HOTĂRĀRE

privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică

al Municipiului Tārgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 30.06.2021, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 20311/23.06.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 20312/23.06.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

§  Procesul verbal nr. 20313/23.06.2021 al Comisiei Locale de Ordine Publică;

§  Prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) şi art. 30 lit. g) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

§  Prevederile Ordinului nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte ;

§   Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. g) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ; 

          Īn temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRĀRE

 

Art. 1 Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Tārgovişte, pentru anul 2021 - 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Comisia Locală de Ordine Publică, Poliţia Locală şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

             prof. Ana-Maria Gheorghe                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

           

Nr.   197

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 3 ex.

 cons. Mariana Luminița Ungureanu