HOTĂRĀRE

privind includerea īn domeniul public al Municipiului Tārgoviște a bunului imobil -īmprejmuire, situat īn strada Moldovei nr. 5

                                                               

          Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară astăzi, 30.09.2020, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 33.636/23.09.2020, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate īnregistrat sub nr. 33.637/23.09.2020 īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136, alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile HCL nr. 185/30.07.2020 privind solicitarea Consiliului Local Municipal Tārgovişte de trecere din proprietatea publică a Judeţului Dāmboviţa īn proprietatea publică a Municipiului Tārgovişte a īmprejmuirii de 79 metri situată īn strada Moldovei nr. 5

§Prevederile HCJD nr. 191/27.08.2020 privind trecerea unui bun imobil – īmprejmuire de 79 metri, situată īn strada Moldovei nr. 5, din domeniul public al județului Dāmbovița īn domeniul public al municipiului Tārgoviște

§Prevederile OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgoviște;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. a), art. 361 alin. 2 din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea īn domeniul public al Municipiului Tārgovişte a bunului imobil īmprejmuire, situat īn strada Moldovei nr. 5, gard din plăci de beton īn lungime de 79 metri, cod de clasificare 1.6.3.2., valoare de inventar 14.874,55 lei.

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul public īn domeniul privat al Municipiului Tārgovişte a mijlocului fix prevăzut la art. 1, īn vederea casării.

Art. 3 Se aprobă scoaterea din funcţiune și după caz, valorificarea și casarea prin dezmembrare a bunului imobil īmprejmuire situat īn strada Moldovei nr. 5, procedura urmānd a fi īndeplinită de către o comisie numită prin dispoziţia primarului, care va proceda la evaluarea componentelor.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Tārgovişte se modifică īn mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul Municipiului Tārgovişte, Direcţia Economică-Compartimentul Evidenţa Patrimoniului şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,

           prof. univ. dr. Ion Cucui                                    jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   223

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion