HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 47/27.02.2020 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Nicolae Dobrin, Str. I.C. Brătianu (ramura adiacentă OCPI), str. Crizantemei, Str. Stolnicul Constantin Cantacuzino (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Liniștei, Str. Crișan (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Maior Coravu Ion, Str. Profesor Cornel Popa (tronsonul de legatură cu Drumul de Centură)     

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20493/24.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20494/24.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 47/27.02.2020 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Nicolae Dobrin, Str. I.C. Brătianu (ramura adiacentă OCPI), str. Crizantemei, Str. Stolnicul Constantin Cantacuzino (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Liniștei, Str. Crișan (ramura adiacentă str. Calea Domnească), Str. Maior Coravu Ion, Str. Profesor Cornel Popa (tronsonul de legatură cu Drumul de Centură)”     

§  Normative tehnice şi STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.I „Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiţii Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Nicolae Dobrin, Str. I.C. Bratianu (ramura adiacenta OCPI), Str. Crizantemei, Str. Stolnicul Constantin Cantacuzino (ramura adiacenta str. Calea Domneasca), Str. Linistei, Str. Crisan (ramura adiacenta str. Calea Domneasca), Str. Maior Coravu Ion, Str. Profesor Cornel Popa (tronsonul de legatura cu Drumul de Centura), Bulevardul Regele Carol I (ramura adiacenta), Bulevardul Regele Carol I (tronsonul de legatura cu Bulevardul I.C. Bratianu), Strada Oituz, Strada Vidin, Strada Laminorului (drumul de legatura cu S.C. Velrom S.R.L.), drumul public care face legatura intre Strada Teilor si Statia de Bazine Priseaca, Strada Apusului, Strada Prisecii, Calea Campulung, Strada Laminorului (tronsonul de legatura cu S.C. Remat Holding S.R.L.), Strada Infratirii, Strada Lamaitei si Strada Rasaritului”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: Str. Nicolae Dobrin, Str. I.C. Bratianu (ramura adiacenta OCPI), Str. Crizantemei, Str. Stolnicul Constantin Cantacuzino (ramura adiacenta str. Calea Domneasca), Str. Linistei, Str. Crisan (ramura adiacenta str. Calea Domneasca), Str. Maior Coravu Ion, Str. Profesor Cornel Popa (tronsonul de legatura cu Drumul de Centura), Bulevardul Regele Carol I (ramura adiacenta), Bulevardul Regele Carol I (tronsonul de legatura cu Bulevardul I.C. Bratianu), Strada Oituz, Strada Vidin, Strada Laminorului (drumul de legatura cu S.C. Velrom S.R.L.), drumul public care face legatura intre Strada Teilor si Statia de Bazine Priseaca, Strada Apusului, Strada Prisecii, Calea Campulung, Strada Laminorului (tronsonul de legatura cu S.C. Remat Holding S.R.L.), Strada Infratirii, Strada Lamaitei si Strada Rasaritului”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                

 

Nr.   208

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion