HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 165/28.03.2019 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unor împrumuturi în vederea finanțării cheltuielilor neeligibile ce revin Municipiului Târgoviște în cadrul unor proiecte cu finanţare nerambursabilă

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.05.2021, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16637/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16638/20.05.2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

§ Contractul de finanțare nr. 4103/27.03.2019 având ca obiect finanțarea realizării obiectivului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Grădiniței cu program prelungit „Rază de Soare” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Cod proiect 122305;

§ Prevederile art. 63 alin. (43) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

§   Prevederile H.C.L. nr. 165/28.03.2019 privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unor împrumuturi în vederea finanțării cheltuielilor neeligibile ce revin Municipiului Târgoviște în cadrul unor proiecte cu finanţare nerambursabilă;

§  Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 129 alin. (2)  lit. b) și alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. b) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Articolul 3 al H.C.L. nr. 165/28.03.2019 se modifică după cum urmează:

Se aprobă demararea procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanţării contribuţiei proprii ce revine Municipiului Târgovişte conform Contractului de finanțare nr. 4103/27.03.2019, încheiat de Municipiul Târgovişte cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei pentru realizarea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea grădiniței cu program prelungit “Raza de Soare”  din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Cod proiect 122305, în următoarele condiţii:

-  Valoarea finanţării rambursabile: 4.795.000 lei;

-  Perioada de tragere: până la data de 28.02.2022;

-  Perioada de rambursare: 60 de luni începând cu luna ianuarie 2023.”

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               prof. Gabriela Istrate                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

                 

Nr.   148

Tgv. 27.05.2021

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana Luminița Ungureanu