HOTĂRĀRE

 privind īnchirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 5 ani a

unui spațiu īn suprafață de 28,40 m2, situat īn Piața Vlad Țepeș,

Municipiul Tārgovişte

 

          Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 26.05.2022, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 16787/19.05.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 16788/19.05.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile anexei 5 h la la H.C.L nr. 283/09.11.2015, republicată īn baza H.C.L. nr. 333/24.11.2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6), lit. a), art. 317, art. 332-334 și art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

            Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă īnchirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a spațiului īn suprafaţă de 28,40 m2 aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte, īn vederea desfășurării activității de comerț, bun imobil avānd următoarele date de identificare:

 

 

Număr de inventar: 1007183;

Elemente de identificare: Municipiul Tārgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. Cpt. Stănică Ilie, nr. 2;

Valoare de inventar: 3607 lei.

Art. 2 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de īnchiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

              Alexandru Bugyi

Dan-Alexandru Tică

            Dan-Iulian Mărgărit

Art. 4 Preţul de īnceput al licitaţiei este de 22 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                    

                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Nr.   216

Tgv. 26.05.2022

Redactat 2 ex.

cons. Mariana-Luminița Ungureanu