HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Introducere teren în intravilan pentru construire locuință P+M, garaj, magazie și împrejmuire teren”, Tarla 1, Parcela 1/21, 1/22, 1/23, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa,

beneficiari Prioteasa Dorina și Prioteasa Neculai

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20342/23.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20343/23.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan pentru construire locuință P+M, garaj, magazie și împrejmuire teren”, Tarla 1, Parcela 1/21, 1/22, 1/23, Municipiul Târgoviște, Judeţul Dâmboviţa, beneficiari Prioteasa Dorina și Prioteasa Neculai

    Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 35, funcțiunea dominantă L- locuire și funcțiuni complementare, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax = 29,05%; CUT = 0,53; RHmax = P+1, Hmax =10,00m

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 12 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   218

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 3 ex.

cons. Diana Ion