HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 126/30.04.2020 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște, conform contractului de finanțare nr. 5042/2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru realizarea proiectuluiEficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.1” – cod proiect 120446

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16633/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16634/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 63 alin. (43) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Contractului de finanțare nr. 5042/24.12.2019 încheiat de Municipiul Târgoviște cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru realizarea proiectuluiEficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.1” – cod proiect 120446;

§ Prevederile H.C.L. nr. 126/30.04.2020 privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște, conform contractului de finanțare nr. 5042/2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru realizarea proiectuluiEficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.1” – cod proiect 120446;

§ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 139 alin. (3) lit. b) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Articolul 1 al H.C.L. nr. 126/30.04.2020 se modifică după cum urmează:

Se aprobă demararea procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanţării contribuţiei proprii ce revine Municipiului Târgovişte conform Contractului de finanțare nr. 5042/24.12.2019, încheiat de Municipiul Târgovişte cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi administraţiei pentru realizarea proiectului Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte – Pachet I.1”, Cod proiect 120446, în următoarele condiţii:

-   Valoarea finanţării rambursabile: 2.635.000 lei;

-   Perioada de tragere: până la data de 31.01.2022;

-   Perioada de rambursare: 60 de luni începând cu luna ianuarie 2023.”

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   149

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu