HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriaşi

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.04.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13217/18.04.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13337/19.04.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

§ Prevederile O.U.G. nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile H.G. nr. 1174/2021 referitoare la modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 139 alin. (2) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. dd) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a 9 (nouă) locuinţe A.N.L. către actualii titulari ai contractelor de închiriere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În situația în care contractul de vânzare nu se încheie în formă autentică până la data de 31 mai 2022, prețurile stabilite în prezenta hotărâre vor fi indexate cu valoarea inflației pentru luna precedentă încheierii actului în formă autentică.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul General al Municipiului Târgovişte sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze contractele de vânzare în formă autentică cu beneficiarii prevăzuţi în anexă.

Art. 3 Orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            jurnalist Constantin Cozma                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

                         

                          

 

 

Nr.   183

Tgv. 28.04.2022

Redactat 2 ex.

cons. Mariana-Luminița Ungureanu