HOTĂRÂRE

 privind închirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a

unui teren în suprafață de 20,16 m2, situat în Piața Vlad Țepeș,

strada Cpt. Stănică Ilie, nr. 2, Municipiul Târgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16385/18.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16386/18.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile anexei 5 h la la H.C.L nr. 283/09.11.2015, republicată în baza H.C.L. nr. 140/28.05.2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8%;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 317, art. 332-334 și art. 338 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 5 ani, a terenului în suprafaţă de 20,16 m2 aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte, Piața Vlad Țepeș, strada Cpt. Stănică Ilie, nr. 2, cvartal 211, parcela 1/2, număr cadastral – 75787, în vederea desfășurării activității de comerț, bun imobil având următoarele date de identificare:

 

I.        Număr de inventar: 7007182;

II.      Valoare de inventar: 6.653 lei.

 

Art. 2 Se aprobă documentaţia de atribuire (fişa de date a procedurii, caiet de sarcini, contract de închiriere – cadru, formulare și modele de documente) conform anexelor.

Art. 3 Prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de evaluare, din componenţa căreia vor face parte și următorii consilieri:

Alexandru Bugyi

Andrei-Eduard Tudora

Dan Alexandru Tică

Art. 4 Preţul de început al licitaţiei este de 19 lei/m2/lună.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                                          

Nr.   183

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

 cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu