HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Municipiul Târgoviște alege integritatea!” și sustinerea cofinantarii pentru depunerea unei cereri de finantare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cererea de proiecte nr. CP15/2021 Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul

autorităților și instituțiilor publice locale

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 30.06.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 21068/29.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21069/29.06.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/924/2/2(CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate);

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul „Municipiul Târgoviște alege integritatea!”.

Art. 2 (1)Se aprobă susținerea cofinantarii de 2% (8.291,68 lei), din valoarea totala a proiectului (414.584,00 lei) pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cererea de proiecte nr. CP15/2021 Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale.

          (2) Cofinantarea se asigură pe bază de credit de angajament din bugetul local.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                          AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            prof. Ana-Maria Gheorghe                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

 

 

Nr.   194

Tgv. 30.06.2021

 Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion