HOTĂRĀRE

privind includerea īn domeniul public al Municipiului Tārgoviște

 a unor bunuri imobile preluate din domeniul public al Județului Dāmbovița

 

         Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 26.05.2022, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 16161/13.05.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 16241/16.05.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Protocolul nr. 11165/15280/06.05.2022;

§  Prevederile H.C.L. nr. 135/29.03.2022 privind solicitarea Consiliului Local Municipal Tārgovişte de trecere din domeniul public al Judeţului Dāmboviţa īn domeniul public al Municipiului Tārgovişte a bunurilor ce au făcut obiectul protocolului nr. 20495/12917/02.07.2018;

§  Prevederile Hotărārea Consiliului Județean Dāmbovița nr. 123/20.04.2022 privind transmiterea unor bunuri imobile din categoria infrastructură rutieră de tip drumuri și poduri din domeniul public al județului Dāmbovița īn domeniul public al municipiului Tārgoviște;

§  Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), art. 286 alin. (4), art. 287 lit. b), art.  289  din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

           Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea īn domeniului public al Municipiului Tārgovişte a bunurilor imobile care au făcut obiectul Protocolului nr. 11165/15280/06.05.2022, prevăzute īn anexa la prezenta hotărāre și declararea acestora ca bunuri de interes public local.

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Tārgovişte se modifică īn mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Direcţia Economică - Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General Municipiului Tārgovişte.

        

                                         

                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

Nr.   212

Tgv. 26.05.2022

Redactat 2 ex.

cons. Mariana-Luminița Ungureanu