HOTĂRĀRE

privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli

                                                                          (execuție bugetară) pentru anul 2021 al societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgoviște

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință ordinară, astăzi, 28.04.2022, avānd īn vedere:

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 13182/18.04.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

§ Prevederile O.G nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat īn plată ;

§ Prevederile Anexei 6 din Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Prevederile H.C.L. nr. 154/27.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte pentru anul 2021;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare;

            Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă realizarea bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară) pentru anul 2021 al societății ECO-SAL 2005 S.A. Tārgoviște, conform anexelor.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă societatea ECO-SAL 2005 S.A. Tārgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL GENERAL

                                                                                 AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

            jurnalist Constantin Cozma                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

                          

 

 

Nr.   161

Tgv. 28.04.2022

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion