HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Extinderea rețelei de iluminat public

pe strada prof. Cornel Popa din Municipiul Târgoviște

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.05.2022, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16602/18.05.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16603/18.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Normativ NP - I 7 - 11 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.;

§  NTE 07/08/00 - Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice;

§  RE - ITI 228/2014 - Instrucţiuni de proiectare şi execuţie privind protecţia împotriva electrocutării în instalaţiile electrice fixe din reţelele de distribuţie a energiei electrice;

§  C56 - Normativ pentru verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații;

§  GT059 – Ghidul criteriilor de performanță pentru instalații electrice;

§  Normative tehnice şi STAS-uri incidente;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul Extinderea rețelei de iluminat public pe strada prof. Cornel Popa din Municipiul Târgoviște, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul Extinderea rețelei de iluminat public pe Bulevardul Eroilor din Municipiul Târgoviște, după cum urmează:

 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a)     indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Tabelul 2.

Denumire

Parametru

Valoare totală proiect fără TVA

1,048,117.51

Valoarea TVA

196,628.50

Valoare totală proiect TVA inclus

1,244,746.01

Din care Constructii+Montaj TVA inclus

1,052,680.95

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare.

Tabelul 3. Parametri tehnici ai obiectivului de investiții

Denumire

Parametru

Numărul total de aparate de iluminat instalate

53 buc

Numărul total de stâlpi montați

53 buc

Lungimea de rețea propusă a sistemului LES

1664 m

Puterea totală instalata a sistemului

4,24 kW

 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiţii;

Tabelul 4.

Reducerea consumului de energie electrică față de situația existentă

-%

Reducerea producției de gaze cu efect de seră (CO2) proiectată

-tone anual

Reducerea costurilor cu energia electrică

-

 

Durata de realizare este estimată la 6 luni, din care 3 luni pentru lucrările de execuție.

 

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din Bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                   

                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   208

Tgv. 26.05.2022

Redactat 2 ex.

cons. Mariana-Luminița Ungureanu