HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” – SMIS 123883

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 09.09.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 31.268/04.09.2020­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 31.269/04.09.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 7004/04.12.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1.B Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

§  Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 4546/18.04.2018 pentru modificarea Ghidului Solicitantului;

§  Devizul general al investitiei întocmit la faza PROIECT TEHNIC, conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

§ Prevederile HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

       În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I HCL nr. 205/29.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE TUDOR VLADIMIRESCU DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” se modifică și va avea următorul cuprins:

ART 1. Se aprobă proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investitii 10.1B, Obiectiv specific 10.1, Apel dedicat invatamantului obligatoriu.

ART 2. Se aprobă documentaţia tehnico-economică, Devizul general si indicatorii tehnico-economici rezultati la faza PROIECT TEHNIC, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA – SMIS 123883, conform anexelor 1, 2 și 3.

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883, în cuantum de 20.656.566,55 lei (inclusiv TVA) conform Devizului general din cadrul Proiectului Tehnic de executie.

ART 4. Se aprobă contribuția proprie in procent de 2,00% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 411.735,44 lei, reprezentand cofinantarea cheltuielilor eligibile ale proiectului ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883.

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea in etapa precontractuala, cat si pe durata implementării acestuia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

ART 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, ŞI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TÂRGOVIŞTE, JUD. DÂMBOVIŢA” – SMIS 123883, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

ART 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 8. Se împuternicește domnul Daniel-Cristian Stan, Primar al Municipiului Târgoviste, cu domiciliul in Târgovişte, str.       , nr.    , bl.    , ap.   , judetul Dambovița si legitimat cu cartea de identitate seria    , nr.      , eliberata de       , la          , CNP           , să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Târgoviște.

ART 9. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor, Directia Economică si pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviste.

ART 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgovişte.

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

         prof. univ. dr. Ion Cucui                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

Nr.   207

Tgv. 09.09.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion