HOTĂRĀRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare

ale Poliției Locale a Municipiului Tārgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 26.05.2022, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 16755/19.05.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 16756/19.05.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa Instituției Prefectului nr. 13719/24.03.2022, īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 10995/30.03.2022 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2022;

§ Avizul Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Tārgoviște din data de 24.05.2022;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte ;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și (3) lit. c), art, 405, 407, 518, 519 din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

      Īn temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Īncepānd cu 01.07.2022 se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Municipiului Tārgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Poliția Locală a Municipiului Tārgoviște şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   196

Tgv. 26.05.2022

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion