HOTĂRÂRE

    privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 18.05.2021 de către Comisia de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16677/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16678/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Procesul Verbal nr. 2 încheiat în data de 18.05.2021 de către comisia de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1141/06.05.2021;

§Prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 89/25.02.2021 privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021 cu persoanele deținătoare de dosare complete pentru locuințele cu chirie pentru tineri prin A.N.L.;

§Prevederile H.C.L. nr. 269/26.11.2020 privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriaşi;

§Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. q) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 18.05.2021 al comisiei de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei.

Art. 2 Poziția 1 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 269/26.11.2020 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 8 (opt) locuințe cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei 2 la Procesul - Verbal nr. 2 din data de 18.05.2021.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgovişte, comisia de analiză şi repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                                     

Nr.   188

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu