HOTĂRĀRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii

 ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tārgovişte

 

             Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 26.05.2022, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 16627/18.05.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 16628/18.05.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. III alin. (5) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Adresa Instituției Prefectului nr. 13719/24.03.2022, īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgoviște cu nr. 10995/30.03.2022 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2022;

§  Referatul nr. 16556/18.05.2022 al Direcției Managementul Proiectelor;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte ;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 405, 407 din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

         Īn temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Īncepānd cu 01.06.2022 se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tārgovişte, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Biroul Resurse Umane, Relații Externe, Culturale și Sociale şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                   

                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

                ing. Paul-Ciprian Patic                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   194

Tgv. 26.05.2022

Redactat 2 ex.

cons. Mariana-Luminița Ungureanu