HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate de proiectul

„Renovarea energetică a Scolii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște, județul Dâmbovițaîn cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 - valul Renovării - Axa prioritară 2 – Schema de Granturi pentru Eficiență Energetică și Reziliență în Clădiri Publice

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.05.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16552/18.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16553/18.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. 4 lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

          În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă participarea municipiului Târgoviște în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, derulat prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea depunerii proiectului de investiții „Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște, județul Dâmbovițapentru obținerea finanțării în cadrul apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu proiect PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

Art. 2 Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului de investiții „Renovarea energetică a Școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște, județul Dâmbovița”, în cuantum de 6.822.862,20 lei fara TVA, respectiv 1.386.000 euro fara TVA, reprezentand 8.119.206,02 lei cu TVA, respectiv 1.649.340 euro cu TVA.

Art. 3 Se aprobă asigurarea și susținerea din bugetul local al Municipiului Târgoviște a contribuției financiare aferente cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului, cheltuieli care pot rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări.

Art. 4 Se aprobă descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Prin implementarea proiectului se asumă atingerea indicatorilor de performanță energetică ai clădirii reabilitate, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se împuternicește domnul Daniel-Cristian Stan, Primarul Municipiului Târgoviște reprezentat legal al Municipiului Târgoviște, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Targoviste.

Art. 7 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Planul Național de redresare și reziliență - Componenta C5 - Valul Renovării - Axa prioritară 2 – Schema de Granturi pentru Eficiența Energetică și Reziliența în Clădiri Publice și bugetul local.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                                   

                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   206

Tgv. 26.05.2022

Redactat 2 ex.

cons. Mariana-Luminița Ungureanu