HOTĂRĂRE

privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat care să sprijine transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și/sau circulația pietonilor

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară astăzi, 24.08.2020, având în vedere:

§  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 29476/21.08.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29477/21.08.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM);

§  Prevederile H.G. nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G.  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare;

§ Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, cu modificările și completările ulterioare.

§  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ghidul Solicitantului, Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019;

     În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă coridorul de mobilitate integrat care să sprijine transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și/sau circulația pietonilor format din strazile: Str. Constantin Brâncoveanu, Calea Domnească, Str. Nicolae Bălcescu, B-dul Mircea cel Bătrân, B-dul Regele Carol I, Str. Gării, B-dul Independenței, Str. Locotenent Stancu Ion, Calea Câmpulung (între Str. Tudor Vladimirescu și Str. Poet Grigore Alexandrescu), Str. Poet Grigore Alexandrescu (între Calea Câmpulung și B-dul Mircea cel Bătrân), Str. Mihai Bravu, Aleea Sinaia (Campus Universitar Valahia), Calea Câmpulung (între B-dul Unirii și Str. Crângului - Priseaca), Str. Crângului - Priseaca, Calea București (între Str. Radu de la Afumați și Calea Ialomiței), Calea Ialomiței (între Str. Calea București și Complexul Turistic de Natație), Str. Vlad Țepeș, Aleea Mănăstirea Dealu, Șoseaua Găești (între B-dul Unirii și DJ 721), Str. Petru Cercel (între B-dul I.C. Brătianu și Calea București), Calea București (între Calea Ialomiței și DJ 711), str. Basarabiei.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Directia Managementul Proiectelor şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                       jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

 

Nr.   204

Tgv. 24.08.2020

 Redactat 2 ex.

          cons. DAPL Diana Ion