HOTĂRÂRE

pentru completarea H.C.L. nr. 101/28.02.2022 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare

 ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 14.03.2022, având în vedere:

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8226/08.03.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile H.C.L. nr. 101/28.02.2022 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și e) și alin. (7) lit. f), art. 518 alin. (1) lit. d) și art. 538 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Art. 1 al H.C.L. nr. 101/28.02.2022 se completează cu sintagmaîncepând cu data de 01.04.2022”, după cum urmează:

Art. 1 Începând cu data de 01.04.2022 se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Clubul Sportiv Municipal Târgoviște şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          SECRETARUL GENERAL

                                                                                                AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

           prof. Monica Cezarina Ilie                                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

                          

   

   Nr.   104

   Tgv. 14.03.2022

Redactat 2 ex.

cons. Mariana-Luminița Ungureanu