii;

v.    urmăreşte şi răspunde de respectarea încadrării în limitele şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite

w.   răspunde de integritatea documentelor şi a bazei de date gestionată, de predarea acestora la arhiva Teatrului;

x.    răspunde de întocmirea şi gestionarea registrelor impuse de legislaţia aplicabilă, precum şi de reglementările interne;

y.    răspunde de planificarea şi realizarea concediilor de odihnă, pentru personalul din subordine, conform planului aprobat de managerul general;

z.     coordonează activitatea de salarizare, precum şi de elaborare şi depunere documentelor specifice acestui domeniu, la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege;

aa.                   asigură relaţia cu auditorii interni şi ai autorităţii, precum şi cu organele de control pe linie economică.

bb.    supune spre dezbatere şi pentru formulare de opinii Consiliului administrativ externalizarea unor activităţi din subordine;

cc. urmăreşte atragerea de sponsorizări şi supravegheză executarea şi înregistrarea conform legii a veniturilor provenite din sponsorizări;

dd.    supraveghează activitatea de înregistrare şi vânzare a biletelor pentru spectacole;

ee.    primeşte şi supune spre aprobare conducerii Teatrului solicitările pentru închirierea temporară a sălilor de spectacol sau a foaierelor şi contrasemnează contractele de închiriere temporară;

ff.   coordonează aprovizionarea cu bunuri şi materiale a instituţiei;

gg.    organizează şi supravegheză inventarierea periodică a bunurilor din patrimoniul Teatrului;

hh.    alcătuieşte anual, pe baza propunerilor venite de la toate compartimente Teatrului, listele cu obiectele de inventar ce urmeză a fi achiziţionate ;

ii.    avizează propunerile de angajare, promovare şi desfacere a contractelor de muncă pentru salariaţii din compartimentele pe care le coordonează, cu respectarea prevederilor legale.

jj.    răspunde de legalitatea operaţiunilor financiar-contabile;

kk.                  organizează şi răspunde de arhiva financiar-contabilă;

ll.    asigură controlul casieriei centrale;

Art. 38(1) Coordonatorul secţiunii evenimente culturale este numit de către managerul general în baza rezultatului concursului organizat de Teatru, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Coordonatorul secţiunii evenimente culturale este subordonat managerului general.

Art. 39 Coordonatorul secţiunii evenimente culturale exercită următoarele atribuţii principale:

a)întocmeşte împreună cu managerul general şi cu reprezentanţii desemnaţi de autoritate un calendar anual de evenimente şi spectacole, altele decât cele aflate în repertoriul teatrului şi prezintă managerului general propuneri de planificare a evenimentelor culturale în acord cu cerinţele autorităţii;

b)propune angajarea pe contracte de muncă pe perioadă determinată sau prin convenţii în baza Codului Civil, pentru personalul necesar derulării evenimentelor culturale planificate.

c)propune contractarea de servicii necesare derulării evenimentelor culturale planificate.

d)propune planificarea spectacolelor, repetiţiilor şi distribuţiilor, asigurând legătura cu celelalte compartimente artistice sau tehnice legate de această planificare;

e)asigură şi răspunde de elaborarea de norme şi proceduri de lucru privind activităţile coordonate;

f)fundamentează şi susţine propunerile de angajamente bugetare din domeniul său de activitate;

g)asigură şi răspunde de personalul artistic necesar pentru realizarea evenimentelor culturale, prin formalizarea şi fundamentarea cerinţelor, prin stabilirea de relaţii şi contacte cu ofertanţii; negociază contractele din punct de vedere al calităţii interpretative; efectuează demersuri pentru obţinerea cesiunilor de reprezentare; obţine toate avizele obligatorii, pentru respectarea legislaţiei în vigoare privind aceste drepturi;

h)coordonează buna organizare a activităţilor de promovare şi distribuţie ale evenimentelor în cadrul Teatrului, pe piaţa internă şi internaţională;

Art. 40 (1) Coordonatorul Centrului de Informare şi Marketing este numit de către managerul general în baza rezultatului concursului organizat de Teatru, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Coordonatorul Centrului de Informare şi Marketing este subordonat managerului general.

Art. 41 Coordonatorul Centrului de Informare şi Marketing exercită următoarele atribuţii principale:

a)   asigură şi răspunde de buna organizare a activităţilor de promovare şi distribuţie ale producţiilor artistice, ale turneelor şi evenimentelor în cadrul Teatrului, pe piaţa internă şi internaţională;

b)  coordonează, organizează şi comunică activ cu media în vederea promovării repertoriului curent, a evenimentelor, turneelor şi proiectelor în lucru ale Teatrului;

c)   participă la activitatea de planificare şi urmăreşte realizarea planului general de activitate al tuturor secţiunilor Teatrului;

d)  organizează campanii de promovare a producţiilor Teatrului, organizează şi răspunde de evenimentele promovate pentru susţinerea imaginii Teatrului;

e)   asigură şi răspunde de realizarea şi reactualizarea paginii web a Teatrului;

f)     identifică şi propune măsuri de diversificare a strategiilor de distribuţie a biletelor de spectacole;

g)  identifică structurile (persoane fizice sau juridice) care pot susţine şi promova imaginea Teatrului, realizarea unor evenimente şi spectacole;

h)  asigură şi răspunde în limita competenţelor şi a mandatului acordate de managerul general de imaginea Teatrului ca urmare a contactelor cu media; coordonează activitatea de monitorizare media cu privire la activitatea Teatrului şi prezintă sintetizat conducerii informaţiile culese şi identifică canalele şi formele de promovare şi distribuţie ale producţiilor artistice;

i)     asigură legătura dintre Teatru şi celelalte instituţii similare din ţară şi din străinătate;

j)     asigură şi răspunde de elaborarea materialelor publicitare ale spectacolelor, evenimentelor sau ale artiştilor, ansamblurilor etc.;

k)   organizează, asigură şi distribuie mijloacele / instrumentele de informare în masă privind repertoriul Teatrului (afişe, pliante, radio, televiziune, presa, Internet,etc.);

l)     organizează activităţile de protocol în relaţiile cu mass- media şi cu invitaţii interni şi internaţionali;

m)informează permanent presa scrisă şi vorbită asupra repertoriului curent, a evenimentelor şi proiectelor în lucru; asigură şi răspunde de elaborarea proiectelor de prezentări, cronici, lucrări pentru presă, fotografii actualizate etc.; fundamentează oportunitatea distribuirii, prezentării acestora diverşilor factori din mass-media;

n)  redactează proiectele de corespondenţă cu invitaţii străini / interni din stagiune;

o)  asigură şi răspunde de fundamentarea politicii de preţuri pe fiecare producţie artistică / turneu / eveniment şi face propuneri de strategii de marketing pentru optimizarea  repertoriului, a numărului de spectatori şi a biletelor vândute;

p)  identifică şi propune segmentul / segmentele cu clienţii ţintă în vederea adaptării repertoriului şi a preţurilor de distribuţie şi propune soluţii fundamentate privind strategia de distribuţie a biletelor de spectacole pe plan intern şi extern;

q)  planifică şi stabileşte necesarul de bilete pentru stagiunea următoare; organizează, asigură şi răspunde de gestiunea şi fiscalitatea biletelor de spectacole, abonamentelor şi invitaţiilor şi face punctajul în vederea înregistrării acestora în situaţiile financiar-contabile;

r)    identifică preferinţele şi opţiunile publicului ţintă sau celui potenţial şi face propuneri privind strategiile de alcătuire a repertoriului;

s)   se preocupă de atragerea de fonduri din sponsorizări sau donaţii;

t)     întreţine şi gestionează arhiva artistică, inclusiv baza de date în sistem electronic, care reflectă istoria în sunet şi imagini a Teatrului: pliante, CD-uri, casete video, casete demo, afişe, programe, poze, statistici, articole din presă, diverse alte materiale documentare; realizează imprimarea pe suport digital a materialelor necesare promovării imaginii Teatrului;

u)  verifică integritatea şi răspunde de existenţa şi păstrarea fiecărui dosar de spectacol pus în scenă şi arhivează colecţiile şi toate materialele documentare ale Teatrului (CD-uri, casete video, fotografii, articole din presă etc.);

v)   face propuneri privind formarea profesională continuă a personalului subordonat;

w) asigură şi răspunde de întocmirea / actualizarea fişelor de post pentru personalul din cadrul structurilor subordonate, precizând atribuţiile, sarcinile şi activităţile aferente pentru perioada de referinţă;

x)   răspunde de realizarea unei evaluări anuale a personalului din subordine;

y)   răspunde de planificarea şi realizarea, conform programărilor, a concediilor de odihnă pentru personalul din subordine;

Art. 42 (1) Coordonatorul tehnic este numit de către managerul general în baza rezultatului concursului organizat de Teatru, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) Directorul tehnic este subordonat managerului general şi coordonează personalul tehnic de specialitate de la scenă şi ateliere.

Art. 43 Directorul tehnic exercită următoarele atribuţii principale:

a) coordonează, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată în cadrul structurilor subordonate prevăzute în organigramă, în concordanţă cu repertoriul Teatrului şi cu standardele de performanţă stabilite de managerul general;

b) poate supune spre dezbatere şi pentru formulare de opinii Consiliului administrativ externalizarea unor activităţi din subordine;

c)asigură şi răspunde de elaborarea de norme şi proceduri de lucru privind activităţile coordonate;

d) asigură şi răspunde de susţinerea părţii tehnice a fiecărei producţii artistice din cadrul repertoriului Teatrului;

e) răspunde de avizarea, întocmirea completă şi la timp a documentaţiei tehnice în vederea executării decorurilor, costumelor, recuzitelor etc. de către atelierele proprii şi / sau de către furnizori externi;

f) coordonează, conduce, monitorizează şi răspunde de activitatea de producţie pentru realizarea suportului tehnic al repertoriului;

g) colaborează cu directorul artistic în vederea emiterii deciziilor de punere în scenă;

h) colaborează la planificarea artistică şi producători delegaţi şi cu biroul regizorat scenă pentru fundamentarea şi organizarea suportului tehnic pentru realizarea producţiilor artistice şi respectiv a spectacolelor;

i)     asigură şi răspunde de buna funcţionare a întregului suport tehnic al producţiilor artistice;

j)     elaborează şi răspunde de realizarea planurilor şi programelor privind reviziile tehnice periodice şi reparaţiilor capitale a suportului tehnic privind spaţiul scenei, inclusiv al atelierelor de producţie;

k)   fundamentează şi susţine propunerile de angajamente bugetare din domeniul său de activitate;

l)     fundamentează şi formalizează propunerile de investiţii în echipamentele de scenă şi pentru atelierele de producţie;

m)asigură şi răspunde de integritatea şi conformitatea echipamentelor de scenă, tehnice şi artistice;

n)  colaborează pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă cu serviciul de prevenire şi protecţia muncii pentru definirea riscurilor pe fiecare activitate / post / loc de muncă;

o)  ia măsuri pentru respectarea legislaţiei specifice domeniului protecţiei muncii, recomandate de către compartimentul de prevenire şi protecţie a muncii, privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă;

p)  asigură şi răspunde de testarea profesională a personalului subordonat ori de câte ori consideră necesar;

q)  avizează propunerile de angajare, promovare, sancţionare sau desfacere a contractelor de muncă pentru salariaţii din compartimentele pe care le coordonează în condiţiile legii;

r)    asigură şi răspunde de întocmirea / actualizarea fişelor de post pentru personalul din cadrul structurilor subordonate, precizând atribuţiile, sarcinile şi activităţile aferente pentru perioada de referinţă, în conformitate cu legislaţia aplicabilă domeniilor aflate în subordine;

s)   răspunde de realizarea unei evaluări anuale a personalului din subordine;

t)     asigură şi răspunde de obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare desfăşurării activităţii salariaţilor din subordine după data angajării;

u)  răspunde de integritatea documentelor şi a bazei de date gestionată, de predarea acestora la arhiva Teatrului;

v)   răspunde de întocmirea şi gestionarea registrelor impuse de legislaţia aplicabilă, precum şi de reglementările interne;

w) răspunde de planificarea şi realizarea concediilor de odihnă, pentru personalul din subordine, conform planului aprobat de managerul general.

 

Capitolul VI – PERSONALUL TEATRULUI

 

Art. 44 (1) Funcţionarea Teatrului este asigurată de către personalul artistic, tehnic şi administrativ care, de regulă, îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte individuale de muncă, pe perioadă nedeterminată sau, datorită specificului activităţii, pe durată determinată, inclusiv pe stagiune sau pe producţie artistică, cu program de lucru normal şi / sau repartizat inegal.

      (2) La realizarea producţiilor artistice Teatrul poate utiliza personal artistic remunerat în baza unor contracte încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi personal tehnic şi administrativ remunerat pe baza unor convenţii civile de prestări de servicii, potrivit dispoziţiilor Codului Civil.

      (3) Contractele individuale de muncă pot prevedea clauze speciale privind condiţiile de încetare a raporturilor de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

      (4) Pentru personalul artistic de specialitate clauzele speciale se pot concretiza şi în cesiunea drepturilor patrimoniale de autor, respectiv a drepturilor patrimoniale conexe dreptului de autor.

Art. 45 (1) Încadrarea personalului Teatrului se face pe bază de concurs ori de examen, organizate în condiţiile legii.

(2) Pentru personalul încadrat pe perioada determinată, angajarea se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor.

Art. 46 (1) Pe durata stagiunii personalul artistic de specialitate angajat în cadrul Teatrului, poate cumula funcţii în cadrul altor instituţii sau companii de spectacole sau concerte, numai cu acordul Consiliului administrativ.

      (2) Cumulul de funcţii se poate face şi în cadrul Teatrului cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 47 Numărul maxim de posturi al Teatrului este de 79.

 

 

Capitolul VII – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

 

Art. 48 (1) Teatrul întocmeşte şi fundamentează proiectul de buget de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, în corelare cu obiectivele contractului de management şi cu politicile autorităţilor locale;

      (2) Proiectul de buget se supune aprobării autorităţilor locale.

Art. 49 (1) Finanţarea activităţii Teatrului se realizează din venituri proprii, din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul autorităţilor locale ale Municipiului Târgovişte, precum şi din alte surse prevăzute de lege.

      (2) Alte autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, pot susţine financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe şi / sau proiecte culturale ale instituţiei, inclusiv turnee în ţară ori în străinătate.

Art. 50 (1) Veniturile proprii ale Teatrului pot proveni din:

a)         realizarea activităţilor prevăzute în prezentul Regulament;

b)        realizarea activităţilor desfăşurate în cadrul Secţiunii Evenimente Culturale;

c)         vânzarea biletelor de intrare la spectacole sau a programelor de spectacole;

d)        editarea şi vânzarea de cărţi, studii şi alte publicaţii de specialitate;

e)         prestarea de servicii culturale;

f)          valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său, în condiţiile legii;

g)         sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;

h)         alte activităţi specifice, realizate de Teatru, în condiţiile legii.

      (2) Cota de venituri proprii, rezultate din exploatarea bunurilor aflate în administrarea Teatrului, se poate reţine în procentul maxim prevăzut de lege, sumele astfel determinate gestionându-se în regim extrabugetar pentru necesităţile Teatrului.

      (3) Liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini ce pot afecta autonomia Teatrului sau care contravin atribuţiilor sale.

Art. 51 (1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării Teatrului se realizează astfel:

a)   cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se asigură integral din subvenţii acordate din bugetul alocat;

b)  cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se asigură din venituri proprii, din subvenţii acordate din bugetul alocat precum şi din alte surse;

c)   cheltuielile de personal se asigură din subvenţii acordate din bugetul alocat, precum şi din venituri proprii, după caz;

d)  pentru stimularea personalului pot fi utilizate fonduri din venituri proprii, în condiţiile legii;

e)   cheltuielile necesare pentru întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale se asigură din subvenţii acordate din bugetul alocat, din venituri proprii şi din alte surse.

(2) Obligaţiile de plată rezultate din contractele încheiate conform prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi din convenţiile civile de prestări servicii, încheiate de Teatru în condiţiile legii, sunt considerate cheltuieli aferente producţiilor artistice şi se prevăd în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei.

Art. 52 (1) Teatrul propune programul de investiţii ce urmează a fi realizat potrivit obiectului său de activitate, corelat cu proiectul de management al managerului general.

      (2) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condiţiile legii.

      (3) Teatrul poate să prevadă în proiectul său de buget fonduri destinate construirii / amenajării unor locuinţe de serviciu.

Art. 53 (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Teatrului se efectuează prin cont deschis la Trezorerie, precum şi prin conturi deschise la bănci comerciale.

      (2) Teatrul poate efectua operaţiuni de încasări şi plăţi şi prin casieria proprie, cu respectarea normativelor în vigoare.

 

Capitolul VIII – DispoziŢii tranzitorii Şi finale

 

Art. 54 Teatrul dispune de ştampilă proprie şi arhivă în care păstrează, în condiţiile legii, documentele referitoare la înfiinţarea, organizarea şi activitatea instituţiei.

Art. 55 (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează, de drept, cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.

Art. 56  (2) Orice modificare şi/sau completare a prezentului Regulament de organizare şi funcţionare va fi propusă de către Managerul general şi va fi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgovişte.

 

 

 

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU

                    ing. Stănescu Iulian                                  jr. Chiru Cătălin Cristea