HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare, modernizare și reabilitare parcări din Municipiul Târgoviște aferente străzilor Diaconu Coresi, Virgil  Drăghiceanu și  I.C. Visarion  (parcare Primărie) - strada 9 Mai

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20505/24.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20506/24.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările uletrioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Devizul general al investiției;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

   În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiţii Amenajare, modernizare și reabilitare parcări din Municipiul Târgoviște aferente străzilor Diaconu  Coresi, Virgil Drăghiceanu și I.C. Visarion  (parcare Primărie) - strada 9 Mai”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Amenajare, modernizare și reabilitare parcări din Municipiul Târgoviște aferente străzilor Diaconu  Coresi, Virgil Drăghiceanu și I.C. Visarion  (parcare Primărie) - strada 9 Mai”, după cum urmează:

 

a)    indicatori minimali:

Suprafață parte carosabilă                    

1116,36 m2

Suprafață spațiu verde                           

66,80 m2

Suprafață trotuare

105,50 m2

Suprafață totală amenajată                              

1288,66 m2

   

Numărul locurilor de parcare nou create în urma implementării proiectului pe strada 9 Mai = 16

    Stâlpi de iluminat H 8ml, complet echipați cu corpuri de iluminat LED 53w = 2 buc.

 

b) indicatori maximali: 

Denumire

lei,  fara TVA

lei,  inclusiv TVA

Valoarea totală investiție

435.507,68

517.106,36

din care Constructii + Montaj

372.308,99

443.047,69

 

Durata de executie a obiectivului de investiţii este de  6 luni.

 

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   214

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Mariana Luminița Ungureanu