HOTĂRĀRE

privind modificarea numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021

 

            Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, avānd īn vedere:

§  Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 18905/10.06.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 18906/10.06.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 35, art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (4) şi art. 44 lit.b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 289/24.12.2020 privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav, īn cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2021;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

            Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Īncepānd cu luna iulie, se aprobă majorarea numărului de indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu handicap grav, de la 900 la 950.

Art. 2 Sursa de finanţare este Bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Tārgoviște aferent anului 2021.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărāri īși īncetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

 

Nr.   198

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Mariana Luminița Ungureanu