HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului, a documentației tehnico-economice și a cheltuielilor aferente obiectivului de investiții

Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Târgoviște” în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița, Subprogramul 4 - Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate ca drumuri județene, drumuri comunale și alte categorii de drumuri de interes local situate pe raza administrativ-teritorială a localităților

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 16.05.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 15945/12.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15946/12.05.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;  

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Ghidul solicitantului pentru asocierea/parteneriatul Județului Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița cu Unitățile Administrativ-Teritoriale în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița petru perioada 2021-2024;

§ Prevederile HCL nr. 189/09.05.2022 privind aprobarea proiectului, a documentației tehnico-economice și a cheltuielilor aferente obiectivului de investiții Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Târgoviște” în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița, Subprogramul 4 - Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate ca drumuri județene, drumuri comunale și alte categorii de drumuri de interes local situate pe raza administrativ-teritorială a localităților;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e și g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul „Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Târgoviște”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală, Subprogramul 4 -Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri comunale și alte categorii de drumuri de interes local situate pe raza administrativ-teritorială a localităților.

Art. 2 Se aprobă documentația tehnico-economică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarâre și indicatorii tehnico-economici:

(1)Valoare totală a proiectului „Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Târgoviște” - 13.727.641,24 lei T.V.A. inclus;

(2) Valoare contribuție Municipiul Târgoviste 9.509.627,21 lei T.V.A. inclus, astfel:

- 7.833.454,64 lei T.V.A. inclus – reprezentând 65% din activități/lucrări cuprinse în Devizul general în cadrul lucrărilor de construcții montaj, conform condițiilor Ghidului Solicitantului;

- 1.676.172,57 lei T.V.A. inclus – reprezentând valorile cuprinse în Devizul general la Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, Cap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, Cap. 5.1.2. - Cheltuieli conexe organzării de șantier, Cap. 5.2 - Comisioane, cote, taxe, costul creditului și Cap. 5.3. - Cheltuieli diverse și neprevăzute.

Art. 3 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Târgoviște”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

   Aprobarea cheltuielilor neeligibile ce pot apărea pe durata de implementare va face obiectul unei Hotărâri de Consiliu Local emisă ulterior.

Art. 4 Se împuternicește domnul Daniel-Cristian Stan, Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentat legal al Municipiului Târgoviște, să semneze orice document necesar a fi depus în cadrul prezentului proiect.

Art. 5 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Județean de Dezvoltare Locală, Subprogramul 4 - Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate ca drumuri județene, drumuri comunale și alte categorii de drumuri de interes local situate pe raza administrativ-teritorială a localităților și bugetul local.

Art. 6 H.C.L nr. 189/09.05.2022 privind aprobarea proiectului, a documentației tehnico-economice și a cheltuielilor aferente obiectivului de investiții Modernizarea și reabilitarea străzii Calea București din Municipiul Târgoviște” în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Dâmbovița, Subprogramul 4 - Construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate ca drumuri județene, drumuri comunale și alte categorii de drumuri de interes local situate pe raza administrativ-teritorială a localităților se revocă.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

                ing. Paul-Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

Nr.   191

Tgv. 16.05.2022

Redactat 3 ex.

cons. Mariana-Luminița Ungureanu