HOTĂRĀRE

privind alegerea dlui. CĂTĂLIN RĂDULESCU

īn funcţia de viceprimar al  Municipiului Tārgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tārgoviște, īntrunit īn ședință extraordinară,  astăzi, 09.11. 2020, avānd īn vedere:

§ Ordinul nr. 681/05.11.2020 emis de Prefectul Județului Dāmbovița privind constatarea īndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Tārgoviște, județul Dāmbovița;

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 38664/05.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 38665/05.11.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor, prin care au fost consemnate rezultatele alegerii dlui. Cătălin Rădulescu īn funcția de viceprimar al Municipiului Tārgovişte;

§ Prevederile art. 11 alin. (2), alin. (3) și alin. (6) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Tārgovişte, aprobat prin HCL nr. 152/30.06.2020;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), art. 152 alin. (2) alin. (3) și alin. (6) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

       Īn temeiul art. 139 alin. (3) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Īncepānd cu data prezentei se alege dl. Cătălin Rădulescu īn funcţia de viceprimar al Municipiului Tārgovişte.

Art. 2 Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul īși păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.

Art. 3 Prezenta hotărāre se comunică prin grija Secretarului General al Municipiului Tārgoviște.

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Erich Agnes-Terezia                    jr. Silvia-Elena Stanca

       

                                                          

 

 

Nr.   231

Tgv. 09.11.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion