HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA,  MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU”  DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33359/22.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33360/22.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare;

§ Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 7004/04.12.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1.B Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 4546/18.04.2018 pentru modificarea Ghidului Solicitantului;

§ Scrisoarea de finalizare etapa ETF nr. 16015/03.09.2020 transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA pentru Proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN  EXTINDEREA, REABILITAREA,  MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883;

§ Devizul general al investitiei întocmit la faza PROIECT TEHNIC, conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

§  Prevederile HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art 1. Se aprobă proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investitii 10.1B, Obiectiv specific 10.1, Apel dedicat invatamantului obligatoriu.

Art 2. Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza proiect tehnic de execuție, Devizul general și indicatorii tehnico-economici actualizați la faza proiect tehnic de execuție, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883, conform anexelor 1, 2 și 3.

Art 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883, în cuantum de 20.656.566,55 lei (inclusiv TVA) conform Devizului general din cadrul Proiectului Tehnic de executie.

Art 4. Finantarea proiectului ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” - SMIS 123883 se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunatatirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții nr. 10.1.B “Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, și din sume alocate de la bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art 5. Se împuternicește domnul Stan Daniel Cristian, Primar al Municipiului Târgoviste, cu domiciliul în Târgovişte, str.            , nr.    , bl.            , ap.     , judetul Dambovița si legitimat cu cartea de identitate seria    , nr.          , eliberata de            Târgoviște la             , CNP                      , să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Targoviste.

Art. 6 HCL nr. 207/09.09.2020 pentru modificarea HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” – SMIS 123883, se revocă.

Art 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgovişte.

Art 8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Ion Cucui                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   211

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Mariana-Luminița Ungureanu