HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, având în vedere:                                     

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16773/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16774/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul verbal de predare primire nr. 15108/1278/06.05.2021;

§ Adresa nr. 1387/17.05.2021 a societății Eco-Sal 2005 S.A. Târgoviște înregistrată  la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 16269/17.05.2021;

§ Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte a bunurilor imobile prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea elementelor de identificare la construcţiile Clădire birouri C1, număr de inventar 1007436, Centrală termică şi magazie C2+C3, număr de inventar 1007437, Clădire magazie C5, număr de inventar 1007414 şi Clădire dormitor magazie- C6, număr de inventar 1007435, amplasate pe terenul din strada Matei Basarab nr. 76A – SERE, după cum urmează:

-    numărul de inventar 1007436 Clădire birouri - Strada Matei Basarab nr. 76A; clădire din cărămidă compusă din 3 camere şi hol, are izolaţie termică, uşi şi geamuri termopan, acoperită cu tablă tip Lindab, suprafaţa = 81 mp, număr cadastral 83139 - C1

-      numărul de inventar 1007437 – se redenumeşte ,,Clădire centrală termică şi magazie, Strada Matei Basarab nr. 76 A, clădire din cărămidă acoperită cu tablă tip Lindab, compusă din 2 camere cu uşi din tablă, porţi intrare şi împrejmuire din tablă zincată la magazie, suprafaţa = 247 mp, număr cadastral 83139 - C2+C3

-      numărul de inventar 1007414 – se redenumeşte ,,Clădire vestiare”, Strada Matei Basarab nr. 76A; clădire tip P+M, din zidărie şi lemn acoperită cu tablă tip Lindab, are izolaţie termică, uşi şi geamuri termopan, 2 scări metalice exterioare între parter şi mansardă, scări exterioare din beton la parter, este  compusă din 6 încăperi la parter şi 5 încăperi plus hol la mansardă, suprafaţa = 229,25 mp mp, număr cadastral 83139 - C5

-      numărul de inventar 1007435 - se redenumeşte, „Clădire administrativă”; Strada Matei Basarab nr. 76A; clădire tip P+M, din zidărie şi lemn acoperită cu tablă tip Lindab, are izolaţie termică, uşi şi geamuri termopan, 2 scări exterioare între parter şi mansardă, una metalică şi una din beton, scări exterioare din beton la parter, este  compusă din 9 încăperi la parter şi 9 încăperi plus hol la mansardă, suprafaţa = 437,80 mp, număr cadastral 83139 - C6

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

        

                 

 

Nr.   166

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

cons. DAPL Diana Ion