HOTĂRÂRE

    privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

          și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

Iluminat Public – Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”

finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.04.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13653/20.04.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13654/20.04.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public; 

§ Normative tehnice şi STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Iluminat Public – Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Iluminat Public – Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”, după cum urmează:

a)             indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală pentru opțiunea tehnico-economică nr. II recomandată:

Ř  Costul estimativ al investiţiei pentru opțiunea tehnico – economică nr. II este de 4.240.822,14 lei fără TVA (857.026,08€), valoarea investiţiei cu TVA fiind de 5.046.578,35 lei (1.019.861,03 €).

Ř  Valoarea C+M este de 3.688.982,94 lei fără TVA (745.505,11€), valoarea cu TVA fiind de 4.389.889,70 lei (887.151,08€).

Cursul de schimb valutar utilizat la calculul costului estimativ în euro este cel publicat de Banca Centrală Europeană la data de 28.03.2022  și anume 1 EUR = 4,9483 lei.

b)         indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

 

Indicator de proiect

Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output)

Numarul aparatelor de iluminat

1805 buc.

1805 buc.

Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an)

818.267,95 [kWh/an]

318.539,48 [kWh/an]

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2)

216.84 [tone/an]

84.41 [tone/an]

Nivel de luminanță medie menținută minimă (Drumuri obiectivului de investitii/aparat de iluminat) necesara conform clasei M3

nerespectata

≥ 1.00 cd/m2

Nivel de luminanță medie menținută minimă (Drumuri obiectivului de investitii/ aparat de iluminat) necesara conform clasei M4

nerespectata

≥ 0.75 cd/m2

Nivel de luminanță medie menținută minimă (Drumuri obiectivului de investitii/ aparat de iluminat) necesara conform clasei M5

nerespectata

≥ 0.50 cd/m2

* Valorile de OUTPUT - Nivel de iluminare și Nivelul de luminanță – sunt valori medii și se incadrează conform standardelor luminotehnice, SR EN 13201 conform categoriilor de drum pentru iluminat strada-rutier si stradal-pietonal.

c)         indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului. Indicatorii de performanță asigura condițiile pe care trebuie să le îndeplineacă seviciul de iluminat public, avându-se în vedere:

Ř continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

Ř adaptarile la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu ale comunității locale;

Ř satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunității locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

Ř administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunității locale;

Ř respectarea reglementărilor specifice în domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice;

Ř respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naționale în acest domeniu;

Ř scăderea infracționalității.

În vederea urmăririi și respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

Ř gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

Ř evidența utilizatorilor, alții decat comunitatea locală;

Ř inregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de măsurare;

Ř facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

Ř inregistrarea reclamațiilor și sezizărilor utilizatorilor, organelor de poliție, gardienilor publici și soluționarea acestora;

Ř accesul neingrădit al autorității administrației publice locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

·     modului de respectare și indeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

·     calității și eficientei serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și ai regulamentului de serviciu;

·     modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și sau modernizare a sistemelor publice de iluminat din infrastructura edilitar-urbană incredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

·     stadiul de realizare a investițiilor;

modul de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

d)  durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 Durata de implementare a investiției este de 18 luni cu o durata de executie de 8 luni.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin accesarea de Fonduri nerambursabile prin Administrația Fondului pentru Mediu și bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.          

 

                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            jurnalist Constantin Cozma                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

                         

                     

 

 

Nr.   171

Tgv. 28.04.2022

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion