HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 195/30.06.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 50.000.000 lei de la Banca de Export Import a României Eximbank S.A în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 18.01.2022,

§  în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 139 alin. (3) lit. b), art. 155 alin.(1) lit. c) și alin. (4) lit. d), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1), alin. (2), alin. (3) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

§  având în vedere prevederile O.U.G nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările  și completările ulterioare;

§  ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§  ținând seama de prevederile art. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificările și completările ulterioare referitoare la contracte sau convenții;

§  prevederile H.C.L. nr. 195/30.06.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 50.000.000 lei de la Banca de Export Import a României Eximbank S.A în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții;

§  avizul CAIL nr. 6672/13.09.2021;

§  luând act de:

a)  Referatul de aprobare prezentat de către primarul Municipiului Târgoviște în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 1494/13.01.2022;

b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1495/13.01.2022;

c)  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Târgovişte;

§ constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin H.C.L. nr. 241/12.07.2018 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, a devizului general, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” şi a modelului de acord de parteneriat, modificată prin H.C.L. nr. 163/28.03.2019, respectiv H.C.L. nr. 304/29.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Reabilitare şi modernizare stadionul Municipal Eugen Popescu Târgovişte”, modificată prin H.C.L. nr. 192/24.08.2020.

Consiliul Local al Municipiului Târgovişte adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se aprobă modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 195/30.06.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 50.000.000 lei de la Banca de Export Import a României Eximbank S.A în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții, după cum urmează:

„Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la articolul 1 se face pentru finanțarea realizării următoarelor obiective de investiţii:

 

Nr.

Crt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CREDIT PTR INVESTIȚII

MII LEI din care

Anul 2021

Anul 2022

1

Reabilitare și modernizare Stadionul ” Eugen Popescu”

25.770

7.000

18.770

2

Reabilitarea drumului de centură al Muncipiului Târgoviște

24.230

23.000

1.230

 

TOTAL

50.000

  30.000

 20.000

 

Lista de obiectivelor menţionate mai sus se poate modifica şi completa cu aprobarea Consiliului Local, ori de cate ori este necesar, banca urmând să fie notificată în acest sens”.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 195/30.06.2021 rămân neschimbate.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               SECRETARUL GENERAL

                                                                                  AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

               Andrei-Eduard Tudora                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

       

         

Nr.   1

Tgv. 18.01.2022

 Redactat 2 ex.

  cons. Mariana-Luminița Ungureanu