HOTĂRÂRE

                                                                                                           privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

                                                                                                        Construire locuință P+1 și împrejmuire teren”,

                           Târgoviște, str. Profesor Cornel Popa, nr. 33, județ Dâmbovița,

                                                                                                                       beneficiar Axinia Constantin Cătălin

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.05.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 15618/10.05.2022, întocmit în  conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15821/11.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea    

                         

            HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Construire locuință P+1 și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Profesor Cornel Popa, nr. 33, județ Dâmbovița, beneficiar Axinia Constantin Cătălin.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 13, funcțiunea dominantă LMuzonă rezidențială cu clădiri de tip urban, respectiv următorii indicatori urbanistici: POT = 35% ; CUT = 0,7; Hmax. cornișă = 8,0 m; Hmax. coamă = 10,0 m.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița și Planul Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

                                                   

                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   199

Tgv. 26.05.2022

Redactat 3 ex.

cons. Mariana-Luminița Ungureanu