HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 79/31.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea și reabilitarea reţelei stradale din Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa: Str. Maior Eugen Brezişeanu, Str. Calea Câmpulung, Str. Ana Ipătescu, Str. Locotenent Pârvan Popescu, Str. Mihai Eminescu, Str. Bărăţiei, Str. Ilfovului, Str. Costache Olăreanu şi Str. Porumbeilor”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.09.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 33367/22.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33368/22.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Devizul general al investiției actualizat la faza PT;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică indicatorii economici, ca urmare a actualizării Devizului general la faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea și reabiliarea reţelei stradale din Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa: Str. Maior Eugen Brezişeanu, Str. Calea Câmpulung, Str. Ana Ipătescu, Str. Locotenent Pârvan Popescu, Str. Mihai Eminescu, Str. Bărăţiei, Str. Ilfovului, Str. Costache Olăreanu şi Str. Porumbeilor, aprobați prin HCL nr. 79/31.03.2020, după cum urmează:

„b) Indicatorii maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, fără TVA, din care constructii- montaj

 ( C+ M )

Valoarea totală a obiectului de investiţii =  12.949.917,59 lei fără T.V.A.

din care construcţii-montaj (C+M)          =  11.292.111,54 lei fără T.V.A.”

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Managementul Proiectelor, Direcţia Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Ion Cucui                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   209

Tgv. 30.09.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion