HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 370/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

 Extindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi retea de canalizare în Municipiul Târgovişte - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 18900/10.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18901/10.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

§ Prevederile H.G. nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

§ Prevederile HCL nr. 370/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi retea de canalizare în Municipiul Târgovişte - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general actualizat al investiției, la terminarea lucrărilor;

§ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 73/31.05.2021;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. I Se modifică H.C.L. nr. 370/27.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivulExtindere şi realizare reţea de distribuţie apă şi retea de canalizare în Municipiul Târgovişte - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului”, cu modificările și completările aduse prin HCL nr. 358/26.09.2019, ca urmare a actualizării Devizului general, după cum urmează:

 

                   I.          Indicatori tehnici:

 

 

 

Reţea de alimentare cu apa în lungime totală de 1108 ml, astfel:

 

Strada

Conducta/diametru

Lungime

Prisecii și Înfrățirii

PEID De 110x4.0 mm

L = 243 m

Teilor

PEID De 110x4.0 mm

L = 390 m

Pădurii

PEID De 110x4.0 mm

L = 475 m

TOTAL

L = 1108 m

 

 

 

 

 

 

 

Ř    Reţea de canalizare în lungime totală de 1793 ml, astfel:

Strada

Conducta/diametru

Lungime

Plantelor

PVC SN4 Dn 250 mm

L = 427 m

 

 

 

Prisecii și Înfrățirii

PVC SN4 Dn 250 mm

L = 290 m

Teilor

PVC SN4 Dn 250 mm

L = 633 m

Pădurii

PVC SN4 Dn 250 mm

L = 443 m

TOTAL

L = 1793 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACORDURI INDIVIDUALE PENTRU CONSUMATORI LA COLECTORUL PRINCIPAL DE CANALIZARE

Se vor executa racorduri individuale pe fiecare stradă în parte, după cum urmează :

-  Pe strada Plantelor – 30 buc.

-  Pe strada Prisecii si Infratirii – 10 buc.

-  Pe strada Teilor – 15 buc.

-  Pe strada Pădurii – 14 buc.

-   

§   STAŢIE DE POMPARE APE UZATE SPAU 3 amplasată pe strada Pădurii

                    II.             Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

Valoarea totala  1.320,945 mii lei      268,321 mii euro

Din care C+M   1.117,640 mii lei      227,024 mii euro

                     III. Durata de realizare - 8 luni.”

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local.”

Art. II Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

Nr.   205

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion