HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Municipiul Târgoviște, RD Global Project Consulting S.R.L., LiceulVoievodul Mircea” Târgoviște și Asociația „ESE – European Support for Education”, pentru crearea și dezvoltarea Parteneriatului Local Sustenabil în cadrul POCU 2014 - 2020

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20335/23.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20336/23.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa RD Global Project Consulting S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 16891/21.05.2021;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de colaborare între Municipiul Târgoviște, RD Global Project Consulting S.R.L., Liceul „Voievodul Mircea” Târgoviște și Asociația „ESE – European Support for Education”, pentru crearea și dezvoltarea Parteneriatului Local Sustenabil în cadrul POCU 2014 – 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel Cristian Stan, să semneze Acordul de colaborare, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

 

Nr.   199

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Mariana Luminița Ungureanu