HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” Târgoviște

 în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea unui proiect

în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ Operatiune compozita, O.S. 6.3, O.S. 6.6

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 18.01.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 48036/23.12.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 48037/23.12.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Adresa nr. 2707/20.11.2021 a Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” Târgoviște, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 47480/20.11.2021”;

§  Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ghidului Solicitantului Condiții specifice din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

§  Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. 7 lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” Târgoviște în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/Operatiune compozita, O.S. 6.3, O.S. 6.6 în valoare de 2.086,56 lei.

Valoarea totală a proiectului este de 104.328,00 lei.

Art. 2 Cofinanțarea proiectului se asigură din bugetul local, pe bază de credit de angajament.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                            SECRETARUL GENERAL

                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

              Andrei-Eduard Tudora                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

Nr.   4

Tgv. 18.01.2022

 Redactat 2 ex.

  cons. Diana Ion