HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare

pentru obiectivul de investiții

Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – 6A și 6B, str. Ion Ghica

din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 12.04.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 11985/07.04.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11986/07.04.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare;  

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice şi STAS-uri incidente;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

    Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiţii Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – 6A și 6B, str. Ion Ghica din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţiiRenovarea energetică a blocurilor de locuințe – 6A și 6B, str. Ion Ghica din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din bugetul local, Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C5 – Valul Renovării - Axa prioritară 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Programul Operațional Regional 2021-2027, OST 2-Stimularea tranziției regiunii către o economie cu emisii zero prin creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea protecției mediului și creșterea mobilității urbane, Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL

                                                                                   AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

            jurnalist Constantin Cozma                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   146

Tgv. 12.04.2022

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion