HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar

Grădiniței cu program prelungit nr. 3 Târgoviște

 în vederea susținerii cofinanțării pentru finalizarea proiectului

WILD HORIZONS: OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 14.03.2022, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8401/09.03.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8402/09.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Adresa nr. 308/23.02.2022 a Grădiniței cu program prelungit nr. 3 Târgoviște,

înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 6450/23.02.2022”;

§ Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

§ Contractul de finanțare nr. 2794/22.10.2020;

§ Deviz general, faza DTAC;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. 7 lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

     În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Grădiniței cu program prelungit nr. 3 Târgoviște în vederea susținerii cofinanțării în valoare de 24.522 lei pentru finalizarea proiectului WILD HORIZONS: OUTDOOR LEARNING EXPERIENCES EXPERIENCES – 2020-1-S101-KA229-075857_2.

Art. 2 Cofinanțarea proiectului se asigură din bugetul local.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. Monica Cezarina Ilie                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

                             

 

 

 

 

Nr.   109

Tgv. 14.03.2022

Redactat 2 ex.

cons. Diana Ion