HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 1/15.01.2021 pentru aprobarea proiectului, a indicatorilor de realizare imediată, fizici suplimentari

și de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectului

Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Târgoviște de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19

prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului cu echipamente și dispozitive medicale”

 

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.04.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13485/19.04.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13528/20.04.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1184/19.10.2020 pentru aprobarea Ghidului SolicitantuluiCondiții specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific (OS) 9.1 – “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM);

§  Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1364/18.11.2020 pentru modificarea Ghidului SolicitantuluiCondiții specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacitatii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritară (AP) 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific (OS) 9.1 – „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1184/2020;

§  Prevederile OUG nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”, cu modificările și completările ulterioare ;

§  Prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

§  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. CE (2015) 4823 din 09.07.2015, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 1/15.01.2021 pentru aprobarea proiectului, a indicatorilor de realizare imediată, fizici suplimentari și de rezultat și a cheltuielilor aferente proiectuluiConsolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Târgoviște de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului cu echipamente și dispozitive medicale”

§   Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) și c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 139 alin. 3 lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I HCL nr. 1/15.01.2021 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1  Se aprobă proiectul „Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Târgoviște de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului cu echipamente și dispozitive medicale” – SMIS 149745 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finantare) „Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Târgoviște de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului cu echipamente și dispozitive medicale” – SMIS 149745, în cuantum de 9.402.539,99 lei (inclusiv TVA) (nouă milioane patrusutedouă mii cincisutetreizecișinouă lei si nouăzecișinouă bani), din care valoare totală eligibilă 9.402.539,99 (inclusiv TVA) și valoare totală neeligibilă 0,00 lei, reprezentand finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile (100% FEDR pentru costurile totale eligibile).

Art. 3. Se aprobă indicatorii fizici suplimentari – echipamente și dispozitive medicale achiziționate, indicatorii de realizare imediata si indicatorii de rezultat aferenți proiectului, prevăzuți în anexa 1.

Art. 4. Se aprobă bugetul proiectului, prevăzut în anexa 2.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Consolidarea capacității administrative a UAT Municipiul Târgoviște de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19 prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului cu echipamente și dispozitive medicale” – SMIS 149745, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7. Se împuternicește domnul Daniel-Cristian Stan, Primar al Municipiului Târgoviște, cu domiciliul în Târgoviște, ______________, judetul Dâmbovița si legitimat cu cartea de identitate __________ eliberata de SPCLEP Târgoviște la ________, CNP ______________, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Târgoviște.

Art. 8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgovişte.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

 

                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            jurnalist Constantin Cozma                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

                          

 

Nr.   169

Tgv. 28.04.2022

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion