HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Amenajarea unui spațiu fitness și a unui miniteren de baschet adiacent străzii General Matei Vlădescu”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20495/24.06.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20496/24.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 20/30.01.2020 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții Amenajarea unui spațiu fitness și a unui miniteren de baschet aferent străzii General Matei Vlădescu

§  Normative tehnice şi STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul Amenajarea unui spațiu fitness și a unui miniteren de baschet adiacent străzii General Matei Vlădescu”, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul Amenajarea unui spațiu fitness și a unui miniteren de baschet adiacent străzii General Matei Vlădescu”, după cum urmează:

 

INDICATORI TEHNICI:

 

CAPACITĂŢI TEHNICE:

 

§     Suprafață de teren = 802 mp

§     Spațiu fitness propus = 115.60 mp

§     Miniteren de baschet = 144 mp

§     Alei pietonale propuse = 120 mp

§     Spațiu verde propus = 422.40 mp

§     Împrejmuire propusă = 125 ml

 

Dotări:

§  Echipament fitness pentru adulți: 5 buc

§  Echipament fitness pentru persoane cu dizabilități: 2 buc

§  Bănci simple: 5 buc

§  Coșuri de gunoi cu selectare colectivă: 3 buc

§  Panou de baschet (stâlp și consolă, panou, inel și plasă): 2 buc

 

INDICATORI FINANCIARI:

 

Valoarea totală a investiţiei: 825.336,30 lei (fără TVA),  

                                                 979.039,23 lei  (cu TVA)

         din care C+M:   617.594,71 lei (fără TVA), 

                                     734.937,70 lei (cu TVA)

Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 4 luni.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din Bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

 

Nr.   209

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion