HOTĂRĀRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

          Consiliul Local Municipal Tārgoviște īntrunit īn ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, avānd īn vedere:

§ Referatele de aprobare īnregistrate sub nr. 16971 și 16973/24.05.2021, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;  

§ Rapoartele de specialitate īnregistrate sub nr. 16972 și 16974/24.05.2021 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

§Prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;

§  Prevederile O.G nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat īn plată;

§ Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Prevederile H.C.L. nr. 94/31.03.2020 privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Tārgovişte - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

          Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020 cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Tārgoviște īn Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L., īn care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, reprezentantul Municipiului īn Adunarea Generală a Asociaților la MUNICIPAL SECURITY S.R.L, dna. Alina-Loredana Eftene, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

       

Nr.   191

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion

 

 

Municipiul Tārgovişte                Anexa la HCL nr. 191/27.05.2021

Consiliul Local                                  

                                                           

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor la

societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

 

Municipiul Tārgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 26/25.02.2021, dna. Alina-Loredana Eftene să exercite dreptul de vot aferent părţilor sociale deţinute şi īnregistrate īn Registrul Asociaţilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.     Să aprobe realizarea bugetului de venituri și cheltuieli (execuție bugetară), pentru anul 2020, al societății Municipal Security S.R.L și indicatorii de performanță ai directorului societății, pentru anul 2020, conform anexei I la prezentul mandat.

 

Pentru ___X______  Īmpotrivă_________   Abţinere________ 

 

 

2.     Să aprobe bugetul de venituri si cheltuieli, pentru anul 2021, al societății Municipal Security S.R.L și indicatorii de performanță ai directorului societății, pentru anul 2021, conform anexei II la prezentul mandat.

 

Pentru ____X______  Īmpotrivă_________   Abţinere________    

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea