HOTĂRÂRE

                         privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan pentru amenajare trei terenuri de tenis de câmp și împrejmuire teren”,

                           Târgoviște, str. Lacului, Tarla 44, Parcela 636/3, județ Dâmbovița, beneficiar Palaș Valentin

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.04.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 11752/06.04.2022, întocmit în  conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11948/07.04.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoare    

              

                      HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Introducere teren în intravilan pentru amenajare trei terenuri de tenis de câmp și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Lacului, Tarla 44, Parcela 636/3, județ Dâmbovița, beneficiar Palaș Valentin.

Art. 2 Se stabilesc încadrarea funcțională în UTR 34, funcțiunea dominantă ISzonă instituții publice și servicii, respectiv următorii indicatori urbanistici: POTmax. = 80% ; CUTmax = 0,8; Hmax = 18,0 m.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița și Planul Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Urbanism şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                               AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            jurnalist Constantin Cozma                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

                         

                         

 

Nr.   167

Tgv. 28.04.2022

Redactat 3 ex.

cons. Diana Ion