HOTĂRĀRE

  privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor

 la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Tārgovişte

  

            Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, avānd in vedere:

·   Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 20337/23.06.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

·   Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 20338/23.06.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

·   Raportul final privind rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Municipal Construct S.A.;

·   Prevederile art. 29, 30, 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

·   Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a īntreprinderilor publice;

·   Prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din Actul Constitutiv al societății;

·   Prevederile H.C.L. nr. 174/30.05.2017 cu completările aduse prin HCL nr. 423/31.10.2017 privind desemnarea Consiliului de Administrație al Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

·   Prevederile H.C.L. nr. 136/23.04.2021 privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a īntreprinderilor publice la Societatea Municipal Construct S.A.;

·   Dispoziția Primarului nr. 1103/28.04.2021 privind constituirea comisiei de selecție īn vederea numirii membrilor consiliului de administrație la Societatea Municipal Construct S.A.;

·   Contractul de servicii nr. 11883/06.04.2021 īncheiat īntre Municipiul Tārgoviște și Societatea FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;

·   Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

·   Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

            Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., īn care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Īncepānd cu data prezentei H.C.L. nr. 174/30.05.2017 și HCL nr. 423/31.10.2017 īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 3 Īn termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărāri, consiliul de administrație va īntocmi și va īnainta consiliului local spre aprobare, Planul de administrare.

Art. 4 Se stabilește o indemnizație fixă lunară īn cuantum de 1128 lei brut/ședință pentru fiecare membru al consiliului de administrație, dar nu mai mult de o ședință/lună.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn AGA la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dna. Alina-Loredana Eftene şi, pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

             

 

Nr.   200

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion        

 

Municipiul Tārgovişte                                                                                                                                                 Anexa  la H.C.L nr. 200/30.06.2021

Consiliul Local                                                                                                

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor

 la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 243/26.11.2020, dna. ALINA-LOREDANA EFTENE exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi īnregistrate īn Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1)      Să numească, pentru o perioadă de 4 ani, noul Consiliu de Administraţie al societății Municipal Construct S.A., īn următoarea componenţă:

 

1) IVANOVICI TRAIAN DANIEL

2) SANDU DĂNUȚ

3) PONORĪCĂ ION

4) IONIȚĂ ȘTEFAN

5) MIHAI VALENTIN

 

Pentru____X____  Īmpotrivă________  Abțineri _________

 

2) Să semneze contractele de mandat cu membrii consiliului de administrație, conform modelului anexat prezentei procuri.

 

Pentru____X____  Īmpotrivă________  Abțineri _________

 

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea