HOTĂRĂRE

privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgovişte de trecere din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte a rețelei de iluminat public stradal din Bulevardul Regele Ferdinand

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedință ordinară astăzi, 24.08.2020, având în vedere:

§ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 29458/21.08.2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 29459/21.08.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 145/28.05.2020 privind atribuirea de denumire drumului DJ 720 E, Gara Târgoviște Sud-Centura Municipiului Târgoviște;

§ Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 294 alin. (2) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

         În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgovişte solicită trecerea din domeniul public al Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al Municipiului Târgovişte a rețelei de iluminat public stradal din Bulevardul Regele Ferdinand, aferentă obiectivului de investiții „Construire iluminat public în zona Drum de legătură DJ 720E Gara Târgoviște Sud-Centura Municipiului Târgoviște”, precum și declararea bunului ca fiind de uz și interes public local.

 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte pentru semnarea protocolului de predare - primire ce se va încheia între cele două părţi, după adoptarea hotărârii de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște,  Direcţia Economică - Compartiment Evidenţa Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           SECRETARUL GENERAL

                                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

             jr. Cătălin Rădulescu                                          jr. Silvia-Elena Stanca

 

 

 

Nr.   203

Tgv. 24.08.2020

 Redactat 3 ex.

          cons. DAPL Diana Ion