Home - Relatii cu publicul - Structura Primariei


DISPOZITII GENERALE

 

            Art.1.In spiritul prezentului Regulament, serviciul public local este orice activitate a autoritatilor publice locale, organizată in scopul satisfacerii unei nevoi de interes local si reprezinta mijlocul prin care administratia publică locală isi exercită activitatea si autoritatea in teritoriu.

            Art.2.Serviciile publice ale Municipiului Targoviste isi desfasoară activitatea pe teritoriul Municipiului Targoviste si sunt organizate de către Consiliul Local Municipal Târgoviste la propunerea primarului, in principalele domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care acesta dispune.

            Art.3.Regulamentul de organizare si functionare al Aparatului de specialitate, instituţiilor şi serviciilor publice locale, organigrama, statul de functii si numarul de personal al acestora se aproba de Consiliul Local Municipal Târgoviste la propunerea primarului, in conditiile prevazute de lege.

Art.4.Legătura intre Consiliul Local Municipal Târgoviste si serviciile publice se face prin conducătorii acestora, care au obligatia să intocmească si să prezinte in sedintele comisiilor de specialitate si de consiliu, rapoartele de specialitate la  proiectele de hotărâri propuse de consilieri sau primar.

Art.5.Activitatea Aparatului de specialitate si a serviciilor publice locale este condusă si coordonată de primar.

Art.6. Sarcinile concrete de muncă pentru functiile de conducere se stabilesc de către primar, in baza anexelor prezentului regulament, iar sarcinile concrete de muncă ale functiilor de executie se stabilesc de catre sefii compartimentelor sau serviciilor publice sub forma unor atributii si răspunderi cuprinse in fisele de post aprobate de primar, transmise sub semnatură fiecarui angajat, respectarea acestora fiind obligatorie.

Art.7. In exercitarea atributiilor care le revin, salariatii Aparatului de specialitate si ai serviciilor publice locale sunt datori să isi indeplineasca cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios indatoririle de serviciu si să se abtina de la orice fapta care ar putea să aducă prejudicii autoritătii si institutiei publice in care isi desfasoară activitatea.

Art.8.Incălcarea cu vinovatie de către salariatii Aparatului de specialitate si ai serviciilor publice locale, a indatoririlor de serviciu constituie abatere disciplinară si atrage sanctionarea disciplinară a acestora.

Art.9.Angajarea si eliberarea din functie a personalului Aparatului de specialitate se face de către primar, in conditiile legii.

Art.10.Avansarea in grade si trepte profesionale a salariatilor Aparatului de specialitate şi serviciilor publice locale  se face in conditiile legii prin examen sau concurs.

Art.11.Instruirea profesională a personalului din cadrul Aparatului de specialitate şi serviciilor publice locale se face de catre sefii acestora prin prelucrarea in colectivele de munca a noutătilor legislative, instructiunilor, dispozitiilor primarului si hotărârilor Consiliului Local si prin participare la cursuri de specializare sau perfectionare.

Art.12. Prezentul regulament constituie Anexa  a HCL nr ___________si contine:

 

§         Atributiile Directiei Economice

§         Atributiile Directiei Tehnice

§         Atributiile Directiei Urbanism

§         Atributiile Directiei Resurse Umane, Relatii Interne si Internationale

§         Compartimentelor subordonate direct primarului

§         Compartimentelor subordonate secretarului

 

Regulamentul  poate fi modificat partial sau total, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu aprobarea Consiliului Local Municipal Targoviste.

 

I.                   DIRECTIA ECONOMICA

 

Directia Economica este condusa de un director executiv si un director executiv adjunct

            Directorul executiv are urmatoarele sarcini si atributii principale:

1.      Organizeaza si raspunde pentru activitatea de ansamblu a Directiei Economice si coordoneaza activitatea urmatoarelor servicii:

·        Compartimentul  Evidenta venituri

·        Compartimentul  Evidenta cheltuieli

·        Compartimentul Buget prognoza

·        Serviciul Stabilire, constatare, urmarire si incasare impozite si taxe locale,

2.      Coordoneaza, indruma si urmareste desfasurarea activitatii economice financiar-contabile;

3.      Organizeaza si coordoneaza activitatea de stabilire si aprobare a impozitelor si taxelor locale ;

4.      Organizeaza si coordoneaza elaborarea proiectului bugetului Consiliului Local;

5.      Coordoneaza si indruma actiunile de constatare, asezare, verificare si incasare a impozitelor, taxelor si a altor venituri de la contribuabili persoane fizice si juridice ;

6.      Organizeaza si stabileste structura fluxurilor informationale intre activitatile serviciilor Directiei Economice ;

7.      Raspunde de rezolvarea in limitele competentelor stabilite, a cererilor cetatenilor sau le indruma spre rezolvare organelor competente;

8.      Participa la angajarea personalului Directiei Economice in conditiile legii, organizeaza actiuni de instruire si crestere a competentei profesionale a salariatilor ;

9.      Asigura respectarea disciplinei in munca, aplica sanctiunile disciplinare si acorda recompensele prevazute de lege ;

10.  Organizeaza si stabileste conditiile de desfasurare a actiunilor de control ;

11.  Asigura corelarea planurilor de control, urmarind eliminarea paralelismelor intre compartimente in scopul cresterii eficientei activitatii;

12.  Ia masuri pentru organizarea, rationalizarea si simplificarea muncii, competentelor functionale prin generalizarea prelucrarii informatiilor financiare si contabile cu ajutorul tehnicii de calcul;

13.  Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluarilor anuale, fiselor de post ale salariatilor, acorda calificativul conform prevederilor legale si raspunde de aplicarea masurilor cu privire la angajarea, promovarea personalului, de aplicarea masurilor in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu;

14.  Verifica actele de impunere, debitoare, urmarire si incasare si de modificare a obligatiilor fiscale ;

15.  Aplica masurile si stabileste conditiile privind buna organizare a activitatii de constatare, stabilire, debitare, urmarire si incasare a impozitelor, taxelor si a altor venituri de la agentii economici si de la populatie ;

16.  Informeaza primarul in legatura cu aspecte care rezulta din executia bugetului local.

 

Directorul executiv adjunct  are urmatoarele sarcini si atributii principale :

1.      Stabileste si prezinta masurile necesare pentru aplicarea corecta a reglementarilor in domeniul financiar-contabil;

2.      Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita in termen obligatiile fiscale ;

3.      Executa controlul financiar preventiv in conformitate cu OMFP 522/2003;

4.      Organizeaza activitatea de evidenta a angajamentelor bugetare conform OMFP 1792/2002;

5.      Colaboreaza cu compartimentele functionale din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat, sectiile Garzii Financiare, organele de politie in indeplinirea atributiilor privind urmarirea silita a bunurilor si veniturilor si combaterea fraudelor fiscale ;

6.      Propune spre aprobare Consiliului Local, trecerea in evidenta speciala a creantelor constatate prin titluri executorii in cazul debitelor insolvabile;

7.      Face propuneri pentru angajarea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a personalului din subordine;

8.      Propune, in conditiile legii, raspunderea materiala in sarcina personalului din subordine si ia masuri pentru recuperarea de la cei vinovati a pagubelor constatate;

9.      Asigura aplicarea prevederilor legale privind intocmirea, manipularea, circulatia si pastrarea imprimatelor cu regim special si a celor cu caracter oficial;

10.  Conduce si organizeaza pregatirea profesionala a personalului din subordine;

11.  Este inlocuitorul de drept al directorului in lipsa acestuia, in raporturile cu tertii si exercita atributiile prevazute in prezentul regulament pentru director ;

12.  Asigura respectarea disciplinei in munca, propune sanctiuni disciplicare si acordarea recompenselor prevazute de lege ;

13.  Tine Registrul unic de evidenta a datoriei publice;

14.  Indeplineste si alte sarcini dispuse de primar si Consiliul Local.

COMPARTIMENTUL EVIDENTA VENITURI

 

Atributii principale :

1.      Respectarea principiilor de inregistrare cronologica si sistematica a operatiunilor privind incasarea impozitelor si taxelor locale;

2.      Organizarea si conducerea veniturilor bugetare conform OMF 520/2003;

3.      Intocmirea documentelor justificative privind operatiilor de restituire a impozitelor si taxelor locale;

4.      Urmareste corecta incadrare in conturile contabile a operatiunilor patrimoniale conform functiunii acestora din planul de conturi aprobat de Ministerul Finantelor;

5.      Primeste si verifica extrasele de cont, cu documentele insotitoare privind miscarea, exactitatea datelor inscrise in extrase privind incasarea veniturilor bugetare;

6.      Intocmeste notele contabile in baza documentelor justificative si extraselor de cont.

7.      Intocmeste lunar balanta de verificare;

8.      Centralizeaza zilnic operatiunile ce se fac prin caserie si asigura incasarea la timp a creantelor .

COMPARTIMENTUL EVIDENTA CHELTUIELI

Atributii principale :

1.      Respectarea principiilor de inregistrare cronologica si sistematica a operatiunilor si a concordantei dintre evidenta contabila  analitica, evidenta contabila sintetica, bilant contabil si anexele la bilant ;

2.      Intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale;

3.      Urmareste corecta incadrare in conturile contabile a operatiunilor patrimoniale conform functiunii acestora din planul de conturi aprobat de Ministerul Finantelor;

4.      Urmareste incadrarea cheltuielilor in creditele bugetare aprobate;

5.      Organizarea si tinerea evidentei contabile;

6.      Organizeaza si verifica modul de gestionare a valorilor materiale, a fondurilor fixe, a decontarilor cu debitorii si creditorii;

7.      Primeste si verifica extrasele de cont, cu documentele insotitoare privind miscarea, exactitatea datelor inscrise in extrase cu cele din documentele insotitoare ;

8.      Intocmeste notele contabile in baza documentelor justificative si extraselor de cont ;

9.      Intocmeste lunar balanta de verificare;

10.  Centralizeaza zilnic operatiunile ce se fac prin caserie si asigura incasarea la timp a creantelor, lichidarea obligatiilor de plata ;

11.  Intocmeste statele de salarii pentru personalul din aparatul propriu al Primariei ;

12.  Trimestrial intocmeste situatii financiare ;

13.  Tine evidenta contabila a proiectelor cu finantare nerambursabila ;

14.  Organizarea activitatii de evidenta a angajamentelor bugetare.

COMPARTIMENTUL  BUGET –PROGNOZA

 

Atributii principale :

1.      Asigura elaborarea si centralizarea proiectelor bugetelor institutiilor din subordinea CL Targoviste

2.      Elaboreaza proiectul de buget;

3.      Stabileste nivelul veniturilor proprii precum si a cheltuielilor ce urmeaza a se efectua ;

4.      Urmareste executia bugetului local asigurand respectarea limitelor maxime creditelor bugetare si a destinatiilor stabilite;

5.      Asigura centralizarea si executia bugetului local pe baza situatiei realizarii veniturilor si cheltuielilor si a darilor de seama contabile trimestriale si anuale asupra executiei bugetelor ordonatorilor tertiari de credite;

6.      Participa la intocmirea raportului de analize pe baza de bilant ;

7.      Executa modificarile ce intervin in structura bugetului local, ca urmare a aprobarii unor acte normative in sfera finantelor publice locale ;

8.      Analizeaza impreuna cu compartimentele de specialitate realizarea prevederilor bugetare in vederea intocmirii si raportarii executiei bugetare;

9.      Indeplineste orice atributii repartizate de conducerea Primariei.

 

SERVICIUL STABILIRE, CONSTATARE, URMĂRIRE SI ÎNCASARE

IMPOZITE  ŞI TAXE LOCALE

 

Atributii principale :

1.      Participa la fundamentarea bugetului la partea de venituri;

2.      Organizeaza si asigura drepturile de acces la diferite nivele pentru aplicatia de impozite si taxe locale;

3.      Organizeaza,indruma si urmareste: primirea, verificarea, operarea în baza de date şi arhivarea declaraţiilor de impunere pentru impozite şi taxe locale;

4.      Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale;

5.      Propune in conditiile legii masuri pentru soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor împotriva actelor de control şi de impunere,care au ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a accesoriilor acestora,intocmite de organele de specialitate din cadrul serviciului;

6.      Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele şi taxele locale;

7.      Analizeaza dupa fiecare termen de plata , pe baza evidenţei analitice, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care înregistrează restante la plata impozitelor şi taxelor locale si incepe procedura de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale;

8.      Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe;

9.      Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili persoane fizice si juridice conform legislatiei in vigoare, prin care se solicita acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si întocmeşte raportul de specialitate pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului Local ;

10.  Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita in termen obligatiile fiscale ;

11.  Organizeaza arhivarea si pastrarea dosarelor fiscale si celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor ;

12.  Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor si obiectivelor anuale, a fiselor de post ale salariatilor din subordine, propune calificativul conform prevederilor legale si aplicarea masurilor disciplinare in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu;

13.  Colaborează cu  celelalte compartimente ale Primăriei, cu societăţile bancare şi cu alte instituţii, în vederea încasării impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;

14.  Transmite Compartimentului executare silită, debitorii care nu isi platesc de bunavoie obligatiile datorate bugetului local, întocmind pentru aceasta documentele necesare, conform actelor normative în vigoare;

15.  Intocmeste si inainteaza pana la data de 10 a  fiecarei luni Compartimentului evidenta veniturilor-lista de solduri ;

16.  Aduce la cunostinta conducerii si informeaza organele abilitate ori de cate ori constata fapte care constituie infractiuni conform prevederilor legale ;

17.Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

18. Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului de managementul calitatii al Primariei   Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri de sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                DIRECTIA TEHNICA

 

Directia Tehnică este condusă de un director executiv si are urmatoarea structura organizatorica:

A) Serviciul Proiecte-Investitii Achizitii

            Biroul Management Proiecte-  Dezvoltare Comunitara

                        - Compartiment Programe Comunitare

            Biroul Investitii Achizitii Publice

                        - Compartiment Investitii

                        - Compartiment Achizitii Publice

B) Serviciul Energetic- Informatica

                        - Biroul Energetic

                        - Biroul Informatica

           

Directorul Executiv este subordonat  Primarului Municipiului Târgoviste, Administratorului Public si Viceprimarului I.

Directorul Executiv are următoarele atribuţii principale:

1.      Asigura organizearea , coordonarea, conducerea si controlul activitatilor ce se desfasoara in cadrul compartimentelor din cadrul Directiei Tehnice potrivit obiectului de activitate specific;

2.      Reprezinta Directia in relatiile cu conducerea Primariei, Consiliul Local, aparatul de specialitate al primarului si celelalte servicii publice locale;

3.      Coordonează elaborarea de proiecte pentru realizarea programelor de investiţii   anuale  pe si pe termen lung

4.      Coordonează elaborarea de proiecte si documentaţii tehnico-economice pentru lucrările de investiţii  la toate obiectivele din program, organizarea licitaţiilor, contractarea lucrărilor de execuţie şi urmărirea în execuţie a acestora până la recepţia finală.

5.      Realizarea de proiecte de dezvoltare municipala in urmatoarele directii:

- Proiecte menite sa asigure functionarea normala a municipiului (utilitati, servicii comunale, infrastructura, etc.)

- Proiecte de investitii publice private la care sa participe si Primaria ca asociat in scopul obtinerii de fonduri europene

6.      Face propuneri anuale, trimestriale, pentru lucrarile si fondurile necesare administrarii si modernizarii domeniului public,prin promovarea unor proiecte si programe

7.      Intocmeste si supune aprobarii Consiliului Local planul de coordonare a executiei lucrarilor de investitii pe teritoriul municipiului si urmareste pe teren repectarea lui.

8.      Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, rapoarte , evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale

9.      Coordonează proiectele de dezvoltare a sistemului informatic din institutie si extinderea bazei tehnico-materiale in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in concordanta cu necesitatile institutiei si cu nivelul tehnic atins de alte institutii similare sau colaboratori pentru dezvoltarea de proiecte si programe 

10.  Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor anuale, obiectivelor si fiselor de post ale salariatilor din subordine, acorda calificativul conform prevederilor legale si sesizeaza Comisia de disciplina in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu

11.  Elaboreaza raportul privind necesarul de formare profesionala pentru personalul din subordine;

12.  Asigura cunoasterea legislatiei specifice si implementarea acesteia;

13.  Urmareste solutionarea in termen a corespondentei si o vizeaza;

14.  Asigura programarea si efectuarea si efectuarea concediilor de odihna de catre personalul Directiei, astfel incat sa se asigure realizarea activitatii fara disfunctionalitati;

15.  Asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor

16.  Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii  Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri de sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.) ;

17.  Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiilele Primarului.

            In indeplinirea atributiilor ce ii revin, conlucreaza cu compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice centrale, judetene si locale, cu celelalte directii de specialitate din aparatul propriu, precum si din cadrul institutiilor si agentilor economici de interes judetean si local.

 

A) SERVICIUL PROIECTE- INVESTITII ACHIZITII

 

Serviciul Proiecte – Investitii Achizitii are in componenta doua birouri si trei compartimente :

-Biroul Management Proiecte-Dezvoltare Comunitara

-Compartiment Programme Comunitare

-Biroul Investitii-Achizitii Publice

                        -Compartiment Investitii

                        -Compartiment Achizitii

Seful serviciului se subordonează pe linie ierarhică directorului executiv al Direcţiei Tehnice ,

Atributiile sefuluil serviciului sunt următoarele:

1.      Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul Consiliului Judeţean precum si cu alte instituţii în vederea realizării atribuţiilor serviciului.

2.      Asigură întocmirea si realizarea unui portofoliu de proiecte  anuale şi pe termen lung .

3.      Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale

4.      Coordoneaza elaborarea proiectului programului anual de investitii si asigura definitivarea acestuia pe an si trimestre dupa aprobarea bugetului;

5.      Impreuna cu arhitectul sef stabileste pe baza planurilor urbanistice general si zonal, amplasamentele in care urmeaza sa se realizeze obiectivele de investitii;

6.      Raspunde de intocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru comandarea elaborarii documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii;

7.      Asigura direct sau prin intermediul proiectantiilor obtinerea avizelor si acordurilor ce sunt in sarcina beneficiarului si a altor documente necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice;

8.      Asigura analiza tehnico-economica a proiectelor elaborate;

9.      Coordoneaza  planul anual de achizitii publice;

10.  Urmareste intocmirea documentatiei de atribuire la procedurile de achizitii publice organizate , pe baza documentatiei primitede la compartimentele care initiaza demararea procedurilor;

11.  Verifica indeplinirea obligatiilor privind publicitatea/ comunicarea pentru procedurile organizate si vinzarea/transmiterea documentatiei de achizitie;

12.  Urmareste buna derulare a procedurilor de achizitie publica;

13.  Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

14.  Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

 

Atributiile din cadrul Serviciul Proiecte- Investitii Achizitii sunt urmatoarele :

1.      Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste

2.      Verifica stadiul lucrarilor la solicitarea constructorilor , in vederea organizarii receptiei la terminarea lucrarilor  a obiectivelor de investitii;

3.      Organizeaza receptia finala a obiectivelor la expirarea perioadei de garantie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si convoaca comisiile de receptie in acest sens, urmareste comportarea obiectivului in cursul perioadei de garantie si constata daca au fost remediate de catre constructor deficientele semnalate la receptia preliminara sau cele aparute in perioada de garantie

4.      Difuzeaza in termen procesele-verbale de receptie la toti factorii care au concurat la realizarea obiectivului receptionat;

5.      Primeste si rezolva in termen, reclamatiile si sesizarile-primite din partea cetatenilor si a beneficiarilor privind deficientele aparute la obiectivele receptionate in perioada de garantie, cu respectarea prevederilor legale;

6.      Elaboreaza  planul anual de achizitii publice;

7.      Asigura organizarea procedurilor de achizitie publica pentru bunuri, servicii si lucrari conform legii;

8.      Propune Primarului spre aprobare componenta comisiilor de evaluare a ofertelor;

9.      Asigura intocmirea documentatiei de atribuire la procedurile de achizitii publice organizate , pe baza documentatiei primitede la compartimentele care initiaza demararea procedurilor;

10.  Asigura intocmirea formalitatilor de publicitate/ comunicare pentru procedurile organizate si vinzarea/transmiterea documentatiei de achizitie;

11.  Asigura primirea, inregistrarea si pastrarea ofertelor la procedurile organizate;

12.  Asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza si atribuire a contractelor de achizitie publica;

13.  Asigura comunicarea catre ofertantii participanti a rezultatelor procedurilor de achizitie publica;

14.  Asigura inregistrarea contestatiilor si comunicarea acestora catre ministere, ofertantii implicati  in procedura si comisia de analiza si solutionare a contestatiilor;

15.  Asigura transmiterea  rezultatului analizei contestatiilor tuturor factorilor in drept;

16.  Asigura restituirea garantiilor de participare la procedurile de achizitie publica;

17.  Asigura incheierea contractelor de achizitie publica cu castigatorii procedurilor de achizitii organizate pentru bunuri, servicii si lucrari si transmiterea lor pentru urmarire compartimentelor de specialitate;

18.  Asigura gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achizitie publica organizate, care cuprinde informatii cu privire la firmele participante si rezultatul acestora;

19.  Asigura intocmirea Raportului anual privind achizitiile publice si orice alte raportari si situatii solicitate de organele abilitate

20.  Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

21.  Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

 

BIROUL  MANAGEMENT PROIECTE-DEZVOLTARE COMUNITARA

 

Biroul  Management Proiecte-Dezvoltare Comunitara, are un compartiment de programe comunitare .

Seful biroului se subordoneaza sefului serviciului si directorului  executiv al Direcţiei Tehnice.

 

Atributiile sefului de birou sunt:

1.      Asigură întocmirea si realizarea portofoliului de proiecte  anuale şi pe termen lung .

2.      Asigura elaborarea documentelor necesare organizarii licitatiilor pentru proiectare si executie, in conformitate cu prevederile legale si le pune la dispozitie

3.      Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale

4.      Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor din portofoliul de proiecte.

5.      Elaboreaza strategii privind proiectele ce urmeaza a fi implementate

6.      Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor din portofoliul de     proiecte

7.      Monitorizeaza realizarea activitatilor in cadrul fiecarui proiect .

8.      Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei  Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

9.      Participa la derularea si implementarea proiectelor cu finantare europeana

10.  Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului

 

Atributiile din cadrul Biroului  Management Proiecte-Dezvoltare Comunitara  sunt urmatoarele:

1.      Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si    implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale

2.      Elaboreaza cereri de finantare .

3.      Promoveaza cererile de finantare in vederea obtinerii surselor de finantare externe .

4.      Urmareste proiectele admise la finantare in Consiliul Local , Agentii de dezvoltare ,Ministere .

5.      Asigură contractarea documentatiei tehnico-economice si finantarea lucrarilor  conform prevederilor legale si actelor normative în vigoare.

a.       Asigura implementarea proiectelor prin echipele de proiect desemnate.

6.      Realizeaza rapoarte tehnice : periodice ,trimestriale,intermediare ,finale pe toata perioada de implementare.

7.      Participă la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli la capitolul “Cheltuieli de investitii” pe baza documentatiei de cofinantare .

8.      Întocmeste  anexa la bugetul de venituri si cheltuieli cu încadrarea în creditele aprobate pe fiecare ordonator de credite si pe feluri de surse, cu respectarea prevederilor legale,completeaza surse de investitii cu obiectivele care obtin cofinantare U.E.

9.      Monitorizeaza realizarea activitatilor in cadrul fiecarui proiect .

10.  Participa la toate fazele de proiect : achizitii,contractare,executie,receptie.

11.  Pentru obievtivele de investitii întocmeste: fisa lucrarii ; procese verbale de receptie a lucrarilor;cartea tehnica a constructiei.

12.  Colaboreaza cu organele de audit si monitorizare ale fiecarui finantator pune la dispozitie documentele pe toata perioada de monitorizare .

13.  Verifica documentatiile de executie

14.  Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor din portofoliul de proiecte

15.  Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

16.  Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului

 

COMPARTIMENT PROGRAME COMUNITARE

 

Compartimentul Programe Comunitare, se subordonează sefului de serviciu si directorului Directiei Tehnice.

Compartimentul  Programe Comunitare are urmatoarele atributii principale:

1.      Urmareste pe sit-urile specializate aparitia, activitatile si propunerile de programe comunitare in domeniile infrastructurii, lucrarilor publice,mediu, sociale, etc, care pot fi acesate din fonduri europene si informeaza , promoveaza conducerea despre acestea precum si stadiul programelor aflate in derulare.

2.      Realizeaza corespondenta si legatura cu responsabilii de programe comunitare precum si cu agentiile regionale

3.      Intocmeste periodic sau la cerere rapoarte si informari referitoare la  stadiul si activitatile ce se desfasoara in cadrul acestor programme.

4.      Respecta procedurile legale, responsabilitatile si atributiile, precum si termenele de executare a sarcinilor in ceea ce priveste programele comunitare si proiectele aflate in derulare

5.      Stabileste in functie de nevoile institutionale, zonele de interes privind accesarea de fonduri europene si face propuneri conducerii pentru demararea si intocmirea unor proiecte in acest sens ;

6.      Realizeaza legatura intre compartimentele angrenate in derularea programelor comunitare, precum si cu echipele de intocmire a proiectelor.

7.      Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului

 

BIROUL INVESTITII – ACHIZITII PUBLICE

COMPARTIMENT INVESTITII

 

Compartimentul Investitii are urmatoarele atributii principale:

1.      Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul Consiliului Judeţean precum si cu alte instituţii în vederea realizării atribuţiilor serviciului

2.      Asigură întocmirea si realizarea de proiecte si programe de investiţii   anuale şi pe termen lung

3.      Asigură proiecte si întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii  la toate obiectivele din program.

4.      Urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare privind decontarea lucrărilor de investiţii  din programul anual al Primăriei din cadrul proiectelor si programelor promovate

5.      Asigură contractarea  si finantarea lucrarilor de investitii  conform prevederilor legale si actelor normative în vigoare

6.      Urmăreste si completeaza cartea tehnica a constructiei finantate din programul de investitii.Preia si verifica documentele Cartii Tehnice  de la dirigintii de santier.

7.      Participă la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli la capitolul “Cheltuieli de investitii” pe baza studiilor primite de la ordonatorii secundari de credite si în colaborare cu serviciile tehnice si urbanism din cadrul Consiliului Local Târgoviste.

8.      Întocmeste lista de studii de prefezabilitate si fezabilitate, lista de dotari independente, cu respectarea prevederilor legale

9.      Solicită fonduri pentru Ordonanta 19/1994 si Legea 114/1996 privind constructia de locuinte, urmarind lista de blocuri cuprinse la aceasta ordonanta si programul privind constructia de locuinte sociale.

10.  Pentru lucrarile de investitii întocmeste: fisa obiectivului si procese verbale de receptie a lucrarilor.

11.  Urmăreste derularea lucrarilor de investitii  decontarea facându-se pe baza stadiilor fizice de executie, asigura receptia lucrarilor conform actelor normative în vigoare.

12.  Verifică documentatiile de executie a lucrarilor

13.  Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor de investitii

14.  Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

15.  Colaboreaza la proiectele de investitii private  la care participa si Primaria ca asociat in scopul obtinerii de venituri

16.  Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale

17.  Arhiveza documentatiile tehnice si verifica completitudinea acestora, parti scrise si  desenate.

18.  Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

 

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

 

Compartimentul Achizitii Publice are urmatoarele atributii principale :

1.      Colaboreaza cu serviciile, birourile si compartimentele de specialitate din aparatul propriu si cu serviciile publice ale Consiliului Local  Municipal Targoviste precum si cu alte institutii

2.      Elaboreaza  planul anual de achizitii publice .

3.      Initiaza procedurile de achizitie publica

4.      Intocmeste note justificative privind aplicarea  procedurii de achizitie publica

5.      Supune spre analiza si aprobare referatele de necesitate privind initierea organizarii procedurilor de achizitie publica de servicii,produse si lucrari .

6.      Elaboreaza documentatie pentru  prezentarea  ofertelor  pe  fiecare tip de achizitie publica

a.       Elaboreaza caiete de sarcini

b.      Elaboreaza clauze contractuale

c.       Stabileste cerintele minime de calificare

d.      Stabilieste criteriul de atibuire si elaboreaza note justificative cu privire la acestea

e.       Finalizeaza fisa de date a achizitiei

7.      Transmite invitatiile de participare la procedurile de achizitie publica

8.      Propune si supune spre aprobare referatul cu privire la componenta comisiei de evaluare si justifica cooptarea expertilor externi,daca este cazul

9.      Solicita clarificari si primeste raspuns de la ofertanti

10.  Elaboreaza si completeaza declaratii privind confidentialitatea si conflictul de interese Întocmeste procesul verbal de deschidere a ofertelor

11.  Examineaza si evalueaza ofertele

12.  Transmite comunicari privind rezultatul procedurii de atribuire catre toti ofertantii ale caror oferte au fost declarate admisibile .

13.  Organizează achiziţii publice conform legislatiei in vigoare pentru  servicii, produse si lucrari

14.  Primeste contestatii si elaboreaza rezolutia motivata la contestatia depusa .

15.  Elaboreaza contractul,obtinand semnaturi de la toti semnatarii legali de contract (in doua exemplare)

16.  Depune o copie a contractului la Biroul Investitii sau la Serviciul care se ocupa cu urmarirea indeplinirii contractului de achizitii publice

17.  Elaboreaza si transmite anunturile de intentie de organizare licitatii de atribuire contracte achizitii publice de servicii,produse si lucrari .

18.  Respectă legislatia  in vigoare privind Achizitiile Publice (O.U.G. 34/2006, H.G. 925/2006)

19.  Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

20.  Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

 

B) SERVICIUL ENERGETIC-INFORMATICA

 

Seful serviciului  se subordoneaza pe linie ierahica directorului executiv al Directiei Tehnice, si Primarului Municipiului Targoviste

Serviciul serviciul Energetic-Informatica are in componenta doua birouri  :

- Biroul Energetic

- Biroul Informatica

 

Seful serviciului are următoarele atribuţii principale

1.      Colaboreaza cu serviciile, birourile si compartimentele de specialitate din aparatul propriu si cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Targoviste, cu cele din cadrul Consiliului  Judetean precum si cu alte institutii in vederea realizarii atributiilor serviciului.

2.      Coordoneaza analiza de sistem pentru sisteme de gestiune si decizionale, la nivelul         sistemului informational si fluxului de date care stau la baza functionarii compartimentelor din institutie conform organigramei;

3.      Formuleaza solutii tehnice de implementare a sistemelor informatice;

4.      Conduce administrarea sistemelor de gestiune baze de date utilizate in institutie;

5.      Reprezinta institutia in asociatii si corpuri profesionale agreate de institutie

6.      Coordoneaza activitatea de intretinere si reparatii echipamente de calcul si

7.      comunicatii in colaborare cu firme specializate

8.      Promoveaza relatii de colaborare si schimb de date cu alte primarii si cu alte institutii din tara si strainatate;

9.      Asigura gestionarea şi administrarea serviciului public de alimentare cu energie termica pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe;

10.  Monitorizeaza şi să controleaza modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale,serviciilor, asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurarea protecţiei utilizatorilor.

11.  Urmareste coordonarea unitară a programelor privind reabilitarea termică a clădirilor de locuinte condominii

12.  Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului

 

BIROUL ENERGETIC

 

Seful biroului se subordoneaza sefului serviciului si directorului  executiv al Direcţiei Tehnice.

Atributiile sefului de birou sunt urmatoarele:

1.      Colaboreaza cu serviciile, birourile si compartimentele de specialitate din aparatul propriu si cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Targoviste, cu cele din cadrul Consiliului  Judetean precum si cu alte institutii in vederea realizarii atributiilor serviciului.

2.      Verifica respectarea prevederile docomentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.)

3.      Coordoneaza si monitorizeaza activitatea operatorului serviciului public de alimentarea cu energie termica prin reprezentantii Biroului energetic

4.      Propune spre aprobare programul propriu de modernizare si dezvoltare a serviciului public de alimentare cu energie termica

5.      Promovarea proiectelor admise la finantare in  Consiliul Local, Agentii de dezvoltare, Ministere

6.      Asigura implementarea proiectelor  prin echipe de proiect desemnate

7.      Intocmeste fisele de evaluare anuale/trimestriale ale personalului aflat in subordine

8.      Elaboreaza raportul privind necesarul de formare la diverse programe de formare profesionala ale personalului din subordine

9.      Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului

 

Atributiile din cadrul biroului Energetic sunt urmatoarele:

 

1.      Reprezinta institutia in asociatii si corpuri profesionalespecifice;

2.      Gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru realizarea si implementarea de proiecte, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si financiar precum si activitati specifice de coordonare, privind fondurile structurale;

3.      Coordonarea, monitorizarea si controlul serviciului public de alimentare cu energie termica prin:

4.      Elaborarea şi propunerea spre aprobare autorităţii administraţiei publice locale programul propriu de modernizare şi dezvoltare a SACET;

5.      Identificarea  zonelelor  unitare de încălzire;

6.      Elaborarea, în conformitate cu reglementările-cadru emise de A.N.R.S.C., şi supune spre aprobare autorităţii administraţiei publice locale următoarele:

7.      Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică;

8.      Caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică şi pentru exploatarea SACET;

9.      Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, după caz;

10.  Urmărirea realizareii obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare şi dezvoltare a SACET;

11.  Asigura intocmirea si realizarea de portofoliu de proiecte anuale si pe termen lung;

12.  Promoveaza cererile de finantare in vederea obtinerii surselor de finantare externe.

13.  Promovarea proiectelor admise la finantare in  Consiliul Local, Agentii de dezvoltare, Ministere.

14.  Verifica si aproba Lista de prioritati privind reabilitarea termica

15.  Asigura implementarea proiectelor  prin echipe de proiect desemnate

16.  Propune membrii comisiilor de receptie din cadrul Biroului energetic pentru obiectivele derulate prin programele de eficienta energetic

17.  Identifica sursele de finantare pentru investiţii în domeniul eficienţei energetice şi al resurselor energetice regenerabile.

18.  Acceseaza fonduri structurale ale Uniunii Europene pentru proiecte în domeniul energiei.

19.  Promoveaza utilizarea resurselor energetice regenerabile, în conformitate cu practicile din Uniunea Europeană.

20.  Monitorizeaza consumurile obiectivelor aflate in administrarea autoritatii publice locale si propune solutii pentru reducerea costurilor legate de energie.

21.  Participa la programele privind educarea şi conştientizarea utilizatorilor diferitelor forme de energie privind necesitatea reducerii consumurilor energetice pe unitatea de produs.

22.  Aplica principiile moderne de management energetic.

23.  Respecta si aplica prevederile docomentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.)

24.  Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului

 

BIROUL INFORMATICA

 

             Biroul Informatica se subordonează pe linie ierarhică sefului de serviciu si Directorului executiv al Direcţiei Tehnice

Atributiile sefului de birou sunt:

1.      Elaboreaza analiza de sistem la nivelul sistemului informational si fluxului de date care stau la baza functionarii compartimentelor din institutie

2.      Administreaza sistemele de gestiune baze de date utilizate in institurie

3.      Reprezinta interesele institutiei in relatiile cu firme si institutii cu profil tehnologia informatiei si comunicatiilor

4.      Se preocupa pentru dezvoltarea sistemului informatic din institutie, identificând cum si cât poate fi suplinita munca umana in sistemul de gestiune si decizional;

5.      Initiaza intilniri de lucru si cursuri de instruire a personalului cu noutatile tehnice si aplicatiile utilizate in institutie;

6.      Respecta si aplica prevederile docomentatiei sistemului managementului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.)

7.      Administrează reteaua locala a instituţiei

 

Atributiile din cadrul biroului Informatica sunt urmatoarele

1.      Formuleaza solutii tehnice de implementare a sistemelor informatice;

2.      Reprezinta institutia in asociatii si corpuri profesionale agreate de institutie;

3.      Formuleaza solutii de conectare si implementeaza solutii de comunicatie pentru    transfer de informatii cu alte institutii;

4.      Analiza / Programare la nivel mediu si mic;

5.      Intretine software de aplicatii din institutie;

6.      Executa lucrari de birotica si comunicatii cu ajutorul calculatorului;

7.      Coordoneaza activitatea de intretinere si reparatii echipamente de calcul si comunicatii in colaborare cu firme specializate;

8.      Evalueaza resursele hardware si dispune repartizarea acestora in institutie;

9.      Aproba extinderea retelei de calculatoare din institutie;

10.  Intretinerea paginii de WEB, pentru facilitarea informarii cetatenilor si realizarii unui          serviciu electronic de relatii cu publicul;

11.  Extinderea serviciului de e-mail (posta electronica) in institutie la nivelul utilizatorului (casuta postala individuala pentru fiecare angajat);

12.  Promoveaza relatii de colaborare si schimb de date cu alte primarii, regii autonome si cu alte institutii din tara si strainatate;

13.  Asigura protectia informatiilor si echipamentelor;

14.  Instruieste personalul din cadrul serviciilor beneficiare ale sistemului informatic in utilizarea echipamentelor si software-ului, la instalare şi prin organizarea periodică de întâlniri de lucru.

15.  Intretine echipamentele de tehnică de calcul pasive si active din instituţie

16.  Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DIRECTIA URBANISM

 

DIRECTIA URBANISM este condusa de arhitectul sef si are urmatoarea structura organizatorica:

 1. Emitere autorizatii de construire, certificate de urbanism, avize
 2. Planuri urbanistice, amenajarea teritoriului
 3. Disciplina in constructii

Arhitectul sef este este subordonat  Primarului Municipiului Târgoviste.

Arhitectul sef are următoarele atribuţii principale:

1.      Organizează si coordonează activitatea compartimentelor din cadrul Directiei de urbanism;

2.      Coordoneaza realizarea si indeplinirea planurilor de organizare si amenajare a teritoriului  in   concordanta cu prevederile Planului Urbanistic General si Regulamentului Local de Urbanism;

3.      Asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarâri ale consiliului local al municipiului Targoviste sau prin dispozitii ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare si amenajare a municipiului, de protejare a mediului ambiant a orasului Targoviste si al teritoriului administrativ;

4.      Initiaza proiecte de dezvoltare municipala in urmatoarele directii:

·                    Proiecte pentru obiective din patrimoniul cultural referitoare la constructia sau reparatia capitala a acestora;

·                    Proiecte de dezvoltare a zonelor municipale, in special a zonelor istorice si protejate, care sa stimuleze activitatile de afaceri si care sa largeasca baza de impozitare in beneficiul primariei.

5.      Supune aprobarii consiliului local, Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al municipiului Targoviste, precum si celelalte documentatii de urbanism elaborate în scopul dezvoltarii urbanistice a orasului si teritoriului administrativ;

6.      Asigura respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea si conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri si zone de agrement pe baza documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

7.      Asigura monitorizarea si urmarirea starii monumentelor de arhitectura, a zonelor de rezervatii si zonelor protejate si face propuneri pentru protejarea, conservarea, repararea, punerea lor în valoare, si pastrarea imaginii orasului istoric;

8.      Initiaza proiecte pe teritoriul administrativ ale municipiului Targoviste ce se executa din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public – privat si avizeaza toate proiectele întocmite de terti pe teritoriul administrativ al municipiului;

9.      Asigura elaborarea proiectelor de urbanism si arhitectura prin procedurile de încredintare prevazute de lege, în colaborare cu directiile de specialitate din cadrul primariei,  urmarirea proiectelor pe parcursul elaborarii, receptionarea lucrarilor de proiectare. Elaboreaza propuneri de organizare de concursuri de arhitectura pentru proiecte de importanta deosebita;

10.  Analizeaza din punct de vedere tehnic si legal solicitarile si documentatiile tehnice primite in vedere eliberarii Certificatelor de Urbanism, Autorizatiilor de Construire/Desfiintare, emiterea Acordului Unic. Urmareste redactarea documentele solicitate, conform legislatiei in vigoare, prezentarea spre semnare persoanelor competente, in termenele stabilite prin lege;

11.  Asigura respectarea încasarilor taxei de autorizare;

12.  Urmareste termenele de punere in functiune si regularizarea taxelor de autorizare de construire; 

13.  Asigura si raspunde de rezolvarea în termenul legal a sesizarilor primite de la cetatenii municipiului referitoare la respectarea legalitatii în domeniul urbanismului si constructiilor, în colaborare cu celelalte servicii specializate din cadrul primariei;  

14.  Analizeaza solicitarile privind concesionarile sau inchirierile de teren;

15.  Verifica in teren modul de executie a constructiilor amplasate in teritoriul administrativ al municipiului si respectarea autorizatiilor de construire din punct de vedere tehnic si al termenelor de valabilitate si executie;

16.  Asigura respectarea disciplinei in constructii si prevederilor legislatiei specifice cu privire la autorizarea si executarea constructiilor;

17.  Constata abaterile de la disciplina in constructii conform prevederilor legale in vigoare, propunand sanctiuni;

18.  Furnizeaza informatii asupra stadiilor lucrarilor de construire a diverselor obiective din teritoriu, inainte si dupa eliberarea autorizatiilor de cnstruire;

19.  Intocmeste situatii statistice cu privire la constructiile din teritoriul municipiul;

20.  Pastreaza evidenta constructiilor edificate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat, urmarind comportarea acestora in timp;

21.  Colaboreaza cu Biroul Juridic in cazurile de incalcare a legislatiei in domeniul constructiilor.

22.  Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor anuale, obiectivelor si fiselor de post ale salariatilor din subordine, acorda calificativul conform prevederilor legale si propune aplicarea masurilor disciplinare  in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu;

23.  Conduce si organizeaza pregatirea profesionala a personalului din subordine

24.  Asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor;

25.  Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul Consiliului Judeţean precum si cu alte instituţii în vederea realizării atribuţiilor serviciului;

26.  Asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii.

27.  Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului de managementul calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

28.  Îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

 

a.       COMPARTIMENTUL EMITERE AUTORIZATII DE CONSTRUIRE, CERTIFICATE DE URBANISM, AVIZE 

are următoarele atribuţii:

 

1.      In cadrul biroului de relatii cu publicul:

-  asigura informatiile de specialitate, elibereaza formulare tipizate pentru solicitarile de certificate urbanism, autorizatii de construire, avize si acorduri;

-  inregistreaza, vizeaza spre neschimbare si elibereaza certificate de urbanism, autorizatii de construire;

-   asigura calcularea taxelor legale  pentru emiterea certificatelor de urbanism si      autorizarea constructiilor, taxele pentru timbru de arhitectura;

 - urmareste termenele de punere in functiune pentru obiectivele autorizate si realizate,                  pentru reglarea taxelor de autorizare de construire, redacteaza scrisori – somatii in vederea incasarii pentru reglarea taxelor de autorizare de construire;

      -     asigura arhivarea provizorie a documentelor eliberate in cadrul directiei urbanism;   

2.      Analizeaza din punct de vedere tehnic si legal solicitarile si documentatiile tehnice primite in vedere eliberarii Certificatelor de Urbanism, Autorizatiilor de Construire/Desfiintare, avize, acorduri si redacteaza documentele solicitate.

3.      Intocmeste situatii statistice cu privire la constructiile din teritoriul municipiul;

4.      Colaboreaza cu Biroul Juridic in cazurile de incalcare a legislatiei in domeniul constructiilor.

5.      Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu în vederea realizării atribuţiilor serviciului.

6.      Asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarâri ale consiliului local al municipiului Targoviste sau prin dispozitii ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare si amenajare a municipiului, de protejare a mediului ambiant a orasului Targoviste si al teritoriului administrativ;

7.      Asigura respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea si conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale.

8.      Asigura monitorizarea si urmarirea starii monumentelor de arhitectura, a zonelor de rezervatii si zonelor protejate.

9.      Asigura si raspunde de rezolvarea în termenul legal a sesizarilor primite de la cetatenii municipiului referitoare la respectarea legalitatii în domeniul urbanismului si constructiilor, în colaborare cu celelalte servicii specializate din cadrul primariei;  

10.  Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste.

11.   Îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

 

B.     COMPARTIMENTUL PLANURI URBANISTICE, AMENAJAREA TERITORIULUI

 are următoarele atribuţii:

 

1.      Avand la baza Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism, analizeaza documentatiile de urbanism (PUZ, PUD), intocmite pentru diverse zone si amplasamente din teritoriu administrativ, le prezinta spre analiza si aprobare Comisiei 2-Urbanism si Consiliului local.

2.      Asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarâri ale consiliului local al municipiului Targoviste sau prin dispozitii ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare si amenajare a municipiului, de protejare a mediului ambiant a orasului Targoviste si al teritoriului administrativ;

3.      Asigura respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea si conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri si zone de agrement pe baza documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

4.      Asigura monitorizarea si urmarirea starii monumentelor de arhitectura, a zonelor de rezervatii si zonelor protejate si face propuneri pentru protejarea, conservarea, repararea, punerea lor în valoare, si pastrarea imaginii orasului istoric;

5.      Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul Consiliului Judeţean precum si cu alte instituţii în vederea realizării atribuţiilor serviciului;

6.      Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.).

7.      Îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

 

C)    COMPARTIMENTUL  DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

are următoarele atribuţii:

 

1.      Verifica in teren modul de executie a constructiilor amplasate in teritoriul administrativ al municipiului si respectarea autorizatiilor de construire din punct de vedere tehnic si al termenelor de valabilitate si executie;

2.      Asigura respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea si conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale;

3.      Constata abaterile de la disciplina in constructii conform prevederilor legale in vigoare, propunand sanctiuni;

4.      Urmareste termenele de punere, participa la receptia finala a lucrarilor;

5.      Impreuna cu biroul de relatii cu publicul, urmareste regularizarea taxelor de autorizare de construire;

6.      Furnizeaza informatii asupra stadiilor lucrarilor de construire a diverselor obiective din teritoriu, inainte si dupa eliberarea autorizatiilor de construire;

7.      Asigura si raspunde de rezolvarea în termenul legal a sesizarilor primite de la cetatenii municipiului referitoare la respectarea legalitatii în domeniul urbanismului si constructiilor, în colaborare cu celelalte servicii specializate din cadrul primariei;  

8.      Analizeaza solicitarile privind concesionarile sau inchirierile de teren;

9.      Pastreaza evidenta constructiilor edificate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat, urmarind comportarea acestora in timp;

10.  Colaboreaza cu Biroul Juridic in cazurile de incalcare a legislatiei in domeniul constructiilor.

11.  Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu si  cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul Consiliului Judeţean precum si cu alte instituţii în vederea realizării atribuţiilor serviciului;

12.  Asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii.

13.  Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste.

14.  Îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarâri ale Consiliului local sau dispozitii ale Primarului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DIRECTIA RESURSE UMANE, RELATII INTERNE SI INTERNATIONALE

 

      Directorul executiv al directiei se subordonează pe linie ierarhică Primarului Municipiului Târgovişte si are urmatoarele atributii principale:

1.      Organizeaza si  coordoneaza activitatea Directiei Resurse Umane, Relatii Interne si Internationale ;

2.      Colaborează cu directiile, serviciile, birourile şi compartimentele aparatului de specialitate al Primarului precum şi cu celelalte servicii publice locale;

3.      Asigură respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile in cadrul directiei;

4.   Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului de managementul calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri de sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.);

5.   Promoveaza imaginea municipiului Targoviste pe plan intern si extern ;

6.   Identifica si stabileste oportunitati de parteneriat cu organizatii, asociatii, retele nationale si internationale

7.   Coordoneaza activitatea de îmbunatatire a conditiilor de sanatate si securitate in munca ;  

8.   Coordoneaza activitatea privind recrutarea si selectarea personalului;

9.   Urmareste  derularea activitatii de relatii  cu publicul si asociatiile de proprietari ;

10.  Coordoneaza si organizeaza activitatea de formare profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul institutiei ;

 

Directia Resurse Umane, Relatii Interne si Internationale are in componenta urmatoarele departamente :

 1. Biroul Resurse Umane si Asigurarea Calitatii
 2. Biroul Administrativ
 3. Serviciul Relatii Externe si Relatii cu Publicul 

 

A. BIROUL RESURSE UMANE SI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

Seful biroului:

 1. Se subordoneaza pe linie ierarhica Directorului Directiei Resurse Umane, Relatii Interne si Internationale;
 2. Organizeaza si coordoneaza activitatea Biroului Resurse Umane si Asigurarea Calitatii;
 3. Urmareste respectarea legislatiei aplicabile in vigoare privind incadrarea, salarizarea si acordarea drepturilor pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului si Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatul Permanent al Consiliului Local;
 4. Participa la fundamentarea bugetului la capitolul salarizare si formare profesionala;
 5. Certifica prezenta la serviciu a personalului si coordoneaza intocmirea evaluarilor, obiectivelor anuale si fiselor de post ale salariatilor din subordine si acorda calificative conform prevederilor legale,;
 6. Intocmeste rapoarte de specialitate, in domeniul de activitate pentru sedintele Consiliului Local Municipal;
 7. Elaboreaza programe, prognoze si strategii de dezvoltare in domeniul resurselor umane ;
 8. Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii (manualul calitatii, proceduri de sistem, proceduri operationale, etc...);

 

Biroul Resurse Umane si Asigurarea Calitatii

Activitatea de resurse umane

1.      Elaboreaza proiectul organigramei si statului de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului, pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (SPCEP ) si Aparatul Permanent al Consiliului Local;

2.      Elaboreaza pe baza pe baza propunerilor tuturor departamentelor institutiei, proiectul Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Aparatul de Specialitate al Primarului, pentru SPCEP si Aparatul Permanent al Consiliului Local pe care il supune aprobarii Consiliului Local Municipal ;

3.      Elaboreaza Regulamentul Intern ;

4.      Asigura selectarea si recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregatire, pe functii si specialitati si corespunzator posturilor prevazute in statul de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatul Permanent al Consiliului Local;

5.      Coordoneaza activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatului Permanent al Consiliului Local;

 

6.      Intocmeste, pastreaza si tine la zi fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale, carnetele de munca si dosarele profesionale ale salariatilor din Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor ;

7.      Elaboraeaza planul anual de perfectionare profesionala si planul de masuri privind pregatirea profesionala  pe care le transmite la Agentia Nationala a Functionarilor Publici;

8.      Asigura consultanta si asistenta functionarilor publici de conducere din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului si Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor  in stabilirea masurior privind formarea profesionala a functionarilor publici din subordine;

9.      Monitorizeaza aplicarea masurilor privind formarea profesionala a functionarilor publici si intocmesc trimestrial un raport privind stadiul realizarii acestora;

10.  Intocmesc raportul anual privind formarea profesionala a functionarilor publici din cadrul institutiei;

11.  Asigura legatura cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru constituirea si reactualizarea bazei de date unitare a functionarilor publici;

12.  Urmareste respectarea legalitatii privind incadrarea, salarizarea si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii pentru personalul din Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatul Permanent al Consiliului Local;

13.  Urmareste modul de acordare a sporurilor, indemnizatiilor, salariilor de merit si altor drepturi acordate de legislatia muncii personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatul Permanent al Consiliului Local;

14.  Intocmeste formalitatile specifice incadrarii, promovarii, suspendarii si incetarii activitatii personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatul Permanent al Consiliului Local;

15.  Actualizeaza Registrul General de Evidenta a Salariatilor si il transmite in format electronic la Inspectoratul Teritorial de Munca;

16.  Elibereaza adeverinte privind calitatea de salariat al institutiei, la cererea personalului ;

17.  Tine evidenta vechimii in munca a salariatilor ;

18.  Tine evidenta prezentei la serviciu, planificarea concediilor si efectuarea acestora pentru Aparatul de Specialitate al Primarului, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatul Permanent al Consiliului Local;

19.  Intocmeste pontajul lunar pentru Aparatul de Specialitate al Primarului,  Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Aparatul Permanent al Consiliului Local;

20.  Intocmeste rapoarte si situatii statistice privind activitatea de personal, solicitate de Institutul National de Statistica;

21.  Implementeaza prevederile legale privind declaratiile de avere si de interese la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului si Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor;

22.  Aplica prevederile privind consilierea etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita.

 

Activitatea de management al calitatii

 1. Elaborează, implementeaza, actualizează si tine sub control documentatia sistemului de management al calitatii din Primaria Municipiului Targoviste si directiile subordonate Consiliului Local Municipal (manualul calitatii, procedurile de sistem si procedurile operationale);
 2. Elaboreaza si pune in practica programul anual de auditare interna a sistemului de managementul calitatii din Primaria Municipiului Targoviste si directiile subordonate Consiliului Local Municipal;
 3. Asigura conditiile necesare echipelor de audit pentru ca acestea sa-si atinga scopul- diagnosticarea obiectiva a starii sistemului de management al calitatii.
 4. Identifica si urmareste rezolvarea, in termenul prescris, a actiunilor corective.
 5. Elaboreaza si implementeaza programul anual de pregatire in domeniul calitatii.
 6. Pregateste impreuna cu Viceprimarul RMQ analiza sistemului de management al calitatii, la intervale definite si suficiente pentru a se asigura continua adecvare si eficienta a acestuia in satisfacerea conditiilor standardului SR EN ISO 9001/2008 ;
 7. Face cunoscute politica si obiectivele in domeniul calitatii declarate de Primar in intreaga institutie ;
 8. Pregatirea si participarea la auditurile de supraveghre si certificare organizate de Societarea Romana de Asigurarea Calitatii.      
 9. Transmite periodic informari conducerii institutiei referitoare la stadiul implementarii actiunilor corective rezultate in urma efectuarii auditurilor interne.
 10. Transmite si centralizeaza chestionarele de evaluare a activitatii administratiei publice locale de catre cetatenii municipiului Tragoviste.
 11. Participa la identificarea cauzelor potentiale ce determina aparitia neconformitatilor si propune solutii pentru eliminarea acestora, inclusiv preventiv ;   

Elaboreaza si gestioneaza documentatia pentru mentinerea certificarii “Punctul Verde” – Marca Increderii, care face parte din Programul National pentru Protectia Consumatorilor

 

 

 

 

 

 

B.     BIROUL ADMINISTRATIV

 

1.      Asigura secretariatul cabinetelor Primar, Viceprimari

2.      Raspunde de utilizare rationala si evidenta imobilelor, instalatiilor aferente, celorlalte mijloace fixe si obiecte de inventar aflate în administrarea Primariei în colaborare cu serviciile specializate ale CLMT

3.      Raspunde de buna desfasurare a activitatii de exploatare, întretinere si reparatii a mijloacelor din dotare, asigurând folosirea rationala a acestora, inclusiv parcul auto.

4.      Asigura încheierea contractelor pentru energie electrica, apa si diverse prestari de servicii si ia masuri pentru gospodarirea rationala a acestora si a altor materiale de consum

5.      Face propuneri pentru planul de investitii si reparatii privind imobilele, instalatiile aferente si celelalte mijloace fixe aflate în administrarea Primariei

6.      Întocmeste propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întretinere, piese de schimb, inventar gospodaresc si rechizite de birou pentru serviciile publice si raspunde de depozitarea, gestionarea si distribuirea acestora prin magazia instituţiei, intocmind documentele necesare.

7.      Asigura aprovizionarea institutiei cu bunuri, materiale si consumabile conform comenzilor si contractelor incheiate de catre institutie.

8.      Propune  masurile pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si pentru protectia muncii si asigura aplicarea si respectarea lor în institutii; propune asigurarea dotarilor necesare

9.      Efectueaza instructajul general de protectia muncii şi asigură evidenta fiselor de protectia muncii pentru personalul aparatului de specialitate al primarului, aparatului permanent si al SPCEP .

10.  Controlează şi răspunde de activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul aparatului permanent ,al aparatului de specialitate al primarului si al SPCEP .

11.  Calculeaza consumurile de carburanti auto si intocmeste F.A.Z. lunar

12.  Asigura conditiile pentru primiri de oaspeti straini la sediul Primariei si alte actiuni de protocol.

13.  Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu Primăriei precum şi cu celelalte servicii publice locale

14.  Asigură respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile in cadrul serviciului

15.  Organizează si asigură accesul publicului în sediul Primăriei, asigură paza generală a imobilelor din administrarea Primăriei în colaborare cu Politia Comunitara Targoviste.

16.  Organizează si asigură efectuarea curăţeniei în spaţiile Primăriei, întreţinerea căilor de acces si deszăpezirea acestora,  în colaborare cu directiile abilitate.

17.  Asigură activitatea de curierat pe raza municipiului.

18.  Asigură exploatarea centralei telefonice si a aparatului de fotocopiere .

19.  Asigură in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor.

20.   Organizeaza si desfasoara programe turistice de informare si promovare  a turismului prin intermediul Centrului de Informare Turistica Targoviste.

21.  Colaboreaza cu institutiile locale pentru desfasurarea in comun a unor proiecte in domeniul turismului.

22.  Insoteste delegatiile straine prezente in institutie , asigurind comunicarea intre acestea si executiv  - ghid , translator , traduceri text .

23.  Cu ocazia primirii unor delegatii sau derularea manifestarilor si actiunilor initiate sau sustinute de catre institutie participa la realizarea cadrului ambiental necesar desfasurarii acestora.

 

 

C. SERVICIUL DE RELAŢII EXTERNE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL (SRERP)

 

Serviciul de relaţii externe şi relaţii cu publicul este subordonat direct Direcţiei Resurse umane, Relaţii interne şi internaţionale şi asigură legătura dintre Primăria Municipiului Târgovişte, ca instituţie de autoritate publică locală şi cetăţenii, instituţiile, asociaţiile/fundaţiile, realizând totodată contactul şi comunicarea cât mai eficiente.

Serviciul este compus şi funcţionează cu două compartimente.

 

a. Compartimentul de Relaţii Externe

 

Compartimentul de Relaţii Externe are următoarele atribuţii :

 

1.      Redactarea corespondenţei externe a Primăriei Municipiului Târgovişte, corespunzător domeniului de activitate, primirea şi arhivarea rapoartelor de activitate ale delegaţiilor în străinătate ale Primăriei Municipiului Târgovişte şi Consiliului Local Municipal Târgovişte, la întoarcerea în ţară;

2.      Intreţinerea relaţiilor cu primăriile oraşelor înfrăţite, cu instituţii şi organizaţii din străinătate.

3.      asigură şi urmăreşte relaţiile cu asociaţiile şi organismele în care Primăria municipiului Târgovişte este membru;

4.      Redactarea mandatelor de deplasare în străinătate, pe baza invitaţiilor primite.

5.      Menţine legătura şi întreţine relaţii cu misiunile diplomatice/oficiile consulare, misiunile organismelor internaţionale acreditate în România în organizarea unor activităţi din sfera dreptului internaţional public;

6.      Intocmirea proiectelor de hotărâri, rapoartelor de specialitate şi expunerilor de motive, în domeniul de activitate al compartimentului, în vederea promovării lor în şedinţele Consiliului Local.

7.      Redactarea corespondenţei pentru Ministerul Afacerilor Externe, în vederea avizelor asupra proiectelor Acordurilor de colaborare dintre Primăria Municipiului Târgovişte şi alte localităţi din străinătate.

8.      Prezentarea unor rapoarte şi informări, la cererea Consiliului Local şi a Primarului.

9.      Colaborarea la organizarea de seminarii, conferinţe internaţionale, acţiuni culturale şi sportive.

10.  Asigurarea materialelor de protocol pentru delegaţiile din tara şi străinătate.

11.  Manifestă preocupare pentru întregirea fondului documentar al serviciului, prin întocmirea de referate privind achiziţionarea de materiale de studiu şi documentare ( cărţi, manuale, lucrări de specialitate, repertorii de practică, etc)

12.  Compartimentul  Relaţii Externe exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului.

 

b. Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari

 

Compartimentul este subordonat direct Serviciului Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, condus de un şef serviciu şi colaborează cu toate compartimentele Primăriei, cu serviciile publice aflate sub  autoritatea Consiliului Local şi alte instituţii ale societăţii civile.

Are ca obiectiv principal conceperea şi implementarea de programe de îmbunătăţire a imaginii Primăriei Municipiului Târgovişte, de creştere a încrederii cetăţenilor în actul administraţiei publice locale.

Activitatea Compartimentului se desfăşoară la sediul Primăriei Municipiului Târgovişte str. Revoluţiei, nr.1-3 şi oferă cetăţenilor  şi celorlalte entităţi interesate informaţii.

 

Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari are următoarele atribuţii:

 

1.      Intocmirea lucrărilor de specialitate pe probleme de relaţii cu publicul;

2.      Promovarea imaginii Primăriei Municipiului Târgovişte prin programe interne şi externe de relaţii publice;

3.      Formulează propuneri de strategii de promovare a serviciilor oferite cetăţenilor de către primărie;

4.      Urmărirea realizării unui program de relaţii publice ale Primăriei Municipiului Târgovişte;

5.      Dezvoltarea unei culturi comunicaţionale a  Primăriei Municipiului Târgovişte bazată pe legalitate, echidistanţă politică, obiectivitate şi imparţialitate;

6.      Pune la dispoziţia cetăţenilor materiale informative, editate de Primăria Municipiului Târgovişte sau de alte autorităţi publice locale/centrale; reclamaţie;

7.      Colaborează cu toate celelalte compartimente  ale aparatului de specialitate, Serviciul Informatică asigurând, la solicitare, accesul la informaţiile publice prin intermediul mijloacelor informatice;

8.      Asigură informarea şi consilierea directă sau intermediată de mijloacele tehnice de comunicare;

9.      Indrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în scopul înfiinţării asociaţiilor  de proprietari, în condiţiile legii;

10.  Indrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu;

11.  Organizarea, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, a seminariilor de instruire pentru preşedinţii şi administratorii de condominii;

12.  Indrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari în vederea efectuării controlului financiar – contabil şi gestionar prin intermediul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi;

13.  Verificarea documentelor şi înaintarea către Comisia de Atestare a administratorilor de imobile a dosarelor solicitanţilor.

14.  Verifică situaţiile deosebite semnalate de membrii asociaţiilor de proprietari, constată şi aplică contravenţii date în competenţă, întocmeşte procese verbale de constatare şi/sau contravenţie, după caz;

15.  Organizează şi participă la audienţele susţinute de primar, viceprimari, secretarul primăriei şi urmăreşte soluţionarea cererilor celor care au fost în audienţă;

16.  Inregistrează si tine evidenta sesizarilor, reclamatiilor, propunerilor si scrisorilor cetatenilor, institutiilor, asigura transmiterea lor, potrivit repartizarii facute si urmareste rezolvarea si comunicarea raspunsului în termen legal.

17.  Indeplineşte şi alte sarcini date de către conducerea instituţiei în legătură cu obiectul şi natura activităţii desfăşurate.

 

      Responsabilităţi ale personalului din structura Serviciului de Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari sunt următoarele:

 

1.      Are obligaţia să îndeplinească cu profesionalism , loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu ce îi revin;

2.      Se va abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei;

3.      Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului datelor ţi informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

4.      Răspunde de executarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului;

5.      Răspunde de realizarea la timp a atribuţiilor ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de către conducerea instituţiei;

6.      Răspunde, potrivit prevederilor legale, de furnizarea corectă şi completă a datelor de contact şi a informaţiilor furnizate petenţilor.

 

Competenţe ale personalului din structura Serviciului de Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari

 

1.      Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;

2.      Reprezintă instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea acesteia;

3.      Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, chiar dacă informaţiile sunt obţinute în timpul ori în afara orelor de program şi chiar dacă nu  vizează direct domeniul în care are trasate responsabilităţi şi atribuţii;

4.      Propune norme şi metode de îmbunătăţire a derulării activităţii Serviciului de Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. COMPARTIMENTE SUBORDONATE DIRECT PRIMARULUI

 

A.     COMPARTIMENTUL SITUATII DE URGENTA

 

Activitatea de prevenire se planifică, se organizează si se realizează în concordantă cu reglementările existente în documentele privind dreptul international umanitar la care România este parte.

         Compartimentul situatii de urgenta se subordonează direct Primarului Municipiului Târgoviste si are următoarele atributii:

1.      Face propuneri prin reglementarea unor activităţi specifice, prin hotărâri ale Consiliului Local, controlul şi informarea preventivă a populaţiei, precum şi pregătirea acesteia pentru situaţii de urgenţă, constatarea şi sancţionarea încălcărilor procedurilor legale .

2.      Verifică respectarea actelor normative şi reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi a legislaţiei de protecţie civilă la directiile subordonate primăriei municipiului Târgoviste si institutiilor din subordinea Consiliului Local .

3.      Intocmeşte si actualizează permanent, planurile de protecţie civilă şi de apărare împotriva dezastrelor .

4.      Intocmeşte si actualizează permanent, planurile de evacuare în caz de situatii de urgente civile si în caz de confilct armat .

5.      Execută acţiuni de evacuare sau alte măsuri de protecţie a persoanelor şi a bunurilor, dispuse de către primarul municipiului, în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă .

6.      Actualizează permanent Planul de analiză si acoperire a riscurilor al municipiului Târgoviste .

7.      Intocmeşte în conformitate cu prevederile art. 9 alin. ( 4 ) și ale art. 11 alin ( 2 ) din Hotărârea Guvernului nr. 1204 / 2007, privind asigurarea fortei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare si pe timpul stării de război, cereri de mobilizare pentru angajatii primăriei municipiului Târgoviste si pentru directiile subordonate primăriei municipiului Târgoviste.

8.      Asigurarea capacităţii operative şi de intervenţie, pregătire, planificare şi desfăşurare a activităţilor conform ,, Planului de pregătire şi intervenţie anual al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste “.

9.      Asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin .

10.  Conduce procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop .

11.  Organizează şi asigură starea de operativitate şi capacitatea de intervenţie optimă cu organisme specializate cu atribuţii în domeniu .

12.  Asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste a particularităţilor localităţii şi clasificării din punct de vedere al protectiei civile şi P.S.I., precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă .

13.  Organizează cooperarea şi colaborarea privind protecţia civilă .

14.  Organizează cooperarea şi a colaborarea privind activitatea P.S.I. .

15.  Urmăreşte asigurarea bazei materiale a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste, pe baza normelor şi instructiunilor de dotare .

16.  Răspunde de menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor de intervenţie pe care le deserveşte .

17.   Informează primarul, despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii .

18.  Verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste .

19.  Întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste, informându-1 pe primar despre acestea, ţine evidenţa participării la pregătire profesională şi calificativele obţinute de către membrii serviciului voluntar .

20.  Tine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste .

21.  Participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă .

22.  Participă la verificarea cunoştinţelor membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, al municipiului Târgoviste, la încadrare, trimestrial şi la sfârşitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare .

23.  Planifică activităţi de prevenire, prin Graficul de control şi Graficul de informare publică, pe baza Programului de măsuri în vederea acordării asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă la gospodăriile populaţiei şi evidenţei operatorilor economici din subordinea Consiliului Local şi a instituţiilor publice din sectorul de competenţă .

24.  Face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol .

25.  Prezintă în sedintetele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă sau ale Consiliului Local al municipiului Târgoviste, situatia adăposturilor publice de Protectie Civilă aflate în administrarea Consiliului Local .

26.  Întretine, exploatează şi menţine în stare de funcţionare sistemele de transmisiuni şi alarmare, în scopul înştiinţării şi alarmării populaţiei municipiului Târgoviste .

27.  Stabileste posibilitati de suplimentare a fondului de adapostire prin folosirea galeriilor edilitare, pasajelor, constructiilor subterane de interes public precum si folosirea proprietatilor naturale ale terenului si intocmesc documentatiile tehnice pentru amenajarea acestora ca spatii de adapostire pentru protectia civila in timp de razboi sau la dezastre .

28.  Prezinta propuneri de asigurare cu mijloacele materiale si financiare necesare construirii, amenajarii, modernizarii si intretinerii punctelor de comanda, adaposturilor .

29.  Prezintă propuneri cu privire la clasificarea agentilor economici, pe baza criteriilor stabilite de I.G.S.U.;

30.  Organizează şi avizează structurile de protecţie civilă şi P.S.I., planurile aferente în domeniul situatiilor de urgentă, de la directiile subordonate primăriei municipiului Târgoviste si institutiilor din subordinea Consiliului Local .

31.  Soluţionează petiţiile şi sesizările în domeniul specific, împreună cu specialişti ai I.S.U. jud. Dâmboviţa;

32.  Pregăteşte şi asigură desfăşurarea activităti de ,,Evaluare a pregătirii în domeniul situatiilor de urgentă .

33.  Întocmeşte anual proiectul de buget .

34.  Asigură recrutarea permanentă de voluntari .

 

 

 

B.                 COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

 

   Compartimentul de audit public intern exercită următoarele atribuţii:

1.  Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate,eficienţă şi eficacitate;

2.   Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

3. Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

4.  Elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu  avizul UCAAPI;

5.  Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

6.  Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;

7. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate;

8. Desfăşoară activităţi de consiliere menite să aducă plusvaloare şi să îmbunătăţească administrarea entităţii publice, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorii interni să îşi asume responsabilităţi manageriale;

9.  Compartimentul de Audit Public Intern auditează cel puţin o dată la 3 ani următoarele:

 - angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

 - plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

 - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al  unităţilor administrativ-teritoriale;

-  concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

 - constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

 - alocarea creditelor bugetare;

 - sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

 - sistemul de luare a deciziilor;

 - sistemele informatic;

-         sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI

 

SERVICIUL CADASTRU IMOBILIAR, AGRICOL,

BANCA DE DATE, REGISTRUL AGRICOL

 

Serviciul  Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca De Date, Registrul Agricol se subordonează pe linie ierarhică Secretarului Municipiului.

 

ATRIBUŢIILE  SEFULUI   DE  SERVICIU

1.      Coordonarea  introducerii  cadastrului funciar şi imobiliar la nivelul municipiului şi întreţinerea acestuia prin crearea şi actualizarea băncii de date urbană,  in conformitate cu Legea Cadastrului funciar si a publicităţi imobiliare cu completările şi modificările ulterioare – în limite de competenţa impuse de lege

2.      Verificarea şi recepţionarea lucrării de cadastru predată de executant

3.      Verificarea şi avizarea documentaţiilor întocmite în conformitate cu HG 834/1991

4.      Efectuarea măsurătorilor şi întocmirea schiţelor necesare punerii în posesie conform Legilor Proprietăţii

5.      Coordonarea lucrărilor de înscriere a datelor in Registrul Agricol şi centralizarea lor, de modificare in Registrul Agricol cu aprobarea Secretarului Primăriei si comunicarea despre acestea organelor financiare şi eliberarea certificatelor de producător si biletelor de proprietate animala şi ţine evidenţa acestora

6.      Respectarea şi aplicarea documentaţiei sistemului de management al calităţii

7.      Participă la aplicarea Legilor Proprietăţii, Lg. nr. 341/2004, Lg. 44/1994 cu modificările şi completările ulterioare, Lg. 15/2003 cu modificările şi completările ulterioare

8.      Coordonează activitatea în cadrul serviciului

9.      Repartizează sarcinile de serviciu şi corespondenţa, avizează şi semnează documentele eliberate de serviciu

 

Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca De Date, Registrul Agricol are urmatoarele atributii principale:

1 Asigura pastrarea planurilor topo-geo, cu inventarierea cadastrala reactualizata a  terenurilor si constructiilor din teritoriu precum si a planurilor cu retele subterane de pe teritoriul municipiului;

2.      Pastreaza evidenta terenurilor apartinand domeniului public – domeniului privat cu sau   fara constructii aflate in administrarea  primariei municipiului;

3.      Opereaza modificarile impuse de instrainarea terenurilor sau imobilelor din municipiul Targoviste in functie de datele primite;

4.      Participa la definitivarea aplicarii Legii 18/1991cu modificările şi completările ulterioare si Legii 10/2001;

5.      Participa la definitivarea aplicarii Legii 15/2003 cu completările şi modificările ulterioare ulterioare si Legii 44/1994 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 341/2004;

6.      Actualizează adresele poştale ale imobilelor situate pe raza municipiului ;

7.      Eliberează certificatele de urbanism necesare întocmirii actelor notariale ;

8.      Pastreaza evidenta interna a circulatiei juridice a terenurilor aflate in circuitul civil, in colaborare cu compartimentele din Primarie;

9.      Elibereaza la cerere compartimentele din cadrul Primariei date tehnice si juridice privind parcelele de terenuri;

10.  Asigura intretinerea cadastrului funciar si imobiliar in conformitate cu Legea Cadastrului funciar si a publicitati imobiliare cu completările şi modificările ulterioare– in limite de competenta impuse de lege;

11.  Colaboreaza cu Serviciul Informatica pentru introducerea cadastrului la nivelul municipiului si constituirea bancii de date si actualizeaza aceste date.

12.  Efectueaza lucrarile de inscriere a datelor in Registrul agricol si centralizeaza datele din acesta;

13.  Efectueaza lucrarile de modificare in registrul agricol cu aprobarea Secretarului  Municipiului si comunica despre acestea organelor financiare;

14.  Elibereaza certificate de producator si biletele de proprietate animala si tine evidenta acestora;

15.  Rezolva cererile cu privire la datele solicitate din Registrul agricol;

16.  Intocmeste situatiile statistice si darile de seama cu privire la datele din Registrul agricol, la terenurile stabilite prin acte normative;

17.  Asigura pastrarea centralizatorului cu date privind Registrul agricol;

18.  Respecta si aplica prevederile documentatiei  sistemului calitatii al Primariei Municipiului Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru, etc.)

19.  Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

 

B. SERVICIUL CONTROL, INFORMATII PUBLICE, AUTORITATE TUTELARA

 

Serviciul Control, Informaţii Publice, Autoritate Tutelară

 

Serviciul este în subordinea secretarului municipiului, având următoarele atribuţii:

 

Activitate de administrare locală

1.      Operează anual modificările survenite în listele electorale permanente pe baza comunicărilor făcute de poliţie, biroul de stare civilă, instanţele judecătoreşti etc.

2.      Redactează proiectele de dispoziţii ale primarului, ţine registrul de evidenţă şi urmăreşte modul de realizare a acestora;

3.      Transmite dispoziţiile primarului în termenele prevăzute de Legea 215/2001;

4.      Informează autoritatea locală şi şefii serviciilor publice cu privire la sarcinile ce le revin în conformitate cu actele normative, respectiv serviciile publice cu privire la Dispoziţiile Primarului şi Hotărârile Consiliului Local, răspunzând de difuzarea acestora celor interesaţi;

5.      Contribuie alături de secretar la pregătirea proiectelor de hotărâri şi a  şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local în termenele prevăzute de lege;

6.      Colaborează cu serviciile publice locale;

7.      Reprezintă Consiliul Local în instanţa de judecată în dosarele care privesc autoritatea tutelară şi starea civilă;

8.      Întocmeşte procese-verbale privind publicaţiile de vânzare;

9.      Rezolvă corespondenţa repartizată de şefii ierarhici superiori;

10.  Difuzează Monitorul Oficial serviciilor publice;

11.  Întocmeşte anchete sociale ori de câte ori este cazul;

12.  Îndeplineşte orice alte activităţi rezultate din Hotărârile Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului.

13.  Îndeplineşte atribuţiile legale care revin Consiliului Local privind munca în folosul comunităţii.

14.  Răspunde de activitatea privind transparenţa decizională.

 

 

Activitatea de arhivare a documentelor întocmite în cadrul serviciilor publice locale

1.      Întocmeste, împreuna cu celelalte compartimente, nomenclatorul dosarelor, indicativul termenelor de pastrare si supravegheaza aplicarea acestora;

2.      Urmareste clasarea corespondentei, a celorlalte documente si predarea lor anual în arhiva Primariei de catre serviciile publice;

3.      Ia masuri cu privire la conservarea, selectionarea arhivei si predarea materialelor selectate la arhivele statului, dupa caz, la agentii economici de colectare a deseurilor;

4.      Elibereaza compartimentelor documente din arhiva pastrând evideta predarii si restituirii acestora;

5.      Verifica si cerceteaza în arhivă existenţa datelor şi eliberează copii de pe documentele solicitate de catre cetateni;

6.      Pregateste si prezinta propunerile de expertizare a documentelor din arhiva;

7.      Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

 

Activitate de autoritate tutelară

1.      Întocmeşte lucrările necesare pentru instituirea tutelei bolnavului interzis în cazurile prevăzute de lege;si curatelei pentru minori si majori, în cazurile prevăzute de lege;

2.      Urmăreşte modul în care se gestionează patrimoniul bolnavilor interzişi şi minorilor cărora li s-a instituit tutelă si pretinde anual sau ori de câte ori este cazul tutorilor să prezinte dări de seamă pentru descărcarea de gestiune, urmăreşte modul cum sunt îngrijite persoanele puse sub tutelă, ţine evidenţa dispoziţiilor  de descărcare de gestiune;

3.      Întocmeşte lucrările necesare pentru instituirea curatelei şi numirea unui curator pentru minori şi bolnavii majori în cazurile prevăzute de lege;

4.      Întocmeşte lucrările necesare pentru asistarea persoanei vârstnice, la notar în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlul oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i aparţin în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, conform art.30 din Legea nr.17/2000, republicată şi rmăreşte executarea obligatorie de întreţinere a persoanei vârstnice şi ţine evidenţa actelor juridice încheiate într-un registru special;

5.      In caz de neexecutare obligatorie de întreţinere, efectuează ancheta socială a cazului în termen de 10 zile de la sesizare şi în situaţia în care se constată că cele sesizate sunt reale, va propune măsurile necesare de executare legale a dispoziţiilor înscrise în actul juridic încheiat.

6.      Întocmeşte referate la solicitarea unităţilor de psihiatrie în conformitate cu prevederile Legii nr.487/2002;

7.      Întocmeşte lucrările necesare eliberării dispoziţiei Primarului în cazurile de încuviinţarea acceptării succesiunii, vânzării, cumpărării, ieşire din indiviziune, donaţiei, uzucapiune, în favoarea minorilor sau bolnavilor puşi sub interdicţie;

8.      Întocmeşte, pe baza investigaţiilor efectuate în teren, anchete sociale în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, privind încredinţarea minorilor spre creştere, îngrijire şi educare, reîncredinţarea acestora, stabilirea domiciliului minorilor la unul din părinţi, stabilirea contribuţiei de întreţinere, tăgada paternităţii, stabilirea paternităţii, încuviinţarea purtării numelui, divorţul etc.;

9.      Întocmeşte, la solicitarea organelor de cercetare penală, anchetele sociale pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18-21 ani cu probleme de comportament;

10.  Asistă minorii care urmează să dea declaraţie cu privire la faptele penale săvârşite de aceştia la cererea organelor de cercetare penală;

11.  La cererea Judecătoriei, Birourilor Notarilor Publici, a persoanelor interesate sau din oficiu, încuviinţează în numele minorului acceptarea unei succesiuni, încuviinţează vânzări, cumpărări, donaţii, ţinând cont de interesul acestora şi numind o persoană curator pentru a-i reprezenta, respectiv asista pe minori;

12.  Efectuează anchete sociale în autorizării căsătoriei  pentru minorele care au împlinit vârsta de 16 ani şi întocmeşte dosare în acest sens, ce sunt înaintate spre aprobare Consiliului judeţean Dâmboviţa-D.G.A.S.P.C. D-ţa;

13.  Încuviinţează minorului care a împlinit vârsta de 14 ani să schimbe felul învăţăturii ori a pregătirii profesionale, stabilită de părinţi sau să aibă locuinţă pe care o cere desăvârşirea învăţăturii sau pregătirii profesionale.

14.  Încuviinţează tutorelui posibilitatea de a face acte de dispoziţie referitoare la bunurile minorului;

15.  Întocmeşte lucrările necesare aprobării inventarului bunurilor minorului şi majorului în condiţiile legii;

16.  Propune ridicarea tutelei, curatelei sau decăderea din drepturile părinteşti, conform legii;

17.  Întocmeşte lucrările necesare aprobării, la solicitarea părinţilor sau tutorilor, lichidarea depozitelor bancare, sau a libretelor CEC, înregistrate pe numele minorului sau al bolnavului pus sub interdicţie, în vederea achiziţionării unui bun în numele acestuia (minor sau bolnav pus sub interdicţie);

18.  Întocmeşte şi verifică dosarele pentru alocaţia de stat pentru minori născuţi până la data de 31.12.2006;

19.  Întocmeşte anchete sociale ori de câte ori este cazul;

20.  Întocmeşte anchete sociale la cererea persoanei sau familiei în vederea obţinerii atestatului ca persoană/familie potenţial adoptivă;

21.  Transmite lunar dosarele de alocaţie Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Dâmboviţa;

22.  Soluţionează sesizările, scrisorile, memoriile, etc. cetăţenilor date spre soluţionare compartimentului;

23.  În rezolvarea atribuţiunilor specifice colaborează cu Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Dâmboviţa, Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapaţi, Inspectoratul Şcolar, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Dâmboviţa, Comisia pentru Protecţia Drepturilor Copilului de pe lângă Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Parchet, Politie, culte, alte primării din ţară, diverse instituţii, etc.;

24.  Ţine evidenta problematicii din cadru biroului în registre operând lunar modificările ce se ivesc;

25.  Efectuează descărcarea documentelor instrumentate în cadrul biroului;

26.  Ia masuri de arhivare si predare a documentelor create, la arhiva instituţiei publice;

27.  Deserveşte publicul conform programului aprobat şi afişat la sediul compartimentului.

 

Atribuţii de control.

1.Constată prin control, dispus de conducerea executivă a Primăriei municipiului Târgovişte, respectarea legilor, Hotărârilor Guvernului, altor acte emise de organe centrale, Hotărâri ale Consiliului Judeţean, ale Consiliului Local şi Dispoziţiilor Primarului, de către persoane fizice şi juridice din municipiu, în următoarele domenii :

a)      In domeniul comercial, al actelor şi faptelor de comerţ, producţie şi servicii;

b)      În domeniul activităţii pieţelor, târgurilor şi oboarelor;

c)      În domeniul respectării de către persoanele fizice şi juridice a condiţiilor de mediu;

d)      În domeniul de administrare a domeniului public şi privat al municipiului.

e)      Precum şi alte domenii stabilite în dispoziţia de control.

2.      Verifică şi controlează activitatea financiar-contabilă şi de gestiune a asociaţiilor de proprietari, ca urmare a solicitărilor proprietarilor sau altor instituţii, în colaborare cu compartimentul Relaţii cu Publicul şi Asociaţiile de Proprietari.

3.      In urma controlului constată contravenţiile săvârşite de persoane fizice şi juridice şi aplică sancţiunile contravenţionale corespunzătoare, în conformitate  cu legislaţia în vigoare;

4.      Propune organelor competente suspendarea pe o perioada pana la cel mult 15 zile a autorizaţiei de funcţionare, sau după caz, retragerea acesteia dacă se constată încălcarea prevederilor din autorizaţie;

5.      Controlează în colaborare cu compartimentul administraţie publică modul de executare de către aparatul propriu de specialitate, serviciile publice locale şi societăţile înfiinţate de Consiliul Local, a Dispoziţiilor Primarului, Hotărârilor Consiliului Local, a legilor.

6.      Instrumentează şi soluţionează cererile, sesizările, reclamaţiile exprimate de cetăţeni atât în scris cât şi la audienţele acordate de Primar, informează Primarul, Viceprimarii, Secretarul, Direcţiile Primăriei referitor la cele constatate;

7.      În urma constatărilor efectuate propune modificări ale Hotărârilor adoptate de Consiliu Local şi adoptarea altor hotărâri pentru reglementarea  activităţii desfăşurate de agenţii economici;

8.      Întocmeşte informări, rapoarte, referate;

9.      Îndeplineşte orice alte atribuţii rezultate din H.C.L.-uri şi Dispoziţiile Primarului.

 

Atribuţii privind informaţiile publice.

1.      Înregistrează în registrul special cererile privind liberul acces la informaţiile de interes public.

2.      Are obligaţia de a răspunde în scris la solicitarea informaţiilor de interes public (conform Legii nr. 544/2001), în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt, în termen de 10 zile.

3.       Motivează şi comunică în termen de 5 zile de la primirea cererilor refuzul comunicării informaţiilor solicitate.

4.      Asigura accesul la informaţii şi în format electronic, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, celor care solicită şi vor să obţină informaţii de interes public.

5.      Precizează, pentru informaţiile solicitate verbal, condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi poate furniza pe loc informaţiile solicitate.

6.      Comunica imediat sau în cel mult 24 de ore informaţiile de interes public solicitate verbal.

7.      Pune gratuit la dispoziţie formularele tip de redactare a solicitării şi de reclamaţie administrative.

8.      Transmite şi prin e-mail sau înregistrate pe suport magnetic informaţiile de interes public care sunt solicitate în scris sau în format electronic.

9.      Tine evidenta răspunsurilor şi a chitanţelor remise de solicitanţi privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate.

10.  Asigură împreună cu celelalte servicii disponibilitatea în format scris (la fişier, sub forma de broşuri sau electronic-dischete, CD, pagina de internet) a informaţiilor comunicate din oficiu.

11.  Întocmeşte anual, în cursul lunii ianuarie, un raport privind accesul la informaţiile de interes public, care va fi supus spre aprobare Primarului şi apoi dat publicităţii.

 

 

 

Activitatea de registratura

1.      Înregistrează şi ţine evidenţa cererilor cetăţenilor, adreselor instituţiilor, asigură transmiterea lor, potrivit repartizării făcute şi urmăreşte comunicarea răspunsului în termen legal.

2.      Informează lunar modul de descărcare al cererilor înregistrate.

3.      Întocmeşte actele de expediere a corespondentelor prin posta si curier.

 

C.SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS – EXECUTARE SILITA

 

Serviciul Juridic-Contencios si Executare Silita se subordonează pe linie ierarhică secretarului si are urmatoarele atributii principale:

 

1.      Intocmeste si redacteaza actiuni in justitie, intampinari, cereri reconventionale si reprezinta autoritatea publica locala si unitatea administrativ teritoriala in toate cauzele in care acestea sunt parti.

2.      Reprezinta interesele autoritatii publice locale sau ale unitatii administrativ teritoriale, ca urmare a imputernicirii date de catre Primar, in fata instantelor judecatoresti, notariale, Parchet si Politie.

3.      Exercita caile de atac prevazute de lege in sustinerea intereselor autoritatii publice locale ori unitatii administrativ teritoriale, ca urmare a deciziei primarului, in acest sens.

4.      Asigura asistenta juridica de specialitate celorlalte compartimente din cadrul aparatului propriu al Primariei si Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local municipal.

5.      Raspunde in termenul legal la scrisorile, sesizarile si notele de audienta formulate de catre cetateni si repartizate de conducerea institutiei spre competenta solutionare.

6.      Asigura participarea autoritatii publice locale la concilieri in cazul litigiilor comerciale si de contencios administrativ.

7.      Asigura evidenta cauzelor solutionate si in curs de judecata, in care autoritatea publica locala este parte.

8.      Propune actualizarea si completarea bibliotecii juridice din dotarea Primariei si a programelor legislative utile desfasurarii activitatii;

9.      Estimeaza anual cheltuielile necesare functionarii Serviciului si solicita compartimentului de specialitate al Primariei materialele necesare bunei desfasurari a activitatii.

10.   Colaboreaza cu toate Serviciile publice din subordinea Consiliului Local si Directiile si Serviciile din cadrul aparatului propriu al Primariei in vederea asigurarii legalitatii actelor emise in exercitarea atributiilor ce le revin.

11.  Asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Targoviste aplicarea dispozitiilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor.

12.   Urmare a documentelor transmise de catre Serviciile si Directiile aparatului propriu al Primariei si a celorlalte Servicii publice al Consiliului Local, demareaza si continua procedura de executare a creantelor bugetare restante si deschide evidenta nominala a debitorilor.

13.  Transmite lunar Serviciilor care au inaintat spre executare documentatiile, evidenta sumelor incasate de la debitori.

14.  Intocmeste lunar situatia sumelor incasate prin executare silita si tabelul cuprinzand repartizarea pe conturi a sumelor incasate lunar si le inainteaza Directiei economice, in vederea stabilirii fondului de stimulente.

15.   Asigura evidenta pe platitori pentru debitorii primiti spre executare silita.

16.   Intocmeste, pastreaza si arhiveaza dosarele de executare si celelalte documente referitoare la procedura de urmarire si incasare silita a debitelor conform dispozitiilor legale in materie.

17.  Intocmeste documentatia stabilita de legislatia in vigoare pentru incasarea creantelor bugetare locale prin executare silita (somatie, titlu executoriu, dispozitie de urmarire, sechestru, licitatie, etc.) si asigura recuperarea prin toate modalitatile prevazute de legislatia in materie a debitelor restante.

18.   In exercitarea atributiilor de mai sus va solicita sprijinul organelor de politie pentru efectuarea de cercetari, in vederea obtinerii relatiilor necesare continuarii procedurii de executare silita, implicand daca este cazul orice alt organ competent, persoane fizice sau juridice.

19.  Aplica formele prevazute de procedura executarii silite asupra tuturor bunurilor (mobile/imobile) ce apartin debitorului, precum si asupra veniturilor sale banesti urmaribile, potrivit legii, in limita valorii necesare realizarii creantei bugetare.

20.   Intocmeste documentatia pentru declararea debitorilor insolvabili potrivit dispozitiilor legale in materie.

21.  Analizeaza la finele anului situatia debitelor date spre executare silita si evidentiaza situatia incasarilor si a debitelor ramase de incasat.

22.   Intocmeste rapoarte de specialitate pentru sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local.

23.  Colaboreaza cu toate celelalte compartimente din aparatul propriu al Primariei, cu Societatile bancare si cu orice alte institutii in vederea incasarii tuturor debitelor restante date spre executare silita.

24.   Colaboreaza cu compartimentele functionale din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat, Sectiile Garzii Financiare, organele de Politie in indeplinirea atributiilor privind urmarirea silita a bunurilor si veniturilor, si combaterea fraudelor fiscale.

25.  Urmareste completarile si modificarile aparute ulterior la actele normative in materie astfel incat activitatea de executare silita sa se desfasoare cu respectarea intocmai a legii.

26.   Indeplineste orice alte atributii si sarcini rezultate din HCL si Dispozitii ale Primarului.

 

 

 

              Inapoi