HOTĂRĀRE

privind majorarea capitalului social

al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

           Consiliul Local Municipal Tārgoviște īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 28.04.2022, avānd īn vedere:

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 13778/21.04.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 113 lit f) și art. 210 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile art. 9 alin. (2),  alin. (5) lit. a) și art. 15 alin. (1) lit. d) din Actul Constitutiv al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020;

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. h) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Tārgovişte cu suma de 2.000.000 lei, reprezentānd 200.000 de acțiuni la valoarea nominală de 10 lei/acțiune, īn portofoliul acționarului Consiliul Local Municipal Targoviște, astfel:

·  tranșa I, īn sumă de 1.000.000 lei, pānă la finele semestrului 1 al anului 2022;

·  tranșa a II-a, īn sumă de 1.000.000 lei, pānă la finele semestrului 2 al anului 2022.

Art. 2 Se mandatează reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dna. Alina-Loredana Eftene convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a duce la īndeplinire prezenta hotărāre precum si de a efectua formalitățile īn fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lāngă Tribunalul Dāmbovița.

Art. 3 După subscrierea și vărsarea capitalului social, Actul Constitutiv al societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. se va modifica īn mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă reprezentantul Municipiului Tārgovişte īn AGA la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dna. Alina-Loredana Eftene, Direcţia Economică şi, pentru comunicare Secretarul General al Municipiului Tārgoviște.

 

                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            jurnalist Constantin Cozma                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

                         

 

 

 

Nr.   165

Tgv. 28.04.2022

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion