HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL

către actualii chiriaşi

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16473/19.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16474/19.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

§Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§Prevederile Ordinului nr. 3519/2020 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 139 alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se aprobă vânzarea a 2 (două) locuinţe A.N.L. către actualii titulari ai contractelor de închiriere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul General al Municipiului Târgovişte sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze contractele de vânzare în formă autentică cu beneficiarii prevăzuţi în anexă.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                  

Nr.   189

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion